namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

皈敬世尊、阿羅漢、正等正覺者


無為相應對讀 Parallel Reading of Asaṅkhata-saṃyuttaṃ , The unfashioned (Nibbana) (巴利三藏 相應部)本對讀包含下列數個版本,請自行勾選欲對讀之版本 (感恩 Siong-Ui Te 師兄 提供程式支援):

Asaṅkhata-saṃyuttaṃ 無為相應
 1. Paṭhamavaggo 初品 (SN 43. 1 ~ SN 43. 11)
 1. Dutiyavaggo 第二品 (SN 35. 12 ~ SN 43. 44)

Paṭhamavaggo 初品

sn43.1
巴利原典(CSCD) [1]

9. Asaṅkhatasaṃyuttaṃ

1. Paṭhamavaggo

1. Kāyagatāsatisuttaṃ

 1. Sāvatthinidānaṃ . ‘‘Asaṅkhatañca vo, bhikkhave, desessāmi asaṅkhatagāmiñca maggaṃ. Taṃ suṇātha. Katamañca, bhikkhave, asaṅkhataṃ? Yo, bhikkhave, rāgakkhayo dosakkhayo mohakkhayo – idaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhataṃ. Katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Kāyagatāsati. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo’’.

‘‘Iti kho, bhikkhave, desitaṃ vo mayā asaṅkhataṃ, desito asaṅkhatagāmimaggo. Yaṃ, bhikkhave, satthārā karaṇīyaṃ sāvakānaṃ hitesinā anukampakena anukampaṃ upādāya, kataṃ vo taṃ mayā. Etāni, bhikkhave, rukkhamūlāni, etāni suññāgārāni. Jhāyatha [nijjhāyatha (ka.)], bhikkhave, mā pamādattha; mā pacchā vippaṭisārino ahuvattha. Ayaṃ vo amhākaṃ anusāsanī’’ti. Paṭhamaṃ.

漢譯(莊春江) [2]

43.(9)無為相應

1.初品

相應部43相應1經/ 身至念經 (無為相應/處篇/如來記說)(莊春江譯)

起源於舍衛城。

比丘 們!我將教導你們 無為 與導向無為之道, 你們要聽

比丘們!什麼是無為呢?比丘們!凡貪的滅盡、瞋的滅盡、癡的滅盡,比丘們!這被稱為無為。

而,比丘們!什麼是導向 無為 之道呢?是 身至念 ,比丘們!這被稱為導向無為之道。

比丘們!像這樣,我已教導你們無為、導向無為之道。

比丘們!凡依憐愍對弟子有益的 大師出自憐愍 所應作的,我已為你們做了。比丘們!有這些樹下、這些空屋,比丘們!你們要修禪!不要放逸,不要以後變得後悔,這是我們對你們的教誡。」

漢譯(元亨寺, 雲庵) [3]

第九 無為相應

第一品

〔一〕第一

「諸比丘!余為汝等說無為與達無為之道,於此且諦聽。

諸比丘!何者為無為耶?諸比丘!貪欲之壞滅、瞋恚之壞滅、愚癡之壞滅,諸比丘!此稱為無為。

諸比丘!何者為達無為之道耶?向於身之念,諸比丘!此稱為無為之道。

如是,諸比丘!余為汝等說無為,說達無為之道。

諸比丘!凡以利益所願、有慈念之師,應為諸弟子作垂示慈悲者,余皆為汝等而作。

諸比丘!思念此等之樹下、此等之空屋,不得放逸、不得有後日之悔,此是余為汝等之教誡。」

sn43.2
巴利原典(CSCD) [1]

2. Samathavipassanāsuttaṃ

 1. ‘‘Asaṅkhatañca vo, bhikkhave, desessāmi asaṅkhatagāmiñca maggaṃ. Taṃ suṇātha. Katamañca, bhikkhave, asaṅkhataṃ? Yo, bhikkhave, rāgakkhayo dosakkhayo mohakkhayo – idaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhataṃ. Katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Samatho ca vipassanā ca. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe…. Dutiyaṃ.
漢譯(莊春江) [2]

相應部43相應2經/ 止觀經 (無為相應/處篇/如來記說)(莊春江譯)

比丘 們!我將教導你們無為與導向無為之道, 你們要聽

比丘們!什麼是無為呢?比丘們!凡貪的滅盡、瞋的滅盡、癡的滅盡,比丘們!這被稱為無為。

而,比丘們!什麼是導向 無為 之道呢?是 止、觀 ,比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

漢譯(元亨寺, 雲庵) [3]

〔二〕第二 止觀

「諸比丘!余為汝等說無為與達無為之道,於此且諦聽。

諸比丘!何者為無為耶?諸比丘!貪欲之壞滅、瞋恚之壞滅、愚癡之壞滅,諸比丘!稱此謂無為。

諸比丘!何者為達無為之道耶?諸比丘!止與觀,此稱為達無為之道。

sn43.3
巴利原典(CSCD) [1]

3. Savitakkasavicārasuttaṃ

 1. ‘‘Katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Savitakkasavicāro samādhi, avitakkavicāramatto samādhi, avitakkaavicāro samādhi – ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe…. Tatiyaṃ.
漢譯(莊春江) [2]

相應部43相應3經/ 有尋有伺經 (無為相應/處篇/如來記說)(莊春江譯)

「……而, 比丘 們!什麼是導向 無為 之道呢?是 有尋有伺 的定、無尋只有伺定、無尋無伺定,比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

漢譯(元亨寺, 雲庵) [3]

〔三〕第三 有尋

諸比丘!何者為達無為之道耶?諸比丘!有尋有伺三昧、無尋唯伺三昧、無尋無伺三昧,此稱為達無為之道也。

sn43.4
巴利原典(CSCD) [1]

4. Suññatasamādhisuttaṃ

 1. ‘‘Katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Suññato samādhi, animitto samādhi, appaṇihito samādhi – ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe…. Catutthaṃ.
漢譯(莊春江) [2]

相應部43相應4經/ 空定經 (無為相應/處篇/如來記說)(莊春江譯)

「……而, 比丘 們!什麼是導向 無為 之道呢?是空定、無相定、 無願定 ,比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

漢譯(元亨寺, 雲庵) [3]

