namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

皈敬世尊、阿羅漢、正等正覺者


第十三:世間品(《法句經》, Dhammapada, Lokavaggo, 白話文版, 敬法 比丘 譯, 第二修訂版 2015)
世間品 Lokavaggo

 • 167 Hīnaṃ dhammaṃ na seveyya, pamādena na saṃvase;
  Micchādiṭṭhiṃ na seveyya, na siyā lokavaḍḍhano.

  莫做卑劣事,莫怠惰過活,
  莫執持邪見,莫延長世界。

 • 168 Uttiṭṭhe nappamajjeyya, dhammaṃ sucaritaṃ care;
  Dhammacārī sukhaṃ seti, asmiṃ loke paramhi ca.
  應站立不可放逸,應妥善奉行此法。 [CFFn13-01]
  實踐這個法的人,今生來世皆安樂。
 • 169 Dhammaṃ care sucaritaṃ, na naṃ duccaritaṃ care;
  Dhammacārī sukhaṃ seti, asmiṃ loke paramhi ca.
  應妥善奉行此法,莫不當地奉行它。
  實踐這個法的人,今生來世皆安樂。

 • 170 Yathā pubbuḷakaṃ [pubbuḷakaṃ (sī. pī.)] passe, yathā passe marīcikaṃ;
  Evaṃ lokaṃ avekkhantaṃ, maccurājā na passati.

  猶如看待水泡,猶如看待蜃景,
  如是看待世界,死王看不到他。

 • 171 Etha passathimaṃ lokaṃ, cittaṃ rājarathūpamaṃ;
  Yattha bālā visīdanti, natthi saṅgo vijānataṃ.

  你們來看這個世界,像莊嚴的皇家馬車;
  愚人們沉湎於其中,了知的人沒有執著。

 • 172 Yo ca pubbe pamajjitvā, pacchā so nappamajjati;
  Somaṃ lokaṃ pabhāseti, abbhā muttova candimā.

  在以前曾經放逸,後來不放逸的人,
  他照耀這個世間,如脫離雲的明月。

 • 173 Yassa pāpaṃ kataṃ kammaṃ, kusalena pidhīyati [pitīyati (sī. syā. pī.)];
  Somaṃ lokaṃ pabhāseti, abbhā muttova candimā.

  對於已造的惡業,他以善來做彌補, [CFFn13-02]
  他照耀這個世間,如脫離雲的明月。

 • 174 Andhabhūto [andhībhūto (ka.)] ayaṃ loko, tanukettha vipassati;
  Sakuṇo jālamuttova, appo saggāya gacchati.

  這個世界是黑暗的,於此能觀之人很少。
  就像逃脫羅網的鳥,很少人能去到天界。

 • 175 Haṃsādiccapathe yanti, ākāse yanti iddhiyā;
  Nīyanti dhīrā lokamhā, jetvā māraṃ savāhiniṃ [savāhanaṃ (syā. ka.)].

  天鵝在太陽行道飛翔,人以神通在空中飛行;
  賢者戰勝魔及其軍後,他們被帶離這個世間。

 • 176 Ekaṃ dhammaṃ atītassa, musāvādissa jantuno;
  Vitiṇṇaparalokassa, natthi pāpaṃ akāriyaṃ.

  對違犯一法、說妄語的人、 [CFFn13-03]
  漠視來世者,無惡不可為。

 • 177 Na ve kadariyā devalokaṃ vajanti, bālā have nappasaṃsanti dānaṃ;
  Dhīro ca dānaṃ anumodamāno, teneva so hoti sukhī parattha.
  吝嗇的人不會上生天界,愚人的確不會讚歎佈施;
  然而賢者則會隨喜佈施,因此他在來世獲得快樂。
 • 178 Pathabyā ekarajjena, saggassa gamanena vā;
  Sabbalokādhipaccena, sotāpattiphalaṃ varaṃ.
  比起成為大地唯一統治者,或去天界,
  或統治整個世界,須陀洹果則是最勝。

Lokavaggo terasamo niṭṭhito.

世間品第十三完畢


注釋:

[CFFn13-01]〔敬法法師註13-01〕 28 註釋:「 應站立 」:站在別人的門口托缽食。「 」:捨棄不當的,他不間斷地行走,這就是 妥善奉行 此乞食法。「 不當地奉行它 」:走去妓女等的地方是不當地奉行乞食法。
[CFFn13-02]〔敬法法師註13-02〕 29 註釋:「 以善 」(kusalena)的善是指阿羅漢道智。
[CFFn13-03]〔敬法法師註13-03〕 30 註釋:「 一法 」:真實。


巴利文經典最突出的特點,同時也是缺乏同情心的讀者最感厭倦的特點,就是單字、語句和整段文節的重複。這一部分是文法或至少是文體所產生的結果。 …,…,…,

…,…,…, 這種文句冗長的特性,另外還有一個原因,那就是在長時期中三藏經典只以口授相傳。 …,…,…,

…,…,…, 巴利文經典令人生厭的機械性的重覆敘述,也可能一部分是由於僧伽羅人(Sinhalese)不願遺失外國傳教師傳授給他們的聖語 …,…,…,

…,…,…, 重覆敘述不僅是說教記錄的特點,而且也是說教本身的特點。我們持有的版本,無疑地是把一段自由說教壓縮成為編有號碼的段落和重覆敘述的產品。佛陀所說的話一定比這些生硬的表格更為活潑柔軟得多。

(節錄自: 巴利系佛教史綱 第六章 聖典 二 摘錄 )