namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

皈敬世尊、阿羅漢、正等正覺者


Sotāpatti-saṃyuttaṃ 入流相應; 預流相應, 四預流支相應, Stream-entry (巴利三藏 相應部)


Sotāpatti-saṃyuttaṃ 入流相應
 1. Veḷudvāravaggo 竹門品 (SN 55.1 ~ SN 55.10)
 1. Rājakārāmavaggo 國王的園林品 (SN 55.11 ~ SN 55.20)
 1. Saraṇānivaggo 色勒那尼品 (SN 55.21 ~ SN 55.30)
 1. Puññābhisandavaggo 福德之潤澤品 (SN 55.31 ~ SN 55.40)
 1. Sagāthakapuññābhisandavaggo 有偈的福德潤澤品 (SN 55.41 ~ SN 55.50)
 1. Sappaññavaggo 有慧品 (SN 55.51 ~ SN 55.61)
 1. Mahāpaññavaggo 大慧品 (SN 55.62 ~ SN 55.74)
   

Veḷudvāravaggo 竹門品

 • SN 55.1 (Cakkavattirājasuttaṃ): 轉輪王經 (莊春江) [2] ; (志蓮淨苑, 蕭式球) [3] ; Wheel-Turning Monarch (WP, Ven. Bhikkhu Bodhi); Rajah (F. L. Woodward) [4] ; The Emperor (Ven. Thanissaro Bhikkhu, dhammatalks.org) [5] ;對照之阿含經典及其他:《雜阿含835經》 [6]
 • SN 55.2 (Brahmacariyogadhasuttaṃ): 梵行立足處經 (莊春江) [2] ; 浸潤 (志蓮淨苑, 蕭式球) [3] ; Grounded (WP, Ven. Bhikkhu Bodhi); Steeped in (F. L. Woodward) [4] ;對照之阿含經典及其他:《雜阿含1127經》 [6]
 • SN 55.3 (Dīghāvuupāsakasuttaṃ): 長壽優婆塞經 (莊春江) [2] ; 提伽 (志蓮淨苑, 蕭式球) [3] ; Dighavu (WP, Ven. Bhikkhu Bodhi); Dīghāvu (F. L. Woodward) [4] ;對照之阿含經典及其他:《雜阿含1034經》 [6]

Sotāpatti-saṃyuttaṃ 入流相應
 1. Veḷudvāravaggo 竹門品 (SN 55.1 ~ SN 55.10)
 1. Rājakārāmavaggo 國王的園林品 (SN 55.11 ~ SN 55.20)
 1. Saraṇānivaggo 色勒那尼品 (SN 55.21 ~ SN 55.30)
 1. Puññābhisandavaggo 福德之潤澤品 (SN 55.31 ~ SN 55.40)
 1. Sagāthakapuññābhisandavaggo 有偈的福德潤澤品 (SN 55.41 ~ SN 55.50)
 1. Sappaññavaggo 有慧品 (SN 55.51 ~ SN 55.61)
 1. Mahāpaññavaggo 大慧品 (SN 55.62 ~ SN 55.74)
   

Rājakārāmavaggo 國王的園林品

 • SN 55.12 (Brāhmaṇasuttaṃ): 婆羅門經 (莊春江) [2] ; 婆羅門 (志蓮淨苑, 蕭式球) [3] ; The Brahmins (WP, Ven. Bhikkhu Bodhi); Brahmins (F. L. Woodward) [4] ;對照之阿含經典及其他:《雜阿含842經》 [6]
 • SN 55.13 (Ānandattherasuttaṃ): 上座阿難經 (莊春江) [2] ; 阿難 (志蓮淨苑, 蕭式球) [3] ; Ananda (WP, Ven. Bhikkhu Bodhi); Ānanda (F. L. Woodward) [4] ;對照之阿含經典及其他:== [6]

