增支部 3.65 卡拉瑪經
(噶拉瑪經、羯臘摩經、卡臘摩經)
(AN 3.65: Kalama Sutta)
(To the Kalamas)
對讀


巴利原典
(CSCD)001
66. Evaṃ me sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā kosalesu cārikaṃ caramāno mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ yena kesamuttaṃ [kesaputtaṃ (sī. syā. kaṃ. pī.)] nāma kālāmānaṃ nigamo tadavasari. Assosuṃ kho kesamuttiyā kālāmā – ‘‘samaṇo khalu, bho, gotamo sakyaputto sakyakulā pabbajito kesamuttaṃ anuppatto. Taṃ kho pana bhavantaṃ gotamaṃ evaṃ kalyāṇo kittisaddo abbhuggato – ‘itipi so bhagavā…pe… sādhu kho pana tathārūpānaṃ arahataṃ dassanaṃ hotī’’’ti.
英譯
(Translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu.) 002

Translator's note: 005

See also: 006

Alternate translation: Soma

I have heard that on one occasion the Blessed One, on a wandering tour among the Kosalans with a large community of monks, arrived at Kesaputta, a town of the Kalamas. The Kalamas of Kesaputta heard it said, "Gotama the contemplative — the son of the Sakyans, having gone forth from the Sakyan clan — has arrived at Kesaputta. And of that Master Gotama this fine reputation has spread: 'He is indeed a Blessed One, worthy, & rightly self-awakened, consummate in knowledge & conduct, well-gone, a knower of the cosmos, an unexcelled trainer of those persons ready to be tamed, teacher of human & divine beings, awakened, blessed. He has made known — having realized it through direct knowledge — this world with its devas, maras, & brahmas, its generations with their contemplatives & brahmans, their rulers & common people; has explained the Dhamma admirable in the beginning, admirable in the middle, admirable in the end; has expounded the holy life both in its particulars & in its essence, entirely perfect, surpassingly pure. It is good to see such a worthy one.'"
漢譯
(蕭式球 譯, 香港志蓮淨苑)003
 這是我所聽見的:

 有一次,世尊和人數眾多的比丘僧團一起,在拘薩羅遊行說法,去到羇舍子市鎮迦藍磨人居住的地方及住在那裏。

 羇舍子市鎮的迦藍磨人聽到這個消息: “喬答摩沙門是釋迦族人,從釋迦族出家,他現在來到這裏了。喬答摩世尊聲名遠播,是一位阿羅漢.等正覺.明行具足.善逝.世間解.無上士.調御者.天人師.佛.世尊。他親身證得無比智,然後在這個有天神、魔羅、梵天、沙門、婆羅門、國王、眾人的世間宣說法義,所說的法義開首、中間、結尾都是善美的,有意義、有好的言辭、圓滿、清淨、開示梵行。” 迦藍磨人心想: “去看這樣的阿羅漢是很有益處的。”

漢譯
(“藏經閣外的掃葉人”漢譯)010

序文:(譯自Thera Soma 蘇瑪長老的英譯巴利經文) 011

請參:長老菩提比丘於《BPS newsletter》1988, spring issue,在 "A Look at Kalama Sutta" 文章 摘譯012

 如是我聞,一時佛與眾多比丘在拘薩羅國013人間遊行,到達葛拉瑪族的羈舍子村,羈舍子村的葛拉瑪人聽到:尊貴的喬達摩,沙門,釋迦族人,在拘薩羅國人間遊行,已經到達葛拉瑪族的羈舍子村,尊貴的喬達摩的美譽如此傳聞:『確實,瞿曇是如來、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊,此世間之魔、梵,沙門、婆羅門,天、人,均知他已經自知自證,達到圓滿。他說法初善、中善、後善,了解意義及字義,說法完整,稱揚清淨梵行。』往見世尊確實有益。
漢譯
(李紹裘 譯, 卡拉瑪經)016
 如是我聞。有一次世尊與眾多比丘遊化,到達卡拉瑪族人名為克薩普塔之城鎮。