〔四〕第四

諸比丘!何者為達無為之道耶?空三昧、無相三昧、無願三昧。諸比丘!此稱為達無為之道。

sn43.5
巴利原典(CSCD) [1]

5. Satipaṭṭhānasuttaṃ

 1. ‘‘Katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Cattāro satipaṭṭhānā. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe…. Pañcamaṃ.
漢譯(莊春江) [2]

相應部43相應5經/ 念住經 (無為相應/處篇/如來記說)(莊春江譯)

「……而, 比丘 們!什麼是導向 無為 之道呢?是 四念住 ,比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

漢譯(元亨寺, 雲庵) [3]

〔五〕第五 念處

諸比丘!何者為達無為之道耶?四念處。諸比丘!此稱為達無為之道。

sn43.6
巴利原典(CSCD) [1]

6. Sammappadhānasuttaṃ

 1. ‘‘Katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Cattāro sammappadhānā. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe…. Chaṭṭhaṃ.
漢譯(莊春江) [2]

相應部43相應6經/ 正勤經 (無為相應/處篇/如來記說)(莊春江譯)

「……而, 比丘 們!什麼是導向 無為 之道呢?是 四正勤 ,比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

漢譯(元亨寺, 雲庵) [3]

〔六〕第六 正勤

諸比丘!何者為達無為之道耶?四正勤。諸比丘!此稱為達無為之道。

sn43.7
巴利原典(CSCD) [1]

7. Iddhipādasuttaṃ

 1. ‘‘Katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Cattāro iddhipādā. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe…. Sattamaṃ.
漢譯(莊春江) [2]

相應部43相應7經/ 神足經 (無為相應/處篇/如來記說)(莊春江譯)

「……而, 比丘 們!什麼是導向 無為 之道呢?是 四神足 ,比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

漢譯(元亨寺, 雲庵) [3]

〔七〕第七 如意足

諸比丘!何者為達無為之道耶?四如意足。諸比丘!此稱為達無為之道。

sn43.8
巴利原典(CSCD) [1]

8. Indriyasuttaṃ

 1. ‘‘Katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Pañcindriyāni. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe…. Aṭṭhamaṃ.
漢譯(莊春江) [2]

相應部43相應8經/ 根經 (無為相應/處篇/如來記說)(莊春江譯)

「……而, 比丘 們!什麼是導向 無為 之道呢?是五根,比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

漢譯(元亨寺, 雲庵) [3]

〔八〕第八

諸比丘!何者為達無為之道耶?五根。諸比丘!此稱為達無為之道。

sn43.9
巴利原典(CSCD) [1]

9. Balasuttaṃ

 1. ‘‘Katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Pañca balāni. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe…. Navamaṃ.
漢譯(莊春江) [2]

相應部43相應9經/ 力經 (無為相應/處篇/如來記說)(莊春江譯)

「……而, 比丘 們!什麼是導向 無為 之道呢?是五力,比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

漢譯(元亨寺, 雲庵) [3]

〔九〕第九

諸比丘!何者又為達無為之道耶?五力。諸比丘!此稱為達無為之道。

sn43.10
巴利原典(CSCD) [1]

10. Bojjhaṅgasuttaṃ

 1. ‘‘Katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Satta bojjhaṅgā. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe…. Dasamaṃ.
漢譯(莊春江) [2]

相應部43相應10經/ 覺支經 (無為相應/處篇/如來記說)(莊春江譯)

「……而, 比丘 們!什麼是導向 無為 之道呢?是 七覺支 ,比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

漢譯(元亨寺, 雲庵) [3]

〔十〕第十 覺支

諸比丘!何者又為達無為之道耶?七覺支。諸比丘!此稱為達無為之道。

sn43.11
巴利原典(CSCD) [1]

11. Maggaṅgasuttaṃ

 1. ‘‘Katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Ariyo aṭṭhaṅgiko maggo. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo. Iti kho, bhikkhave , desitaṃ vo mayā asaṅkhataṃ, desito asaṅkhatagāmimaggo. Yaṃ, bhikkhave, satthārā karaṇīyaṃ sāvakānaṃ hitesinā anukampakena anukampaṃ upādāya kataṃ vo taṃ mayā. Etāni, bhikkhave, rukkhamūlāni, etāni suññāgārāni. Jhāyatha, bhikkhave, mā pamādattha; mā pacchā vippaṭisārino ahuvattha. Ayaṃ vo amhākaṃ anusāsanī’’ti. Ekādasamaṃ.

Paṭhamo vaggo.

Tassuddānaṃ –

Kāyo samatho savitakko, suññato satipaṭṭhānā;
Sammappadhānā iddhipādā, indriyabalabojjhaṅgā;
Maggena ekādasamaṃ, tassuddānaṃ pavuccati.
漢譯(莊春江) [2]

相應部43相應11經/ 道經 (無為相應/處篇/如來記說)(莊春江譯)

「……而, 比丘 們!什麼是導向 無為 之道呢?是 八支聖道 ,比丘們!這被稱為導向無為之道。

比丘們!像這樣,我已教導你們無為、導向無為之道。

比丘們!凡依憐愍對弟子有益的 大師出自憐愍 所應作的,我已為你們做了。比丘們!有這些樹下、這些空屋,比丘們!你們要修禪!不要放逸,不要以後變得後悔,這是我們對你們的教誡。」

初品,其 攝頌

「身、止、有尋,空、念住,
 正勤、神足,根、力、覺支,
 以道為第十一,被說為它的攝頌。」
漢譯(元亨寺, 雲庵) [3]

〔一一〕第十一

諸比丘!何者又為達無為之道耶?八支聖道。諸比丘!此稱為達無為之道。

諸比丘!如是,余為汝等說無為,說達無為之道。

諸比丘!以願有慈念之師,應為諸弟子利益之作垂示慈悲者,余皆為汝等而作。

諸比丘!思念此等之樹下、此等之空屋,不得放逸、不得日後有悔。此是余為汝等之教誡。」

涅槃相應之第一品(終)

其攝頌曰:

身與三昧尋
以及空念處
正勤如意定
根力並覺支
依道為十一

Asaṅkhata-saṃyuttaṃ 無為相應
 1. Paṭhamavaggo 初品 (SN 43. 1 ~ SN 43. 11)
 1. Dutiyavaggo 第二品 (SN 35. 12 ~ SN 43. 44)