Sotāpatti-saṃyuttaṃ 入流相應
 1. Veḷudvāravaggo 竹門品 (SN 55.1 ~ SN 55.10)
 1. Rājakārāmavaggo 國王的園林品 (SN 55.11 ~ SN 55.20)
 1. Saraṇānivaggo 色勒那尼品 (SN 55.21 ~ SN 55.30)
 1. Puññābhisandavaggo 福德之潤澤品 (SN 55.31 ~ SN 55.40)
 1. Sagāthakapuññābhisandavaggo 有偈的福德潤澤品 (SN 55.41 ~ SN 55.50)
 1. Sappaññavaggo 有慧品 (SN 55.51 ~ SN 55.61)
 1. Mahāpaññavaggo 大慧品 (SN 55.62 ~ SN 55.74)
   

Saraṇānivaggo 色勒那尼品


Sotāpatti-saṃyuttaṃ 入流相應
 1. Veḷudvāravaggo 竹門品 (SN 55.1 ~ SN 55.10)
 1. Rājakārāmavaggo 國王的園林品 (SN 55.11 ~ SN 55.20)
 1. Saraṇānivaggo 色勒那尼品 (SN 55.21 ~ SN 55.30)
 1. Puññābhisandavaggo 福德之潤澤品 (SN 55.31 ~ SN 55.40)
 1. Sagāthakapuññābhisandavaggo 有偈的福德潤澤品 (SN 55.41 ~ SN 55.50)
 1. Sappaññavaggo 有慧品 (SN 55.51 ~ SN 55.61)
 1. Mahāpaññavaggo 大慧品 (SN 55.62 ~ SN 55.74)
   

Puññābhisandavaggo 福德之潤澤品

 • SN 55.36 (Devasabhāgasuttaṃ): 類似天經 (莊春江) [2] ; 類似 (志蓮淨苑, 蕭式球) [3] ; Similar to the Devas (WP, Ven. Bhikkhu Bodhi); Joined the Company (F. L. Woodward) [4] ;對照之阿含經典及其他:《雜阿含1124經》 [6]
 • SN 55.37 (Mahānāmasuttaṃ): 摩訶男經 (莊春江) [2] ; 摩訶男 (志蓮淨苑, 蕭式球) [3] ; Mahanama (WP, Ven. Bhikkhu Bodhi); Mahānāma (F. L. Woodward) [4] ;對照之阿含經典及其他:《雜阿含927經》、《別譯雜阿含152經》 [6]
 • SN 55.38 (Vassasuttaṃ): 雨經 (莊春江) [2] ; 大暴雨 (志蓮淨苑, 蕭式球) [3] ; Rain (WP, Ven. Bhikkhu Bodhi); Raining (F. L. Woodward) [4] ;對照之阿含經典及其他:A.3.93、A.4.147、A.10.61 [6]

Sotāpatti-saṃyuttaṃ 入流相應
 1. Veḷudvāravaggo 竹門品 (SN 55.1 ~ SN 55.10)
 1. Rājakārāmavaggo 國王的園林品 (SN 55.11 ~ SN 55.20)
 1. Saraṇānivaggo 色勒那尼品 (SN 55.21 ~ SN 55.30)
 1. Puññābhisandavaggo 福德之潤澤品 (SN 55.31 ~ SN 55.40)
 1. Sagāthakapuññābhisandavaggo 有偈的福德潤澤品 (SN 55.41 ~ SN 55.50)
 1. Sappaññavaggo 有慧品 (SN 55.51 ~ SN 55.61)
 1. Mahāpaññavaggo 大慧品 (SN 55.62 ~ SN 55.74)
   

