namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

皈敬世尊、阿羅漢、正等正覺者


巴利《法句經》註解 摘譯 二十四:愛欲品 (Craving)
偈頌目錄
Dhp334 Dhp335 Dhp336 Dhp337 Dhp338 Dhp339 Dhp340 Dhp341 Dhp342
Dhp343 Dhp344 Dhp345 Dhp346 Dhp347 Dhp348 Dhp349 Dhp350 Dhp351
Dhp352 Dhp353 Dhp354 Dhp355 Dhp356 Dhp357 Dhp358 Dhp359  

本對讀包含下列數個版本,請自行勾選欲對讀之版本 (感恩 Siong-Ui Te 師兄 提供程式支援):

Dhammapada Dhp. 334
巴利原典 (CSCD) [2]

24. Taṇhāvaggo

334. Manujassa pamattacārino, taṇhā vaḍḍhati māluvā viya;
So plavatī [plavati (sī. pī.), palavetī (ka.), uplavati (?)] hurā huraṃ, phalamicchaṃva vanasmi vānaro.
漢譯( 了參 法師 譯, 文言文版) [3]

二十四:愛欲品

三三四 若住於放逸,愛增如蔓蘿。(此)生又(彼)生,如猿求林果。

註解 [4]

manujassa pamattacārino taṇhā vaḍḍhati māluvā viya 對於放逸而住的人而言:是指缺乏正念的特性,即不專住於禪修,亦不於內觀,亦不於道與果的開展。就如蔓蘿遍覆在樹上,周遭圍繞,造成樹木的死亡。同樣的,在這樣人的身上,依於六根門,貪欲會一再的增長。

so plavati hurāhuraṃ 這樣的人,在貪愛的影響下,於一世之後,又再生於新的一世,永不停止。

phalam icchaṃ va vanasmiṃ vānaro 就如猴子一樣,想要樹上的果實,抓住任何樹上的枝條,向前遊蕩,於林中到處遊走。同樣的,那種人在輪迴中到處遊蕩。猴子不會不抓住樹枝而躺下,同樣的,有貪欲的人,從此有到彼有,不會到達無貪的狀況,不會停止貪求對象。

Dhammapada Dhp. 335
巴利原典 (CSCD) [2]
335. Yaṃ esā sahate jammī, taṇhā loke visattikā;
Sokā tassa pavaḍḍhanti, abhivaṭṭhaṃva [abhivaḍḍhaṃva (syā.), abhivaṭṭaṃva (pī.), abhivuḍḍhaṃva (ka.)] bīraṇaṃ.
漢譯( 了參 法師 譯, 文言文版) [3] 三三五 若於此世界,為惡欲纏縛,憂苦日增長,如毘羅 [LChnFn24-01] 得雨。
註解 [4]

yaṃ esā sahatī jammī taṇhā loke visattikā 貪欲征服此人,有六個出口的貪欲稱為卑劣(jammī),是因為其凡夫性。稱為纏繞(visattikā),因為他猶如有毒的食物,因為他有毒花、毒果,因為像飲毒(visa),因為他陷入可見的色等,因為他是令人纏繞、陷住的東西。

sokā tassa pavaḍḍhanti abhivaḍḍhaṃ 'va bīraṇaṃ 貪欲征服此人,憂增長,生死輪迴根的憂,猶如bīraṇa草為雨水所澆灌,會快速地增長。

Dhammapada Dhp. 336
巴利原典 (CSCD) [2]
336. Yo cetaṃ sahate jammiṃ, taṇhaṃ loke duraccayaṃ;
Sokā tamhā papatanti, udabinduva pokkharā.
漢譯( 了參 法師 譯, 文言文版) [3] 三三六 若於此世界,降難降愛欲,憂苦自除落,如水滴蓮葉。
註解 [4]

yo...duraccayaṃ 克服貪欲的人,難以超越,難以放棄。

sokā tamhā papatanti 生死輪迴根的憂,已遠離那個人。

udabindū'va pokkharā 他們不會停留在那個人的身上,猶如雨滴落在蓮花葉上,不會停留一樣。

Dhammapada Dhp. 337
巴利原典 (CSCD) [2]
337. Taṃ vo vadāmi bhaddaṃ vo, yāvantettha samāgatā;
Taṇhāya mūlaṃ khaṇatha, usīratthova bīraṇaṃ;
Mā vo naḷaṃva sotova, māro bhañji punappunaṃ.
漢譯( 了參 法師 譯, 文言文版) [3] 三三七 我說此善事:汝等集於此,掘愛欲之根,如求毘羅那,掘去其甜根。勿再為魔王,屢屢害汝等,如洪水(侵)葦。
註解 [4]