Dutiyavaggo 第二品

sn43.12
巴利原典(CSCD) [1]

2. Dutiyavaggo

1. Asaṅkhatasuttaṃ

 1. ‘‘Asaṅkhatañca vo, bhikkhave, desessāmi asaṅkhatagāmiñca maggaṃ. Taṃ suṇātha. Katamañca, bhikkhave, asaṅkhataṃ? Yo, bhikkhave, rāgakkhayo dosakkhayo mohakkhayo – idaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhataṃ. Katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Samatho. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo. Iti kho, bhikkhave, desitaṃ vo mayā asaṅkhataṃ, desito asaṅkhatagāmimaggo. Yaṃ, bhikkhave, satthārā karaṇīyaṃ sāvakānaṃ hitesinā anukampakena anukampaṃ upādāya, kataṃ vo taṃ mayā. Etāni, bhikkhave, rukkhamūlāni, etāni suññāgārāni. Jhāyatha, bhikkhave, mā pamādattha; mā pacchā vippaṭisārino ahuvattha. Ayaṃ vo amhākaṃ anusāsanīti.

‘‘Asaṅkhatañca vo, bhikkhave, desessāmi asaṅkhatagāmiñca maggaṃ. Taṃ suṇātha. Katamañca, bhikkhave, asaṅkhataṃ? Yo, bhikkhave, rāgakkhayo dosakkhayo mohakkhayo – idaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhataṃ. Katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Vipassanā. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo. Iti kho, bhikkhave, desitaṃ vo mayā asaṅkhataṃ…pe… ayaṃ vo amhākaṃ anusāsanīti.

‘‘Katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Savitakko savicāro samādhi. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Avitakko vicāramatto samādhi. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Avitakko avicāro samādhi. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe….

‘‘Katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Suññato samādhi. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Animitto samādhi. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Appaṇihito samādhi. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe….

‘‘Katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu kāye kāyānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu vedanāsu vedanānupassī viharati…pe… ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu citte cittānupassī…pe… ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati…pe… ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe….

‘‘Katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu anuppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ anuppādā chandaṃ janeti vāyamati vīriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu uppannānaṃpāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānā chandaṃ janeti vāyamati vīriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu anuppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ uppādā chandaṃ janeti vāyamati vīriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu uppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ ṭhitiyā asammosāya bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā chandaṃ janeti vāyamati vīriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe….

‘‘Katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo …pe… katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu vīriyasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu cittasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu vīmaṃsasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe….

‘‘Katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu saddhindriyaṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu vīriyindriyaṃ bhāveti vivekanissitaṃ…pe… ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu satindriyaṃ bhāveti…pe… ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu samādhindriyaṃ bhāveti…pe… ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu paññindriyaṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃnirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe….

‘‘Katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu saddhābalaṃ bhāveti vivekanissitaṃ…pe… ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu vīriyabalaṃ bhāveti…pe… ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu satibalaṃ bhāveti…pe… ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu samādhibalaṃ bhāveti…pe… ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu paññābalaṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe….

‘‘Katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu satisambojjhaṅgaṃ bhāveti…pe… ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu dhammavicayasambojjhaṅgaṃ bhāveti…pe… vīriyasambojjhaṅgaṃ bhāveti…pe… pītisambojjhaṅgaṃ bhāveti…pe… passaddhisambojjhaṅgaṃ bhāveti…pe… samādhisambojjhaṅgaṃ bhāveti…pe… upekkhāsambojjhaṅgaṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe….

‘‘Katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo…pe… katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu sammāsaṅkappaṃ bhāveti …pe… sammāvācaṃ bhāveti…pe… sammākammantaṃ bhāveti…pe… sammāājīvaṃ bhāveti…pe… sammāvāyāmaṃ bhāveti…pe… sammāsatiṃ bhāveti…pe… asaṅkhatañca vo bhikkhave, desessāmi asaṅkhatagāmiñca maggaṃ. Taṃ suṇātha. Katamañca, bhikkhave, asaṅkhataṃ…pe…? Katamo ca, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo? Idha, bhikkhave, bhikkhu sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . Ayaṃ vuccati, bhikkhave, asaṅkhatagāmimaggo. Iti kho, bhikkhave, desitaṃ vo mayā asaṅkhataṃ, desito asaṅkhatagāmimaggo. Yaṃ, bhikkhave, satthārā karaṇīyaṃ sāvakānaṃ hitesinā anukampakena anukampaṃ upādāya, kataṃ vo taṃ mayā. Etāni, bhikkhave, rukkhamūlāni, etāni suññāgārāni. Jhāyatha, bhikkhave, mā pamādattha; mā pacchā vippaṭisārino ahuvattha. Ayaṃ vo amhākaṃ anusāsanī’’ti. Paṭhamaṃ.

漢譯(莊春江) [2]

2.第二品

相應部43相應12經/ 無為經 (無為相應/處篇/如來記說)(莊春江譯)

比丘 們!我將教導你們無為與導向無為之道, 你們要聽

比丘們!什麼是無為呢?比丘們!凡貪的滅盡、瞋的滅盡、癡的滅盡,比丘們!這被稱為無為。

而,比丘們!什麼是導向 無為 之道呢?是止,比丘們!這被稱為導向無為之道。

比丘們!像這樣,我已教導你們無為、導向無為之道。

比丘們!凡依憐愍對弟子有益的 大師出自憐愍 所應作的,我已為你們做了。比丘們!有這些樹下、這些空屋,比丘們!你們要修禪!不要放逸,不要以後變得後悔,這是我們對你們的教誡。」

「比丘們!我將教導你們無為與導向無為之道, 你們要聽

比丘們!什麼是無為呢?比丘們!凡貪的滅盡、瞋的滅盡、癡的滅盡,比丘們!這被稱為無為。

而,比丘們!什麼是導向無為之道呢?是觀,比丘們!這被稱為導向無為之道。

比丘們!像這樣,我已教導你們無為、導向無為之道。

……(中略)這是我們對你們的教誡。」

「而,比丘們!什麼是導向無為之道呢?是 有尋、有伺 之定,比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