Sagāthakapuññābhisandavaggo 有偈的福德潤澤品

 • SN 55.46 (Suddhakasuttaṃ): 概要經 (莊春江) [2] ; 比丘 (志蓮淨苑, 蕭式球) [3] ; Simple Version (WP, Ven. Bhikkhu Bodhi); Monks, or Puritan (F. L. Woodward) [4] ;對照之阿含經典及其他:《雜阿含1126-1127經》 [6]
 • SN 55.47 (Nandiyasuttaṃ): 難提經 (莊春江) [2] ; 難提耶 (志蓮淨苑, 蕭式球) [3] ; Nandiya (WP, Ven. Bhikkhu Bodhi); Nandiya (F. L. Woodward) [4] ;對照之阿含經典及其他:《雜阿含856經》 [6]
 • SN 55.48 (Bhaddiyasuttaṃ): 拔提亞經 (莊春江) [2] ; 跋提耶 (志蓮淨苑, 蕭式球) [3] ; Bhaddiya (WP, Ven. Bhikkhu Bodhi); Bhaddiya (F. L. Woodward) [4] ;對照之阿含經典及其他:《雜阿含1123經》 [6]
 • SN 55.49 (Mahānāmasuttaṃ): 摩訶男經 (莊春江) [2] ; 摩訶男 (志蓮淨苑, 蕭式球) [3] ; Mahānāma (WP, Ven. Bhikkhu Bodhi); Mahānāma (F. L. Woodward) [4] ;對照之阿含經典及其他:《雜阿含928經》,《別譯雜阿含153經》 [6]
 • SN 55.50 (Aṅgasuttaṃ): 支經 (莊春江) [2] ; 入流支 (志蓮淨苑, 蕭式球) [3] ; Factors (WP, Ven. Bhikkhu Bodhi); Limb (F. L. Woodward) [4] ;對照之阿含經典及其他:《雜阿含1125經》 [6]

Sotāpatti-saṃyuttaṃ 入流相應
 1. Veḷudvāravaggo 竹門品 (SN 55.1 ~ SN 55.10)
 1. Rājakārāmavaggo 國王的園林品 (SN 55.11 ~ SN 55.20)
 1. Saraṇānivaggo 色勒那尼品 (SN 55.21 ~ SN 55.30)
 1. Puññābhisandavaggo 福德之潤澤品 (SN 55.31 ~ SN 55.40)
 1. Sagāthakapuññābhisandavaggo 有偈的福德潤澤品 (SN 55.41 ~ SN 55.50)
 1. Sappaññavaggo 有慧品 (SN 55.51 ~ SN 55.61)
 1. Mahāpaññavaggo 大慧品 (SN 55.62 ~ SN 55.74)
   

Sappaññavaggo 有慧品

 • SN 55.51 (Sagāthakasuttaṃ): 有偈經 (莊春江) [2] ; 偈頌 (志蓮淨苑, 蕭式球) [3] ; With Verses (WP, Ven. Bhikkhu Bodhi); With Verses (F. L. Woodward) [4] ;對照之阿含經典及其他:== [6]
 • SN 55.53 (Dhammadinnasuttaṃ): 法施經 (莊春江) [2] ; 法施 (志蓮淨苑, 蕭式球) [3] ; Dhammadinna (WP, Ven. Bhikkhu Bodhi); Dhammadinna (F. L. Woodward) [4] ;對照之阿含經典及其他:《雜阿含1033經》 [6]
 • SN 55.54 (Gilānasuttaṃ): 病經 (莊春江) [2] ; (志蓮淨苑, 蕭式球) [3] ; Ill (WP, Ven. Bhikkhu Bodhi); Visiting the Sick (F. L. Woodward) [4] ; Ill (Ven. Thanissaro Bhikkhu, dhammatalks.org) [5] ;對照之阿含經典及其他:《雜阿含1122經》 [6]
 • SN 55.55 (Sotāpattiphalasuttaṃ): 入流果經 (莊春江) [2] ; 四果之一 (志蓮淨苑, 蕭式球) [3] ; The Fruit of Stream-Entry (WP, Ven. Bhikkhu Bodhi); Four Fruits (a) (F. L. Woodward) [4] ;對照之阿含經典及其他:《雜阿含1125、1128-1129經》 [6]
 • SN 55.56 (Sakadāgāmiphalasuttaṃ): 一來果經 (莊春江) [2] ; 四果之二 (志蓮淨苑, 蕭式球) [3] ; The Fruit of Once-Returning (WP, Ven. Bhikkhu Bodhi); Four Fruits (b) (F. L. Woodward) [4] ;對照之阿含經典及其他:《雜阿含1128經》 [6]
 • SN 55.57 (Anāgāmiphalasuttaṃ): 不還果經 (莊春江) [2] ; 四果之三 (志蓮淨苑, 蕭式球) [3] ; The Fruit of Non-returning (WP, Ven. Bhikkhu Bodhi); Four Fruits (c) (F. L. Woodward) [4] ;對照之阿含經典及其他:《雜阿含1128經》 [6]