taṃ vo vadāmi 因為這個理由,我對你說。

bhaddaṃ vo 願你幸福,願你不受破壞。

taṇhāya mūlaṃ khaṇatha 以阿羅漢道,挖出有六門的貪根。

usīrattho va bīraṇaṃ 就像有人需要usīra,而將bīraṇa草整個挖出一樣。

mā vo naḷaṃ vā soto 'va māro bhañji punappunaṃ 不可讓魔羅(可視為死亡、煩惱、天魔)一而再地破壞你,猶如洪流快速地往下流,沖壞二邊的草。

Dhammapada Dhp. 338
巴利原典 (CSCD) [2]
338. Yathāpi mūle anupaddave daḷhe, chinnopi rukkho punareva rūhati;
Evampi taṇhānusaye anūhate, nibbattatī dukkhamidaṃ punappunaṃ.
漢譯( 了參 法師 譯, 文言文版) [3] 三三八 不傷深固根,雖伐樹還生。愛欲不斷根,苦生亦復爾。
註解 [4]

mūle 五種樹根。

anupaddave 不被任何傷害所破壞,如切、裂,野獸吃掉。

rukkho punar eva rūhati 縱使在上方或枝條切除,依然可成長。

evampi taṇhānusaye anūhate 同樣的,貪愛隨眠也如此,未被阿羅漢道完全切除。

nibbattati dukkham idaṃ punappunaṃ 許多苦,如生、老等,在生生世世會一而再地經歷。

Dhammapada Dhp. 339
巴利原典 (CSCD) [2]
339. Yassa chattiṃsati sotā, manāpasavanā bhusā;
Māhā [vāhā (sī. syā. pī.)] vahanti duddiṭṭhiṃ, saṅkappā rāganissitā.
漢譯( 了參 法師 譯, 文言文版) [3] 三三九 彼具三十六(愛)流 [LChnFn24-02] ,勢強奔流向欲境,是則彼具邪見人,為欲思惟漂蕩去。
註解 [4]

yassa chattiṃsatī sotā manāpassavaṇā bhusā 具足內外各十八個,共三十六個愛流的人,其貪著是強而有力,且向著樂流,依於其而存在。

vāhā vahanti duddiṭṭhiṃ saṅkappā rāganissitā 夾雜貪欲,而不與禪修或內觀相應的思惟,將會帶走此人,因為其重覆地生起這個念頭而成為強大。

Dhammapada Dhp. 340
巴利原典 (CSCD) [2]
340. Savanti sabbadhi sotā, latā uppajja [ubbhijja (sī. syā. kaṃ. pī.)] tiṭṭhati;
Tañca disvā lataṃ jātaṃ, mūlaṃ paññāya chindatha.
漢譯( 了參 法師 譯, 文言文版) [3] 三四0 (欲)流處處流,蔓蘿盛發芽 [LChnFn24-03] 。汝見蔓蘿生,以慧斷其根。
註解 [4]

savanti sabbadhī sotā 貪欲之流到處流動,流向一切對象,如色等。且遍及於三有。

latā ubbhijja tiṭṭhati 貪欲如蔓,依纏繞與覆蓋的意義而言。

tañ ca disvā lataṃ jātaṃ 依其生起的所在,看到貪蔓之後,如是反省:在此生起,它慢慢成形。

mūlaṃ paññāya chindatha 以慧切斷根,就是以道斷期根,如以刀斷蔓一樣。

Dhammapada Dhp. 341
巴利原典 (CSCD) [2]
341. Saritāni sinehitāni ca, somanassāni bhavanti jantuno;
Te sātasitā sukhesino, te ve jātijarūpagā narā.
漢譯( 了參 法師 譯, 文言文版) [3] 三四一 世喜悅(欲)滋潤,亦喜馳逐六塵。彼雖向樂求樂,但唯得於生滅。
註解 [4]