「而,比丘們!什麼是導向無為之道呢?是無尋、小量伺之定,比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

「而,比丘們!什麼是導向無為之道呢?是無尋、無伺之定,比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

「而,比丘們!什麼是導向無為之道呢?是 空定 ,比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

「而,比丘們!什麼是導向無為之道呢?是無相定,比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

「而,比丘們!什麼是導向無為之道呢?是無願定,比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

「而,比丘們!什麼是導向無為之道呢?比丘們!這裡,比丘住於 在身上觀察身 ,熱心、正知、有念,能調伏對於世間的貪與憂,比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

「而,比丘們!什麼是導向無為之道呢?比丘們!這裡,比丘住於在受上觀察受,……(中略)比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

「而,比丘們!什麼是導向無為之道呢?比丘們!這裡,比丘住於在心上觀察心,……(中略)比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

「而,比丘們!什麼是導向無為之道呢?比丘們!這裡,比丘住於在法上觀察法,……(中略)比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

「而,比丘們!什麼是導向無為之道呢?比丘們!這裡,比丘為了未生起的惡不善法之不生起而生欲,努力、生起活力、盡心、勤奮,比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

「而,比丘們!什麼是導向無為之道呢?比丘們!這裡,比丘為了已生起的惡不善法之捨斷而生欲,努力、生起活力、盡心、勤奮,比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

「而,比丘們!什麼是導向無為之道呢?比丘們!這裡,比丘為了未生起的善法之生起而生欲,努力、生起活力、盡心、勤奮,比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

「而,比丘們!什麼是導向無為之道呢?比丘們!這裡,比丘為了已生起的善法之存續、不消失、增加、擴大、圓滿 修習 而生欲,努力、生起活力、盡心、勤奮,比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

「而,比丘們!什麼是導向無為之道呢?比丘們!這裡,比丘修習 具備欲定勤奮之行的神足 ,比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

「而,比丘們!什麼是導向無為之道呢?比丘們!這裡,比丘修習具備活力定勤奮之行的神足,比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

「而,比丘們!什麼是導向無為之道呢?比丘們!這裡,比丘修習具備心定勤奮之行的神足,比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

「而,比丘們!什麼是導向無為之道呢?比丘們!這裡,比丘修習 具備考察定勤奮之行的神足 ,比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

「而,比丘們!什麼是導向無為之道呢?比丘們!這裡,比丘 依止遠離 、依止離貪、依止滅、 捨棄的圓熟 修習信根,比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

「而,比丘們!什麼是導向無為之道呢?比丘們!這裡,比丘依止遠離、……(中略)修習 活力根 ,比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

「而,比丘們!什麼是導向無為之道呢?比丘們!這裡,比丘……(中略)修習念根,比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

「而,比丘們!什麼是導向無為之道呢?比丘們!這裡,比丘……(中略)修習定根,比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

「而,比丘們!什麼是導向無為之道呢?比丘們!這裡,比丘依止遠離、依止離貪、依止滅、捨棄的圓熟修習慧根,比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

「而,比丘們!什麼是導向無為之道呢?比丘們!這裡,比丘依止遠離、……(中略)修習信力,比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

「而,比丘們!什麼是導向無為之道呢?比丘們!這裡,比丘……(中略)修習 活力之力 ,比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

「而,比丘們!什麼是導向無為之道呢?比丘們!這裡,比丘……(中略)修習念力,比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

「而,比丘們!什麼是導向無為之道呢?比丘們!這裡,比丘……(中略)修習定力,比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

「而,比丘們!什麼是導向無為之道呢?比丘們!這裡,比丘依止遠離、依止離貪、依止滅、捨棄的圓熟修習慧力,比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

「而,比丘們!什麼是導向無為之道呢?比丘們!這裡,比丘……(中略)修習 念覺支 ,比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

「而,比丘們!什麼是導向無為之道呢?比丘們!這裡,比丘……(中略)修習 擇法覺支 ,……(中略)修習 活力覺支**,……(中略)修習 :ttnote:`喜覺支 ,……(中略)修習 寧靜覺支 ,……(中略)修習 覺支,比丘依止遠離、依止離貪、依止滅、捨棄的圓熟修習 平靜覺支 ,比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

「而,比丘們!什麼是導向無為之道呢?比丘們!這裡,比丘依止遠離、依止離貪、依止滅、捨棄的圓熟修習正見,比丘們!這被稱為導向無為之道。……(中略)。」

「而,比丘們!什麼是導向無為之道呢?比丘們!這裡,比丘……(中略)修習正志,……(中略)修習正語,……(中略)修習正業,……(中略)修習正命,……(中略)修習正精進,……(中略)修習正念。」

「比丘們!我將教導你們無為與導向無為之道, 你們要聽

比丘們!什麼是無為呢?……(中略)。

而,比丘們!什麼是導向無為之道呢?比丘們!這裡,比丘依止遠離、依止離貪、依止滅、捨棄的圓熟修習正定,比丘們!這被稱為導向無為之道。

比丘們!像這樣,我已教導你們無為、導向無為之道。

比丘們!凡依憐愍對弟子有益的大師,出自憐愍所應作的,我已為你們做了。比丘們!有這些樹下、這些空屋,比丘們!你們要修禪!不要放逸,不要以後變得後悔,這是我們對你們的教誡。」

漢譯(元亨寺, 雲庵) [3]