Sotāpatti-saṃyuttaṃ 入流相應
 1. Veḷudvāravaggo 竹門品 (SN 55.1 ~ SN 55.10)
 1. Rājakārāmavaggo 國王的園林品 (SN 55.11 ~ SN 55.20)
 1. Saraṇānivaggo 色勒那尼品 (SN 55.21 ~ SN 55.30)
 1. Puññābhisandavaggo 福德之潤澤品 (SN 55.31 ~ SN 55.40)
 1. Sagāthakapuññābhisandavaggo 有偈的福德潤澤品 (SN 55.41 ~ SN 55.50)
 1. Sappaññavaggo 有慧品 (SN 55.51 ~ SN 55.61)
 1. Mahāpaññavaggo 大慧品 (SN 55.62 ~ SN 55.74)
   

Mahāpaññavaggo 大慧品


備註:

[1]請參考: The Pāḷi Tipitaka *http://www.tipitaka.org/* (請於左邊選單“Tipiṭaka Scripts”中選 Roman → Web → Tipiṭaka (Mūla) → Suttapiṭaka → Saṃyuttanikāya → Mahāvaggapāḷi → 11. sotāpattisaṃyuttaṃ )。或可參考 【國際內觀中心】(Vipassana Meditation (As Taught By S.N. Goenka in the tradition of Sayagyi U Ba Khin)所發行之《第六次結集》(巴利大藏經) CSCD ( Chaṭṭha Saṅgāyana CD)。]
[2](1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

請參考: 臺灣【莊春江工作站】漢譯 相應部/Saṃyuttanikāyo → 55.入流相應(請點選經號進入):

Mahāpaññāsuttaṃ ( 相應部55相應62經/大慧經 )、 Puthupaññāsuttaṃ ( 63經/博慧經 )、

Vipulapaññāsuttaṃ ( 64經/廣大慧經 )、Gambhīrapaññāsuttaṃ ( 65經/深慧經 )、

Appamattapaññāsuttaṃ ( 66經/不放逸慧經 )、 Bhūripaññāsuttaṃ ( 67經/廣慧經 )、

Paññābāhullasuttaṃ ( 68經/豐富慧經 )、 Sīghapaññāsuttaṃ ( 69經/急速慧經 )、

Lahupaññāsuttaṃ ( 70經/輕快慧經 )、 Hāsapaññāsuttaṃ ( 71經/捷慧經 )、

Javanapaññāsuttaṃ ( 72經/速慧經 )、 Tikkhapaññāsuttaṃ (73經/利慧經 、 Nibbedhikapaññāsuttaṃ ( 相應部55相應74經/洞察慧經 )

[3](1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

請參考: 香港【志蓮淨苑】文化部--佛學園圃--5. 南傳佛教 -- 5.1.巴利文佛典選譯-- 5.1.3.相應部(或 志蓮淨苑文化部--研究員工作--研究文章 ) → 5.1.3.相應部: 55 入流相應

第七 大智慧品

六十二.大、六十三.許多、六十四.充足、六十五.深度、六十六.無量、六十七.寬闊、六十八.很多、
六十九.敏捷、七十.輕快、七十一.歡悅、七十二.快捷、七十三.銳利、七十四.洞察力

[4](1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) 選錄多位翻譯者之譯文,請參 Obo's WebSutta IndexesSaŋyutta NikāyaV. Mahā-Vagga55. Sotāpatti-Saɱyutta
[5](1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

Dhamma talks, Writings and Translation of Ṭhānissaro Bhikkhu *dhammatalks.org*Sutta Piṭaka, Suttas from the Pāli CanonSaṁyutta Nikāya | The Connected Collection

63. Puthu-Paññā Suttaɱ; PTS: Manifold Insight, V.351; WP: 63-74: Extensiveness of Wisdom, Etc, II.1837
64. Vipula-Paññā Suttaɱ, V.412; PTS: Extensive Insight, V.351
65. Gambhīra-Paññā Suttaɱ, V.412; PTS: Profound Insight, V.351
66. Appamatta-Paññā Suttaɱ, V.412; PTS: Unbounded Insight, V.351
67. Bhūri-Paññā Suttaɱ, V.412; PTS: Abundant Insight, V.351
68. Paññā-bahula Suttaɱ, V.412; PTS: Many-sided Insight, V.351
69. Sīgha-Paññā Suttaɱ, V.412; PTS: Swift Insight, V.351
70. Lahu-Paññā Suttaɱ, V.412; PTS: Buoyant Insight, V.351
71. Hāsa or Hāsu-Paññā Suttaɱ, V.412; PTS: Joyous Insight, V.351
72. Javana-Paññā Suttaɱ, V.412; PTS: Instant Insight, V.351
73. Tikkha-Paññā Suttaɱ, V.412; PTS: Sharp Insight, V.351
74. Nibbedhika-Paññā Suttaɱ, V.412; PTS: Fastidious Insight, V.351