saritāni sinehitāni ca 向著種類不同的對象前去,或擴張的喜悅,因為貪著擁有物所浸潤的喜悅,這些是為貪欲油所塗敷的喜悅。

somanassāni bhavanti jantuno 為貪欲所征服的眾生有這些喜悅。

ye sātasitā 受制於貪欲的這些人,依賴喜悅的對象。

sukhesino 成為快樂的追求者。

te ve jātijarūpagā narā 這些人事實上將繼續體驗生、老、病、死。

Dhammapada Dhp. 342
巴利原典 (CSCD) [2]
342. Tasiṇāya purakkhatā pajā, parisappanti sasova bandhito [bādhito (bahūsu)];
Saṃyojanasaṅgasattakā, dukkhamupenti punappunaṃ cirāya.
漢譯( 了參 法師 譯, 文言文版) [3] 三四二 隨逐愛欲人,馳迴如網兔。纏縛於(煩惱),再再長受苦。
註解 [4]

tasiṇāya purakkhatā pajā 為貪欲伴隨的眾生,稱為tasiṇā,是因為他具有令人恐怖(tas)的特性。

parisappanti saso 'va bādhito 猶如在森林中,為獵人誘捕的野兎,處於恐怖中爬行。

saññojanasaṅgasattakā 為十種結及七種取所繫的眾生,令自己無法擺脫結、取。

dukkham upenti punappunaṃ cirāya 此人為一再地生、老、病、死等苦所逐,且時間很長。

Dhammapada Dhp. 343
巴利原典 (CSCD) [2]
343. Tasiṇāya purakkhatā pajā, parisappanti sasova bandhito;
Tasmā tasiṇaṃ vinodaye, ākaṅkhanta [bhikkhū ākaṅkhī (sī.), bhikkhu ākaṅkhaṃ (syā.)] virāgamattano.
漢譯( 了參 法師 譯, 文言文版) [3] 三四三 隨逐愛欲人,馳迴如網兔。比丘求無欲 [LChnFn24-04] ,故須自離欲。
註解 [4] tasmā tasiṇaṃ vinodaye bhikkhu ākaṅkhī virāgam attano 因為眾生為貪欲所纏繞,因此願追求、愛好涅槃的比丘,藉著阿羅漢道驅離貪欲,願他移除且捨棄貪欲。
Dhammapada Dhp. 344
巴利原典 (CSCD) [2]
344. Yo nibbanatho vanādhimutto, vanamutto vanameva dhāvati;
Taṃ puggalametha passatha, mutto bandhanameva dhāvati.
漢譯( 了參 法師 譯, 文言文版) [3] 三四四 捨欲喜林間 [LChnFn24-05] ,離欲復向欲 [LChnFn24-06] ,當觀於此人;解縛復向縛。
註解 [4] 遠離小樹叢的人,是由於已出家故,捨棄對在家生活執著的小樹叢,反而對寺院的住處取著。已捨棄在家生活束縛的貪欲林,卻又奔向貪欲之林。來看看這個人啊!遠離在家生活的束縛,又回奔到在家生活的束縛。
Dhammapada Dhp. 345
巴利原典 (CSCD) [2]
345. Na taṃ daḷhaṃ bandhanamāhu dhīrā, yadāyasaṃ dārujapabbajañca [dārūjaṃ babbajañca (sī. pī.)];
Sārattarattā maṇikuṇḍalesu, puttesu dāresu ca yā apekkhā.
漢譯( 了參 法師 譯, 文言文版) [3] 三四五 鐵木麻作者,智說非堅縛。迷戀妻子財,(是實)為堅(縛)。
註解 [4]

yad āyasaṃ 鐵所作的,即指腳鐐。

dārujaṃ 木所作的,即木所作的障礙。

babbajañ ca 繩索,從babba草或類似此等草中作出的。

na taṃ daḷhaṃ bandhanam āhu dhīrā 佛等智者不會說這種束縛是強的,因為它可以用刀、劍等切斷。

sārattarattā maṇikuṇḍalesu 對於珠寶及耳飾極染著。

puttesu dāresu ca yā apekhā 染著於珠寶、耳飾,同樣的也染著妻子,聖人說為煩惱所成的束縛才是真的強而有力的枷鎖。

Dhammapada Dhp. 346
巴利原典 (CSCD) [2]
346. Etaṃ daḷhaṃ bandhanamāhu dhīrā, ohārinaṃ sithilaṃ duppamuñcaṃ;
Etampi chetvāna paribbajanti, anapekkhino kāmasukhaṃ pahāya.
漢譯( 了參 法師 譯, 文言文版) [3] 三四六 能引墮落者,智說為堅縛。彼雖似寬緩,而實難解脫。斷此無著者,捨欲而出家。
註解 [4]