第二品

〔一二〕第一 無為

一 止

「諸比丘!余為汝等說無為與達無為之道。於此且諦聽。

諸比丘!何者為無為耶?諸比丘!貪欲之壞滅、瞋恚之壞滅、愚癡之壞滅,諸比丘!此稱為無為。

諸比丘!何者為達無為之道耶?諸比丘!止,此稱為達無為之道。

諸比丘!如是,余為汝等說無為,說達無為之道。

諸比丘!以願有慈念之師,應為諸弟子之利益作垂示慈悲者,以此余皆為汝等而作。

諸比丘!思念此等之樹下、此等之空屋,不得放逸、不得有後日之悔,以此是余為汝等之教誡。」

二 觀

「諸比丘!何者為達無為之道耶?諸比丘!觀,此稱謂達無為之道。

三 六種三昧

諸比丘!又何者為達無為之道耶?諸比丘!有尋有伺三昧,稱此謂達無為之道。

諸比丘!又何者為達無為之道耶?無尋唯伺三昧。諸比丘!此稱為達無為之道。

諸比丘!又何者為達無為之道耶?無尋無伺三昧。諸比丘!此稱為達無為之道。

諸比丘!又何者為達無為之道耶?空三昧。諸比丘!此稱為達無為之道。…………

諸比丘!又何者為達無為之道耶?無相三昧。諸比丘!此稱為達無為之道。…………

諸比丘!又何者為達無為之道耶?無願三昧。諸比丘!此稱為達無為之道。…………

九~一二 四念處

諸比丘!又何者為達無為之道耶?諸比丘!於此有比丘,於身觀身而(一)……於受觀受而住(二)……於心觀心而住(三)……於法 觀法而住(四)精勤於正知、正念,於世以制御貪欲憂惱者。諸比丘!此稱為達無為之道。

一三~一六 四正勤

諸比丘!又何者為達無為之道耶?諸比丘!於此有比丘,未起諸惡不善之法,令之不起(一)……已起諸惡不善之法,令之捨棄(二)……未起諸善之法,令之生起(三)……已起諸善之法,令之住立、不喪失、生長、擴大、增修、完成(四),以生起願望努力精進,對初心有力以顯勤苦。比丘等!此稱為達無為之道。

一七~二〇 四如意足

諸比丘!又何者為達無為之道耶?諸比丘!於此有比丘,增修欲定勤行完具之如意足(一)……增修精進定勤行完具之如意足 (二)……增修心定勤行完具之如意足(三)……增修思惟定勤行完具之如意足(四)。諸比丘!此稱為達無為之道。

二一~二五 五根

諸比丘!又何者為達無為之道耶?諸比丘!於此有比丘,依遠離、依離欲、依滅盡,以增修傾向於捨棄之信根(一)……增修精進 根(二)……增修念根(三)……增修定根(四)……增修慧根(五)。諸比丘!此稱為達無為之道。

二六~三〇 五力

諸比丘!又何者為達無為之道耶?諸比丘!於此有比丘,依遠離、依離欲、依滅盡,以增修傾向於捨棄之信力(一)……增修精進 力(二)……增修念力(三)……增修定力(四)……增修慧力(五)。諸比丘!此稱為達無為之道。

三一~三七 七覺支

諸比丘!又何者為達無為之道耶?諸比丘!於此有比丘,依遠離、依離欲、依滅盡,以增修傾向於捨棄之念覺支(一)……增修擇 法覺支(二)……增修精進覺支(三)……增修喜覺支(四)……增修輕安覺支(五)……增修定覺支(六)……增修捨覺支(七)……諸比丘!此稱為達無為之道。」

三八~四五 八正道

「諸比丘!余為汝等說無為與達無為之道,於此且諦聽。

諸比丘!何者為無為耶?貪欲之壞滅、瞋恚之壞滅、愚癡之壞滅。諸比丘!此稱為無為。

諸比丘!又何者為達無為之道耶?諸比丘!於此有比丘,依遠離、依離欲、依滅盡,以增修傾向於捨棄之正見(一)……增修正思惟(二)……增修正語(三)……增修正業(四)……增修正命(五)……增修正精進(六)……增修正念(七)……增修正定(八)……諸比丘!此稱為達無為之道。

諸比丘!如是,余為汝等說無為,說達無為之道。

諸比丘!凡以願有慈念之師,應為諸弟子之利益作垂示慈悲者,以此一切余為汝等而作。

諸比丘!思念此等之樹下、此等之空屋,諸比丘!不得放逸、不得有後日之悔,此為余為汝等之教誡。」

sn43.13
巴利原典(CSCD) [1]

2. Anatasuttaṃ

 1. ‘‘Anatañca vo, bhikkhave, desessāmi, anatagāmiñca maggaṃ. Taṃ suṇātha. Katamañca, bhikkhave, anataṃ…pe…’’. (Yathā asaṅkhataṃ tathā vitthāretabbaṃ). Dutiyaṃ.
漢譯(莊春江) [2]

相應部43相應13經/ 無彎曲經 (無為相應/處篇/如來記說)(莊春江譯)

比丘 們!我將教導你們無彎曲與導向無彎曲之道, 你們要聽

比丘們!什麼是無彎曲呢?……(中略)。」(應該如無為那樣使之詳細)

漢譯(元亨寺, 雲庵) [3]

〔一三〕第二 終極 (下無)

一~四五

諸比丘!余為汝等說究竟與達究竟之道,於此且諦聽。

諸比丘!何者為究竟耶?以下相同於無為之詳說也。

sn43.14~43
巴利原典(CSCD) [1]

3-32. Anāsavādisuttaṃ

379-408. ‘‘Anāsavañca vo, bhikkhave, desessāmi anāsavagāmiñca maggaṃ. Taṃ suṇātha. Katamañca, bhikkhave, anāsavaṃ…pe… saccañca vo, bhikkhave, desessāmi saccagāmiñca maggaṃ. Taṃ suṇātha. Katamañca, bhikkhave, saccaṃ…pe… pārañca vo, bhikkhave, desessāmi pāragāmiñca maggaṃ. Taṃ suṇātha. Katamañca, bhikkhave, pāraṃ…pe… nipuṇañca vo, bhikkhave, desessāmi nipuṇagāmiñca maggaṃ. Taṃ suṇātha. Katamañca, bhikkhave, nipuṇaṃ…pe… sududdasañca vo, bhikkhave, desessāmi sududdasagāmiñca maggaṃ. Taṃ suṇātha. Katamañca, bhikkhave, sududdasaṃ…pe… ajajjarañca vo, bhikkhave, desessāmi ajajjaragāmiñca maggaṃ. Taṃ suṇātha. Katamañca, bhikkhave, ajajjaraṃ…pe… dhuvañca vo, bhikkhave, desessāmi dhuvagāmiñca maggaṃ. Taṃ suṇātha. Katamañca, bhikkhave, dhuvaṃ…pe… apalokitañca vo, bhikkhave, desessāmi apalokitagāmiñca maggaṃ. Taṃ suṇātha. Katamañca, bhikkhave, apalokitaṃ…pe… anidassanañca vo, bhikkhave, desessāmi anidassanagāmiñca maggaṃ. Taṃ suṇātha. Katamañca, bhikkhave, anidassanaṃ…pe… nippapañcañca vo, bhikkhave, desessāmi nippapañcagāmiñca maggaṃ. Taṃ suṇātha. Katamañca, bhikkhave, nippapañcaṃ…pe…?

