namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

皈敬世尊、阿羅漢、正等正覺者


大會經(大集會經, DN.20 Mahāsamayasuttaṃ)


元亨寺.《南傳大藏經》 〈大會經〉 提要

本經相當於北傳漢譯長阿含卷第二之大會經(大正藏一),大三摩惹經(大正藏一九),雜阿含卷第四四之一一九二經(大正藏九九),別譯雜阿含卷第五之一〇五經(大正藏一〇〇)。後二經不過是相當本經之一~三的部分而已,前三經亦與本經相當不同。以原文來說,是屬很晦澀,多以諸天神之名成為全部的偈,西藏譯亦與漢、巴兩文甚為相異。本經以偈述十方世界之諸天神雲集諸往迦毘羅城世尊之處,見佛陀及僧伽,聞法而讚歎,諸天神之中,亦有自然現象之神格化者、地方神、守護神、鬼神、鳥神、龍神、夜叉,亦有淨居天、梵天、四天王、水天、日天、月天等,皆歡喜雲集來此大會處,最後魔軍來攪亂此和平的大會不果而終。

取材自: https://cbdata.dila.edu.tw/v1.2/help/other/N/content/N07_content.htm
巴利文經典最突出的特點,同時也是缺乏同情心的讀者最感厭倦的特點,就是單字、語句和整段文節的重複。這一部分是文法或至少是文體所產生的結果。 …,…,…,

…,…,…, 這種文句冗長的特性,另外還有一個原因,那就是在長時期中三藏經典只以口授相傳。 …,…,…,

…,…,…, 巴利文經典令人生厭的機械性的重覆敘述,也可能一部分是由於僧伽羅人(Sinhalese)不願遺失外國傳教師傳授給他們的聖語 …,…,…,

…,…,…, 重覆敘述不僅是說教記錄的特點,而且也是說教本身的特點。我們持有的版本,無疑地是把一段自由說教壓縮成為編有號碼的段落和重覆敘述的產品。佛陀所說的話一定比這些生硬的表格更為活潑柔軟得多。

(節錄自: 巴利系佛教史綱 第六章 聖典 二 摘錄 )