ohārinaṃ 它令人往下,因為它將人往下拉,且令其墮到四惡趣中。

sithilaṃ 它束縛之處,不會割傷皮或肉或流血,甚至令人無法察覺已被束縛,而人依然可行於陸上、海中等,所以稱為鬆。

duppamuñcaṃ 難以放開,因為煩惱的束縛只要生起,就很難從其牙口中脫離,如烏龜一樣。

etam pi chetvāna 智者連如此堅固的煩惱縛也可以用慧劍切斷。

paribbajanti anapekhino kāmasukhaṃ pahāya 捨棄欲樂,出家。

Dhammapada Dhp. 347
巴利原典 (CSCD) [2]
347. Ye rāgarattānupatanti sotaṃ, sayaṃkataṃ makkaṭakova jālaṃ;
Etampi chetvāna vajanti dhīrā, anapekkhino sabbadukkhaṃ pahāya.
漢譯( 了參 法師 譯, 文言文版) [3] 三四七 彼耽於欲隨(欲)流,投自結網如蜘蛛。斷此(縛)而無著者,離一切苦而遨遊 [LChnFn24-07]
註解 [4]

makkaṭako 'va jālaṃ 猶如臥於網中的蜘蛛。已作好網的蜘蛛,臥於網的中心位置,當任何昆蟲落入網中,會速向目標前進,攻擊且吸取其體液,之後,再回到網中央。

ye rāgarattā ’nupatanti sotaṃ sayaṃkataṃ 同樣的,染著於貪欲,為瞋所激怒,為無明所迷惑的人,掉入為他們自己所造作的貪欲之流,而無法渡過。

etam pi chetvāna vajanti dhīrā 然而,智者能渡過難以超越的繫縛。

anapekkhino sabbadukkhaṃ pahāya 遠離染著,出家,藉著阿羅漢道捨離一切苦。

Dhammapada Dhp. 348
巴利原典 (CSCD) [2]
348. Muñca pure muñca pacchato, majjhe muñca bhavassa pāragū;
Sabbattha vimuttamānaso, na punaṃ jātijaraṃ upehisi.
漢譯( 了參 法師 譯, 文言文版) [3] 三四八  [LChnFn24-08] 捨過現未來 [LChnFn24-09] ,而渡於彼岸。心解脫一切,不再受生老。
註解 [4]

muñca pure 對於過去的五蘊捨離貪、渴、欲、有、取、求。

muñca pacchato majjhe muñca 對於未來與現在也如此。

bhavassa pāragū sabbattha vimuttamānaso當如上所言而作時,藉著較高的智、現觀、捨離、禪修的開展,到達三有的彼岸。

na puna jātijaraṃ upehisi 此人不再為生、老、病、死所追隨。

Dhammapada Dhp. 349
巴利原典 (CSCD) [2]
349. Vitakkamathitassa jantuno, tibbarāgassa subhānupassino;
Bhiyyo taṇhā pavaḍḍhati, esa kho daḷhaṃ [esa gāḷhaṃ (ka.)] karoti bandhanaṃ.
漢譯( 了參 法師 譯, 文言文版) [3] 三四九 惡想所亂者,求樂欲熾然,彼欲倍增長,自作堅牢縛。
註解 [4]

vitakkapamathitassa 為貪等尋所干擾的人。

tibbarāgassa 貪對此人而言,吸引力很強烈。

subhānupassino 尋求可樂。心對所欲求的貪,視為可樂。因為心藉著抓取可樂相的習慣,而傾向於它。

bhiyyo taṇhā pavaḍḍhati 對於這樣的人而言,專注力不會增長,相反的,貪欲會增長。

esa kho daḷhaṃ karoti bandhanaṃ 這樣的人,事實上讓貪的結更堅固。

Dhammapada Dhp. 350
巴利原典 (CSCD) [2]
350. Vitakkūpasame ca [vitakkūpasameva (ka.)] yo rato, asubhaṃ bhāvayate sadā sato;
Esa [eso (?)] kho byanti kāhiti, esa [eso (?)] checchati mārabandhanaṃ.
漢譯( 了參 法師 譯, 文言文版) [3] 三五0 喜離惡想者,常念於不淨。當除於愛欲,不為魔羅縛。
註解 [4]