‘‘Santañca vo, bhikkhave, desessāmi santagāmiñca maggaṃ. Taṃ suṇātha. Katamañca, bhikkhave, santaṃ…pe… amatañca vo, bhikkhave, desessāmi amatagāmiñca maggaṃ. Taṃ suṇātha. Katamañca, bhikkhave, amataṃ…pe… paṇītañca vo, bhikkhave, desessāmi paṇītagāmiñca maggaṃ. Taṃ suṇātha. Katamañca, bhikkhave, paṇītaṃ…pe… sivañca vo, bhikkhave , desessāmi sivagāmiñca maggaṃ. Taṃ suṇātha. Katamañca, bhikkhave, sivaṃ…pe… khemañca vo, bhikkhave, desessāmi khemagāmiñca maggaṃ. Taṃ suṇātha. Katamañca, bhikkhave, khemaṃ…pe… taṇhākkhayañca vo, bhikkhave, desessāmi taṇhākkhayagāmiñca maggaṃ. Taṃ suṇātha. Katamañca, bhikkhave, taṇhākkhayaṃ…pe…?

‘‘Acchariyañca vo, bhikkhave, desessāmi acchariyagāmiñca maggaṃ. Taṃ suṇātha. Katamañca, bhikkhave, acchariyaṃ…pe… abbhutañca vo, bhikkhave, desessāmi abbhutagāmiñca maggaṃ. Taṃ suṇātha. Katamañca, bhikkhave, abbhutaṃ…pe… anītikañca vo, bhikkhave, desessāmi anītikagāmiñca maggaṃ. Taṃ suṇātha. Katamañca, bhikkhave, anītikaṃ…pe… anītikadhammañca vo, bhikkhave, desessāmi anītikadhammagāmiñca maggaṃ. Taṃ suṇātha. Katamañca, bhikkhave, anītikadhammaṃ…pe… nibbānañca vo, bhikkhave, desessāmi nibbānagāmiñca maggaṃ. Taṃ suṇātha. Katamañca, bhikkhave, nibbānaṃ…pe… abyāpajjhañca [abyāpajjhañca (sī. syā. kaṃ. pī.)] vo, bhikkhave, desessāmi abyāpajjhagāmiñca maggaṃ. Taṃ suṇātha. Katamañca, bhikkhave, abyāpajjhaṃ…pe… virāgañca vo, bhikkhave, desessāmi virāgagāmiñca maggaṃ. Taṃ suṇātha. Katamo ca, bhikkhave, virāgo…pe…?

‘‘Suddhiñca vo, bhikkhave, desessāmi suddhigāmiñca maggaṃ. Taṃ suṇātha. Katamā ca, bhikkhave, suddhi…pe… muttiñca vo, bhikkhave, desessāmi muttigāmiñca maggaṃ. Taṃ suṇātha. Katamā ca, bhikkhave, mutti…pe… anālayañca vo, bhikkhave, desessāmi anālayagāmiñca maggaṃ. Taṃ suṇātha. Katamo ca, bhikkhave, anālayo…pe… dīpañca vo, bhikkhave, desessāmi dīpagāmiñca maggaṃ. Taṃ suṇātha. Katamañca, bhikkhave, dīpaṃ…pe… leṇañca vo, bhikkhave, desessāmi leṇagāmiñca maggaṃ. Taṃ suṇātha. Katamañca, bhikkhave, leṇaṃ…pe… tāṇañca vo, bhikkhave, desessāmi tāṇagāmiñca maggaṃ. Taṃ suṇātha. Katamañca, bhikkhave, tāṇaṃ…pe… saraṇañca vo, bhikkhave, desessāmi saraṇagāmiñca maggaṃ. Taṃ suṇātha. Katamañca, bhikkhave, saraṇaṃ…pe…anusāsanī’’ti? Bāttiṃsatimaṃ.

漢譯(莊春江) [2]

相應部43相應14-43經/ 無煩惱經等 (無為相應/處篇/如來記說)(莊春江譯)

比丘 們!我將教導你們無 煩惱 與導向無煩惱之道, 你們要聽

比丘們!什麼是無煩惱呢?……(中略)。」

「比丘們!我將教導你們真理與導向真理之道,你們要聽!

比丘們!什麼是真理呢?……(中略)。」

「比丘們!我將教導你們 彼岸 與導向彼岸之道,你們要聽!

比丘們!什麼是彼岸呢?……(中略)。」

「比丘們!我將教導你們微妙的與導向微妙的之道,你們要聽!

比丘們!什麼是微妙的呢?……(中略)。」

「比丘們!我將教導你們極難見的與導向極難見的之道,你們要聽!

比丘們!什麼是極難見的呢?……(中略)。」

「比丘們!我將教導你們不老的與導向不老的之道,你們要聽!

比丘們!什麼是不老的呢?……(中略)。」

「比丘們!我將教導你們堅固的與導向堅固的之道,你們要聽!

比丘們!什麼是堅固的呢?……(中略)。」

「比丘們!我將教導你們不敗壞的與導向不敗壞的之道,你們要聽!

比丘們!什麼是不敗壞的呢?……(中略)。」

「比丘們!我將教導你們不可見與導向不可見之道,你們要聽!

比丘們!什麼是不可見呢?……(中略)。」

「比丘們!我將教導你們無 虛妄 與導向無虛妄之道,你們要聽!

比丘們!什麼是無虛妄呢?……(中略)。」

「比丘們!我將教導你們寂靜的與導向寂靜的之道,你們要聽!

比丘們!什麼是寂靜的呢?……(中略)。」

「比丘們!我將教導你們不死的與導向不死的之道,你們要聽!

比丘們!什麼是不死的呢?……(中略)。」

「比丘們!我將教導你們勝妙的與導向勝妙的之道,你們要聽!

比丘們!什麼是勝妙的呢?……(中略)。」

「比丘們!我將教導你們吉祥的與導向吉祥的之道,你們要聽!