[6](1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61)

《相應部》(Saṁyuttanikāyo)與《雜阿含經》對照表 ,released by Dhammavassarama 法雨道場 明法比丘2007.5

CBETA 中華電子佛典協會 線上閱讀 : 依據部類 → 01 阿含部類 T01-02,25,33 etc. → T0099-124, F0089 雜阿含經 etc. T02, F03 → 雜阿含經 卷第一 (宋天竺三藏求那跋陀羅譯)

雜阿含經卷數,經號表(大正藏)

雜阿含經卷數,經號表
第 001 卷 第 002 卷 第 003 卷 第 004 卷 第 005 卷
0001 ~ 0032 0033 ~ 0058 0059 ~ 0087 0088 ~ 0102 0103 ~ 0110
第 006 卷 第 007 卷 第 008 卷 第 009 卷 第 010 卷
0111 ~ 0138 0139 ~ 0187 0188 ~ 0229 0230 ~ 0255 0256 ~ 0272
第 011 卷 第 012 卷 第 013 卷 第 014 卷 第 015 卷
0273 ~ 0282 0283 ~ 0303 0304 ~ 0342 0343 ~ 0364 0365 ~ 0406
第 016 卷 第 017 卷 第 018 卷 第 019 卷 第 020 卷
0407 ~ 0455 0456 ~ 0489 0490 ~ 0503 0504 ~ 0536 0537 ~ 0558
第 021 卷 第 022 卷 第 023 卷 第 024 卷 第 025 卷
0559 ~ 0575 0576 ~ 0603 0604 ~ 0604 0605 ~ 0639 0640 ~ 0641
第 026 卷 第 027 卷 第 028 卷 第 029 卷 第 030 卷
0642 ~ 0711 0712 ~ 0747 0748 ~ 0796 0797 ~ 0829 0830 ~ 0860
第 031 卷 第 032 卷 第 033 卷 第 034 卷 第 035 卷
0861 ~ 0904 0905 ~ 0918 0919 ~ 0939 0940 ~ 0969 0970 ~ 0992
第 036 卷 第 037 卷 第 038 卷 第 039 卷 第 040 卷
0993 ~ 1022 1023 ~ 1061 1062 ~ 1080 1081 ~ 1103 1104 ~ 1120
第 041 卷 第 042 卷 第 043 卷 第 044 卷 第 045 卷
1121 ~ 1144 1145 ~ 1163 1164 ~ 1177 1178 ~ 1197 1198 ~ 1221
第 046 卷 第 047 卷 第 048 卷 第 049 卷 第 050 卷
1222 ~ 1240 1241 ~ 1266 1267 ~ 1293 1294 ~ 1324 1325 ~ 1362

巴利文經典最突出的特點,同時也是缺乏同情心的讀者最感厭倦的特點,就是單字、語句和整段文節的重複。這一部分是文法或至少是文體所產生的結果。 …,…,…,

…,…,…, 這種文句冗長的特性,另外還有一個原因,那就是在長時期中三藏經典只以口授相傳。 …,…,…,

…,…,…, 巴利文經典令人生厭的機械性的重覆敘述,也可能一部分是由於僧伽羅人(Sinhalese)不願遺失外國傳教師傳授給他們的聖語 …,…,…,

…,…,…, 重覆敘述不僅是說教記錄的特點,而且也是說教本身的特點。我們持有的版本,無疑地是把一段自由說教壓縮成為編有號碼的段落和重覆敘述的產品。佛陀所說的話一定比這些生硬的表格更為活潑柔軟得多。

(節錄自: 巴利系佛教史綱 第六章 聖典 二 摘錄 )