vitakkūpasame ca yo rato asubhaṃ bhāvayatī 當專注於心不淨時。

sadā sato 因為不放逸而保持正念的人,能於不可樂的所緣專注,且樂於其中。

esa kho vyantikāhiti 此比丘能將三有中導致輪迴的貪斷盡。

esa cchecchati mārabandhanaṃ 此人真的能切斷魔羅的繫縛。

Dhammapada Dhp. 351
巴利原典 (CSCD) [2]
351. Niṭṭhaṅgato asantāsī, vītataṇho anaṅgaṇo;
Acchindi bhavasallāni, antimoyaṃ samussayo.
漢譯( 了參 法師 譯, 文言文版) [3] 三五一 達究竟處 [LChnFn24-10] 無畏,離愛欲無垢穢,斷除生有之箭,此為彼最後身 [LChnFn24-11]
註解 [4]

niṭṭhaṃ gato 阿羅漢是出家為僧的最終目標。

asantāsī vītataṇho anaṅgaṇo遠離怖畏,因為其內心已捨離對欲樂的好樂。

acchiddi bhavasallāni 已斷除導致輪迴的箭。

antimo 'yaṃ samussayo 此為最後一生。

Dhammapada Dhp. 352
巴利原典 (CSCD) [2]
352. Vītataṇho anādāno, niruttipadakovido;
Akkharānaṃ sannipātaṃ, jaññā pubbāparāni ca;
Sa ve ‘‘antimasārīro, mahāpañño mahāpuriso’’ti vuccati.
漢譯( 了參 法師 譯, 文言文版) [3] 三五二 離欲無染者,通達詞無礙,善知義與法 [LChnFn24-12] ,及字聚次第,彼為最後身,大智大丈夫。
註解 [4]

anādāno 捨離對五蘊的執取。

niruttipadakovido 善巧於四辯中的詞無礙。

akkharānaṃ sannipātaṃ jaññā pubbaparāni ca對於詞的組合,知前也知後。

sa ve antimasārīro mahāpañño mahāpuriso 'ti vuccati 此為其最後身,他因具有內觀智,包括四無礙解,所以是大智。因為其解脫心的原故,所以稱心得解脫的人為大人。

Dhammapada Dhp. 353
巴利原典 (CSCD) [2]
353. Sabbābhibhū sabbavidūhamasmi, sabbesu dhammesu anūpalitto;
Sabbañjaho taṇhakkhaye vimutto, sayaṃ abhiññāya kamuddiseyyaṃ.
漢譯( 了參 法師 譯, 文言文版) [3] 三五三  我降伏一切,我了知一切。一切法無染,離棄於一切,滅欲得解脫,自證誰稱師? [LChnFn24-13]
註解 [4]

sabbābhibhū 已戰勝三界一切法的人。

sabbavidū 已徹知名法中的一切法。

sabbesu dhammesu anūpalitto 對於三界中的一切法,不會為貪、邪見所污染。

sabbañjaho 已停止、捨棄三界中的一切法。

taṇhakkhaye vimutto 無學阿羅漢所得到的解脫,稱為貪盡。

sayaṃ abhiññāya 自己已徹知更高的法。

kam uddiseyyaṃ 我將對此人說:這是我的老師。

Dhammapada Dhp. 354
巴利原典 (CSCD) [2]
354. Sabbadānaṃ dhammadānaṃ jināti, sabbarasaṃ dhammaraso jināti;
Sabbaratiṃ dhammarati jināti, taṇhakkhayo sabbadukkhaṃ jināti.
漢譯( 了參 法師 譯, 文言文版) [3] 三五四 諸施法施勝;諸味法味勝;諸喜法喜勝;除愛勝諸苦。
註解 [4]

sabbadānaṃ dhammadānaṃ jināti 如果有人將極柔軟的袈裟布施給諸佛、辟支佛、阿羅漢,這些聖者聚在一起,遍滿整個世界,甚至達到梵天界那麼多聖者。與遵守四句相比,功德不如其十六分之一,所以說法、聽法、背誦法的功德是很大的。聽到法之後,法產生的效果很大。為何?布施的這些人,是因為聽到法,所以布施。法施比其他還珍貴,僅有透過如來所教導的法,聲聞弟子才有悟道的機會,所以說法施勝於一切施。