比丘們!什麼是吉祥的呢?……(中略)。」

「比丘們!我將教導你們安穩的與導向安穩的之道,你們要聽!

比丘們!什麼是安穩的呢?……(中略)。」

「比丘們!我將教導你們渴愛的滅盡與導向渴愛的滅盡之道,你們要聽!

比丘們!什麼是渴愛的滅盡呢?……(中略)。」

「比丘們!我將教導你們不可思議的與導向不可思議的之道,你們要聽!

比丘們!什麼是不可思議的呢?……(中略)。」

「比丘們!我將教導你們未曾有的與導向未曾有的之道,你們要聽!

比丘們!什麼是未曾有的呢?……(中略)。」

「比丘們!我將教導你們無災的與導向無災的之道,你們要聽!

比丘們!什麼是無災的呢?……(中略)。」

「比丘們!我將教導你們無災法與導向無災法之道,你們要聽!

比丘們!什麼是無災法呢?……(中略)。」

「比丘們!我將教導你們涅槃與導向涅槃之道,你們要聽!

比丘們!什麼是涅槃呢?……(中略)。」

「比丘們!我將教導你們無惱害的與導向無惱害的之道,你們要聽!

比丘們!什麼是無惱害的呢?……(中略)。」

「比丘們!我將教導你們離貪與導向離貪之道,你們要聽!

比丘們!什麼是離貪呢?……(中略)。」

「比丘們!我將教導你們清淨的與導向清淨的之道,你們要聽!

比丘們!什麼是清淨的呢?……(中略)。」

「比丘們!我將教導你們解脫與導向解脫之道,你們要聽!

比丘們!什麼是解脫呢?……(中略)。」

「比丘們!我將教導你們無 阿賴耶 與導向無阿賴耶之道,你們要聽!

比丘們!什麼是無阿賴耶呢?……(中略)。」

「比丘們!我將教導你們洲(島)與導向洲之道,你們要聽!

比丘們!什麼是洲呢?……(中略)。」

「比丘們!我將教導你們庇護所與導向庇護所之道,你們要聽!

比丘們!什麼是庇護所呢?……(中略)。」

「比丘們!我將教導你們救護所與導向救護所之道,你們要聽!

比丘們!什麼是救護所呢?……(中略)。」

「比丘們!我將教導你們 歸依 處與導向歸依處之道,你們要聽!

比丘們!什麼是歸依處呢?……(中略)。」

漢譯(元亨寺, 雲庵) [3]

〔一四〕第三 無漏(無流)

諸比丘!余為汝等說無漏與達無漏之道……

〔一五〕第四 真諦

諸比丘!余為汝等說真諦與達真諦之道……

〔一六〕第五 彼岸

諸比丘!余為汝等說彼岸與達彼岸之道……

〔一七〕第六 巧妙(聽細)

諸比丘!余為汝等說巧妙與達巧妙之道……

〔一八〕第七 極難見(難見)

諸比丘!余為汝等說極難見與達極難見之道……

〔一九〕第八 不老(無壞)

諸比丘!余為汝等說不老與達不老之道……

〔二〇〕第九 堅牢(無爭)

諸比丘!余為汝等說堅牢與達堅牢之道……

〔二一〕第十 照見(無失)

諸比丘!余為汝等說照見與達照見之道……

〔二二〕第十一 無譬

諸比丘!余為汝等說無譬與達無譬之道……

〔二三〕第十二 無戲論

諸比丘!余為汝等說無戲論與達無戲論之道……

〔二四〕第十三 寂靜

諸比丘!余為汝等說寂靜與達寂靜之道……

〔二五〕第十四 甘露

諸比丘!余為汝等說甘露與達甘露之道……

〔二六〕第十五 極妙

諸比丘!余為汝等說極妙與達極妙之道……

〔二七〕第十六 安泰(止)

諸比丘!余為汝等說安泰與達安泰之道……

〔二八〕第十七 安穩(安)

諸比丘!余為汝等說安穩與達安穩之道……

〔二九〕第十八 愛盡

諸比丘!余為汝等說愛盡與達愛盡之道……

〔三〇〕第十九 不思議(希有)

諸比丘!余為汝等說不思議與達不思議之道……

〔三一〕第二〇 稀有(未曾有)

諸比丘!余為汝等說稀有與達稀有之道……

〔三二〕第二一 無災(無枉)

諸比丘!余為汝等說無災與達無災之道……

〔三三〕第二二 無災法(無災)

諸比丘!余為汝等說無災法與達無災法之道……

〔三四〕第二三 涅槃

諸比丘!余為汝等說涅槃與達涅槃之道……

〔三五〕第二四 無損

諸比丘!余為汝等說無損與達無損之道……

〔三六〕第二五 離欲

諸比丘!余為汝等說離欲與達離欲之道……

〔三七〕第二六 清淨(淨)

諸比丘!余為汝等說清淨與達清淨之道……

〔三八〕第二七 解脫

諸比丘!余為汝等說解脫與達解脫之道……

〔三九〕第二八 非住

諸比丘!余為汝等說非住與達非住之道……

〔四〇〕第二九 燈明(洲)

諸比丘!余為汝等說燈明與達燈明之道……

〔四一〕第三十 窟宅

諸比丘!余為汝等說窟宅與達窟宅之道……

〔四二〕第三一 庇護

諸比丘!余為汝等說庇護與達庇護之道……

〔四三〕第三二 歸依

諸比丘!余為汝等說歸依與達歸依之道……

sn43.44
巴利原典(CSCD) [1]

33. Parāyanasuttaṃ

 1. ‘‘Parāyanañca [parāyaṇañca (pī. sī. aṭṭha.)] vo, bhikkhave, desessāmi parāyanagāmiñca maggaṃ. Taṃ suṇātha. Katamañca, bhikkhave, parāyanaṃ? Yo, bhikkhave, rāgakkhayo dosakkhayo mohakkhayo – idaṃ vuccati, bhikkhave, parāyanaṃ. Katamo ca, bhikkhave, parāyanagāmī maggo? Kāyagatāsati. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, parāyanagāmimaggo. Iti kho, bhikkhave, desitaṃ vo mayā parāyanaṃ, desito parāyanagāmimaggo. Yaṃ, bhikkhave, satthārā karaṇīyaṃ sāvakānaṃ hitesinā anukampakena anukampaṃ upādāya, kataṃ vo taṃ mayā. Etāni, bhikkhave, rukkhamūlāni, etāni suññāgārāni. Jhāyatha, bhikkhave, mā pamādattha; mā pacchā vippaṭisārino ahuvattha. Ayaṃ vo amhākaṃ anusāsanī’’ti. (Yathā asaṅkhataṃ tathā vitthāretabbaṃ). Tettiṃsatimaṃ.

