namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

皈敬世尊、阿羅漢、正等正覺者


第十二:自品(《法句經》, Dhammapada, Attavaggo, 白話文版, 敬法 比丘 譯, 第二修訂版 2015)
自品 Attavaggo

 • 157 Attānañce piyaṃ jaññā, rakkheyya naṃ surakkhitaṃ;
  Tiṇṇaṃ aññataraṃ yāmaṃ, paṭijaggeyya paṇḍito.

  若人懂得愛惜自己,他應妥善地保護它。
  三個階段的每一個,智者都應保持警覺。

 • 158 Attānameva paṭhamaṃ, patirūpe nivesaye;
  Athaññamanusāseyya, na kilisseyya paṇḍito.

  首先應該讓自己,建立起適當之法,
  然後才指導他人,如此智者沒污染。

 • 159 Attānaṃ ce tathā kayirā, yathāññamanusāsati;
  Sudanto vata dametha, attā hi kira duddamo.

  正如指導別人那樣,自己也應該那樣做;
  已調服者才可調人,自己的確很難調服。

 • 160 Attā hi attano nātho, ko hi nātho paro siyā;
  Attanā hi sudantena, nāthaṃ labhati dullabhaṃ.

  自己是自己的依歸,他人怎能作為依歸?
  透過完全調服自己,他得到難得的依歸。

 • 161 Attanā hi kataṃ pāpaṃ, attajaṃ attasambhavaṃ;
  Abhimatthati [abhimantati (sī. pī.)] dummedhaṃ, vajiraṃ vasmamayaṃ [vajiraṃva’mhamayaṃ (syā. ka.)] maṇiṃ.

  惡是由自己所造,自己生自己造成,
  它摧毀了敗慧者,如金剛磨碎寶石。

 • 162 Yassa accantadussīlyaṃ, māluvā sālamivotthataṃ;
  Karoti so tathattānaṃ, yathā naṃ icchatī diso.

  對於極其邪惡者,如蔓藤纏娑羅樹,
  他對自己所做的,正是其敵所願的。

 • 163 Sukarāni asādhūni, attano ahitāni ca;
  Yaṃ ve hitañca sādhuñca, taṃ ve paramadukkaraṃ.

  對己無益的壞事,那是很容易做的,
  對己有益的好事,的確是最難做的。

 • 164 Yo sāsanaṃ arahataṃ, ariyānaṃ dhammajīvinaṃ;
  Paṭikkosati dummedho, diṭṭhiṃ nissāya pāpikaṃ;
  Phalāni kaṭṭhakasseva, attaghātāya [attaghaññāya (sī. syā. pī.)] phallati.

  愚人因為邪見誹謗阿羅漢、聖者、依法而活者的教
  法,實是自我毀滅,正如迦達迦竹生果實毀自己。

 • 165 Attanā hi [attanāva (sī. syā. pī.)] kataṃ pāpaṃ, attanā saṃkilissati;
  Attanā akataṃ pāpaṃ, attanāva visujjhati;
  Suddhī asuddhi paccattaṃ, nāñño aññaṃ [nāññamañño(sī.)] visodhaye.

  惡是由自己所造,自己在污染自己,
  不造惡也由自己,是自己清淨自己。
  淨與不淨靠自己,無人能清淨他人。

 • 166 Attadatthaṃ paratthena, bahunāpi na hāpaye;
  Attadatthamabhiññāya, sadatthapasuto siyā.

  無論他人福利有多大,也莫忽視自己的福利;
  清楚了知自己的福利,他應尋求自己的福利。 [CFFn12-01]

Attavaggo dvādasamo niṭṭhito.

自品第十二完畢


注釋:

[CFFn12-01]〔敬法法師註12-01〕 27 註:「自己的福利」(attadatthaṁ)是指道、果與涅槃。


巴利文經典最突出的特點,同時也是缺乏同情心的讀者最感厭倦的特點,就是單字、語句和整段文節的重複。這一部分是文法或至少是文體所產生的結果。 …,…,…,

…,…,…, 這種文句冗長的特性,另外還有一個原因,那就是在長時期中三藏經典只以口授相傳。 …,…,…,

…,…,…, 巴利文經典令人生厭的機械性的重覆敘述,也可能一部分是由於僧伽羅人(Sinhalese)不願遺失外國傳教師傳授給他們的聖語 …,…,…,

…,…,…, 重覆敘述不僅是說教記錄的特點,而且也是說教本身的特點。我們持有的版本,無疑地是把一段自由說教壓縮成為編有號碼的段落和重覆敘述的產品。佛陀所說的話一定比這些生硬的表格更為活潑柔軟得多。

(節錄自: 巴利系佛教史綱 第六章 聖典 二 摘錄 )