sabbaṃ rasaṃ dhammaraso jināti 所有一切滋味,包括天界食物的滋味,最後都將成為某些苦的因,因為會落入輪迴中,然而法昧是可貴的,所謂法昧即是九出世間法及三十七道品。

sabbaṃ ratiṃ dhammaratī jināti 樂於兒女、財富、女人及其他,如跳舞、唱歌等,這些終將導致苦,令人落入輪迴中,然而說法或聞法產生的喜悅卻能讓人哭泣、毛髮直豎,法能結束苦,所以一切樂中,法樂是最好的。

taṇhakkhayo sabbadukkhaṃ jināti 貪盡就是阿羅漢,戰勝整個輪迴的苦,所以是一切中最好的。

Dhammapada Dhp. 355
巴利原典 (CSCD) [2]
355. Hananti bhogā dummedhaṃ, no ca pāragavesino;
Bhogataṇhāya dummedho, hanti aññeva attanaṃ.
漢譯( 了參 法師 譯, 文言文版) [3] 三五五 財富毀滅愚人,決非求彼岸者。愚人為財欲害,自害如(害)他人。
註解 [4]

no ve pāragavesino 財富無法摧毀尋求彼岸的人。

hanti aññe 'va attanaṃ 缺乏內觀的人摧毀他們自己,猶如一個人,由於財富而生起的貪欲,打倒另一個人一樣。

Dhammapada Dhp. 356
巴利原典 (CSCD) [2]
356. Tiṇadosāni khettāni, rāgadosā ayaṃ pajā;
Tasmā hi vītarāgesu, dinnaṃ hoti mahapphalaṃ.
漢譯( 了參 法師 譯, 文言文版) [3] 三五六 雜草害田地,貪欲害世人。施與離貪者,故得大果報。
註解 [4] tiṇadosāni ...hoti mahapphalaṃ雜草是過患,當他們長在作物中,會破壞穀物的收獲量。同樣的,在有情心中生起對感官的欲求,也會傷害有情。所以對有情而言,沒有大利益;但是漏盡,對有情而言,卻有極大的利益。
Dhammapada Dhp. 357
巴利原典 (CSCD) [2]
357. Tiṇadosāni khettāni, dosadosā ayaṃ pajā;
Tasmā hi vītadosesu, dinnaṃ hoti mahapphalaṃ.
漢譯( 了參 法師 譯, 文言文版) [3] 三五七 雜草害田地,瞋恚害世人。施與離瞋者,故得大果報。
註解 [4] Null
Dhammapada Dhp. 358
巴利原典 (CSCD) [2]
358. Tiṇadosāni khettāni, mohadosā ayaṃ pajā;
Tasmā hi vītamohesu, dinnaṃ hoti mahapphalaṃ.
漢譯( 了參 法師 譯, 文言文版) [3] 三五八 雜草害田地,愚癡害世人。施與離癡者,故得大果報。
註解 [4] Null
Dhammapada Dhp. 359
巴利原典 (CSCD) [2]
359. (Tiṇadosāni khettāni, icchādosā ayaṃ pajā;
Tasmā hi vigaticchesu, dinnaṃ hoti mahapphalaṃ.) [( ) videsapotthakesu natthi, aṭṭhakathāyampi na dissati]

Tiṇadosāni khettāni, taṇhādosā ayaṃ pajā;
Tasmā hi vītataṇhesu, dinnaṃ hoti mahapphalaṃ.

Taṇhāvaggo catuvīsatimo niṭṭhito.

漢譯( 了參 法師 譯, 文言文版) [3]

三五九 雜草害田地,欲望害世人。施與離欲者,故得大果報。

愛欲品第二十四竟

註解 [4] Null

備註:

[1]〔註001〕  巴利原典 (PTS) Dhammapadapāḷi 乃參考 Access to InsightTipitaka : → Dhp{Dhp 1-20} ( Dhp ; Dhp 21-32 ; Dhp 33-43 , etc..)
[2](1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) 〔註002〕  巴利原典 (CSCD) Dhammapadapāḷi 乃參考 `【國際內觀中心】(Vipassana Meditation (As Taught By S.N. Goenka in the tradition of Sayagyi U Ba Khin)所發行之《第六次結集》(巴利大藏經) CSCD ( Chaṭṭha Saṅgāyana CD)。網路版原始出處(original)請參考: The Pāḷi Tipitaka (http://www.tipitaka.org/) (請於左邊選單“Tipiṭaka Scripts”中選 Roman → Web → Tipiṭaka (Mūla) → Suttapiṭaka → Khuddakanikāya → Dhammapadapāḷi → 1. Yamakavaggo (2. Appamādavaggo , 3. Cittavaggo , etc..)。]
[3](1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)