Dutiyo vaggo.

Tassuddānaṃ –

Asaṅkhataṃ anataṃ anāsavaṃ, saccañca pāraṃ nipuṇaṃ sududdasaṃ;
Ajajjaraṃ dhuvaṃ apalokitaṃ, anidassanaṃ nippapañca santaṃ.

Amataṃ paṇītañca sivañca khemaṃ, taṇhākkhayo acchariyañca abbhutaṃ;
Anītikaṃ anītikadhammaṃ, nibbānametaṃ sugatena desitaṃ.

Abyāpajjho virāgo ca, suddhi mutti anālayo;
Dīpo leṇañca tāṇañca, saraṇañca parāyananti.

Asaṅkhatasaṃyuttaṃ samattaṃ.
漢譯(莊春江) [2]

相應部43相應44經/ 彼岸經 (無為相應/處篇/如來記說)(莊春江譯)

比丘 們!我將教導你們 彼岸 與導向彼岸之道, 你們要聽

比丘們!什麼是彼岸呢?比丘們!凡貪的滅盡、瞋的滅盡、癡的滅盡,比丘們!這被稱為彼岸。

而,比丘們!什麼是導向彼岸之道呢?是 身至念 ,比丘們!這被稱為導向彼岸之道。

比丘們!像這樣,我已教導你們彼岸、導向彼岸之道。

比丘們!凡依憐愍對弟子有益的 大師出自憐愍 所應作的,我已為你們做了。比丘們!有這些樹下、這些空屋,比丘們!你們要修禪!不要放逸,不要以後變得後悔,這是我們對你們的教誡。」(應該如無為那樣使之詳細)

第二品,其攝頌:

「無為、無彎曲、無煩惱,真理、彼岸、微妙的、極難見的,
 不老的、堅固的、不敗壞的,不可見、無虛妄、寂靜的。

 不死的、極妙的、吉祥的、安穩的,渴愛的滅盡、不可思議的、未曾有的,
 無災的、無災法,涅槃,此為善逝所教導。

 無惱害的、離貪,清淨的、解脫、無執著,
 島、庇護所、救護所,歸依處、彼岸。」

無為相應完成。
漢譯(元亨寺, 雲庵) [3]

〔四四〕第三三 到彼岸(能度)

「諸比丘!余為汝等說到彼岸與達到彼岸之道,於此且諦聽。

諸比丘!又何者為到彼岸耶?諸比丘!貪欲之壞滅、瞋恚之壞滅、愚癡之壞滅。諸比丘!此稱為達到彼岸。

諸比丘!又何者為達到彼岸之道耶?向於身之念。諸比丘!此稱為達到彼岸之道。

諸比丘!如是,余為汝等說到彼岸,說達到彼岸之道。

諸比丘!凡以願有慈念之師,應為諸弟子之利益作垂示慈悲者,此一切余為汝等而作。

諸比丘!思念此等之樹下、此等之空屋,諸比丘!不得放逸、不得有後日之悔者,此余為汝等之教誡。」

〔與無為之詳說同〕

其攝頌曰:

無為究竟及無漏
真諦彼岸與巧妙
難見不老並堅牢
照見無譬無戲論
寂靜甘露與極妙
安泰安穩及愛盡
不思議稀有無災
無災法此諸涅槃
如來善逝之所說
無損無欲與清淨
解脫非住並燈明
窟宅庇護與歸依
如此之行到彼岸

無為相應(終)


備註:

[1](1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) 請參考: The Pāḷi Tipitaka http://www.tipitaka.org/ (請於左邊選單“Tipiṭaka Scripts”中選 Roman → Web → Tipiṭaka (Mūla) → Suttapiṭaka → Saṃyuttanikāya → Saḷāyatanavaggapāḷi → 9. Asaṅkhatasaṃyuttaṃ )。或可參考 【國際內觀中心】(Vipassana Meditation (As Taught By S.N. Goenka in the tradition of Sayagyi U Ba Khin)所發行之《第六次結集》(巴利大藏經) CSCD ( Chaṭṭha Saṅgāyana CD)。]
[2](1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) 請參考: 臺灣【莊春江工作站】漢譯 相應部/Saṃyuttanikāyo → 43.無為相應(請點選經號進入):
[3](1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) 請參考: N 《漢譯南傳大藏經》 (紙本來源:元亨寺漢譯南傳大藏經編譯委員會 / 高雄:元亨寺妙林出版社, 1995.) → 經藏/相應部 N13, N14, N15, N16, N17, N18 → N17 → 第 17 冊:直接進入閱讀 N17n0006 相應部經典(第42卷-第47卷) ( 6 卷) 【雲庵譯】 → 相應部經典(第42卷-第47卷) → 第43卷 → 第九 無為相應

巴利文經典最突出的特點,同時也是缺乏同情心的讀者最感厭倦的特點,就是單字、語句和整段文節的重複。這一部分是文法或至少是文體所產生的結果。 …,…,…,

…,…,…, 這種文句冗長的特性,另外還有一個原因,那就是在長時期中三藏經典只以口授相傳。 …,…,…,

…,…,…, 巴利文經典令人生厭的機械性的重覆敘述,也可能一部分是由於僧伽羅人(Sinhalese)不願遺失外國傳教師傳授給他們的聖語 …,…,…,

…,…,…, 重覆敘述不僅是說教記錄的特點,而且也是說教本身的特點。我們持有的版本,無疑地是把一段自由說教壓縮成為編有號碼的段落和重覆敘述的產品。佛陀所說的話一定比這些生硬的表格更為活潑柔軟得多。

(節錄自: 巴利系佛教史綱 第六章 聖典 二 摘錄 )