〔註003〕 本譯文請參考: 文言文版 ( 了參 法師 譯,台北市:圓明出版社,1991。) 另參:

一、 Dhammapada 法句經(中英對照) -- English translated by Ven. Ācharya Buddharakkhita ; Chinese translated by Yeh chun(葉均); Chinese commented by Ven. Bhikkhu Metta(明法比丘)Ven. Ācharya Buddharakkhita ( 佛護 尊者 ) 英譯; 了參 法師(葉均) 譯; 明法比丘 註(增加許多濃縮的故事)〕: PDFDOCDOC (Foreign1 字型)

二、 法句經 Dhammapada (Pāḷi-Chinese 巴漢對照)-- 漢譯: 了參 法師(葉均) ; 單字注解:廖文燦; 注解: 尊者 明法比丘PDFDOCDOC (Foreign1 字型)

[4](1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) 〔註004〕 取材自:【部落格-- 荒草不曾鋤】-- 《法句經》 (涵蓋了T210《法句經》、T212《出曜經》、 T213《法集要頌經》、巴利《法句經》、巴利《優陀那》、梵文《法句經》,對他種語言的偈頌還附有漢語翻譯。)
[LChnFn24-01]〔註24-01〕 「毗羅那」(Birana)草名。
[LChnFn24-02]〔註24-02〕 愛欲有三重:一、欲愛(Kamatanha),二、有愛(Bhavatanha--與常見有關之愛),三、非有愛(Vibhavatanha--與斷見有關之愛)。如是內六根--眼耳鼻舌身意之愛及外六塵--色聲香味觸法之愛合為十二;欲愛十二,有愛十二,非有愛十二,合為三十六。
[LChnFn24-03]〔註24-03〕 從六根門生。
[LChnFn24-04]〔註24-04〕 涅槃。
[LChnFn24-05]〔註24-05〕 離俗家而出家。
[LChnFn24-06]〔註24-06〕 出家復還俗。
[LChnFn24-07]〔註24-07〕 證涅槃。
[LChnFn24-08]〔註24-08〕 此頌保留法舫法師原譯。
[LChnFn24-09]〔註24-09〕 指貪著過去、未來及現在的五蘊。
[LChnFn24-10]〔註24-10〕 指阿羅漢。
[LChnFn24-11]〔註24-11〕 此後再沒有生死輪迴了。
[LChnFn24-12]〔註24-12〕 此二句 Niruttipadakovido 直譯為「通達詞與他句」。即指四無礙解(Catupaisambhida)--義(Attha),法(Dhamma),詞(Nirutti),辯說(Patibhana)(知字聚次第一句當指辯說無礙)。
[LChnFn24-13]〔註24-13〕 這是佛陀成道之後,從菩提場去鹿野苑的時候,在路上碰到一位異教徒的修道者--優波迦 (Upaka),問佛陀道:『你從誰而出家?誰是你的師父?你信什麼宗教』?於是佛陀答以此頌。


巴利文經典最突出的特點,同時也是缺乏同情心的讀者最感厭倦的特點,就是單字、語句和整段文節的重複。這一部分是文法或至少是文體所產生的結果。 …,…,…,

…,…,…, 這種文句冗長的特性,另外還有一個原因,那就是在長時期中三藏經典只以口授相傳。 …,…,…,

…,…,…, 巴利文經典令人生厭的機械性的重覆敘述,也可能一部分是由於僧伽羅人(Sinhalese)不願遺失外國傳教師傳授給他們的聖語 …,…,…,

…,…,…, 重覆敘述不僅是說教記錄的特點,而且也是說教本身的特點。我們持有的版本,無疑地是把一段自由說教壓縮成為編有號碼的段落和重覆敘述的產品。佛陀所說的話一定比這些生硬的表格更為活潑柔軟得多。

(節錄自: 巴利系佛教史綱 第六章 聖典 二 摘錄 )