 是時克薩普塔卡拉瑪人聞說:人云苦行沙門 017 喬達摩釋迦族之出家人,今已抵達克薩普塔。彼喬達摩大師之美好聲譽,有如此之傳聞:『世尊是阿羅漢,圓滿覺悟者,明慧戒行具足,善逝,世間智人,無上調馴眾生之首長,人天之導師,覺者,世尊。他教化世間諸天人、惡魔、梵天,及此一時之沙門、婆羅門、人天等,是有證智之現證者。其教授之佛法於開首、中間、結尾皆美滿完善,義正辭嚴,顯示梵行圓滿清淨。』 018 能見此般阿羅漢是一美事。

漢譯
(元亨寺版)004
 一 一時,世尊與大比丘眾俱,遊行拘薩羅[國],入於名為羈舍子之伽藍族邑。伽 藍族羈舍子等聞,沙門尊瞿曇是釋迦子,從釋迦出家至羈舍子,又,彼尊瞿曇有美 好稱讚之聲揚,謂:彼世尊是應供、正自覺、明行具足……乃至……宣示……如是 能遇阿羅漢是幸其甚。

巴利原典
(CSCD)001
Atha kho kesamuttiyā kālāmā yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu; upasaṅkamitvā appekacce bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu, appekacce bhagavatā saddhiṃ sammodiṃsu, sammodanīyaṃ kathaṃ sāraṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdiṃsu, appekacce yena bhagavā tenañjaliṃ paṇāmetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu, appekacce nāmagottaṃ sāvetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu, appekacce tuṇhībhūtā ekamantaṃ nisīdiṃsu. Ekamantaṃ nisinnā kho te kesamuttiyā kālāmā bhagavantaṃ etadavocuṃ –

‘‘Santi, bhante, eke samaṇabrāhmaṇā kesamuttaṃ āgacchanti. Te sakaṃyeva vādaṃ dīpenti jotenti, parappavādaṃ pana khuṃsenti vambhenti paribhavanti omakkhiṃ [opapakkhiṃ (sī. syā. kaṃ. pī.), omakkhikaṃ (ka.)] karonti. Aparepi, bhante, eke samaṇabrāhmaṇā kesamuttaṃ āgacchanti . Tepi sakaṃyeva vādaṃ dīpenti jotenti, parappavādaṃ pana khuṃsenti vambhenti paribhavanti omakkhiṃ karonti. Tesaṃ no, bhante , amhākaṃ hoteva kaṅkhā hoti vicikicchā – ‘ko su nāma imesaṃ bhavataṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ saccaṃ āha, ko musā’’’ti? ‘‘Alañhi vo, kālāmā, kaṅkhituṃ alaṃ vicikicchituṃ. Kaṅkhanīyeva pana [kaṅkhanīyeva ca pana (saṃyuttanikāye)] vo ṭhāne vicikicchā uppannā’’.

英譯
(Translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu.)002
So the Kalamas of Kesaputta went to the Blessed One. On arrival, some of them bowed down to him and sat to one side. Some of them exchanged courteous greetings with him and, after an exchange of friendly greetings & courtesies, sat to one side. Some of them sat to one side having saluted him with their hands palm-to-palm over their hearts. Some of them sat to one side having announced their name & clan. Some of them sat to one side in silence.

As they sat there, the Kalamas of Kesaputta said to the Blessed One, "Lord, there are some brahmans & contemplatives who come to Kesaputta. They expound & glorify their own doctrines, but as for the doctrines of others, they deprecate them, revile them, show contempt for them, & disparage them. And then other brahmans & contemplatives come to Kesaputta. They expound & glorify their own doctrines, but as for the doctrines of others, they deprecate them, revile them, show contempt for them, & disparage them. They leave us absolutely uncertain & in doubt: Which of these venerable brahmans & contemplatives are speaking the truth, and which ones are lying?"

漢譯
(蕭式球 譯, 香港志蓮淨苑)003
 於是,羇舍子的迦藍磨人一起前往世尊那裏,到了之後,一些人對世尊作禮,然後坐在一邊;一些人和世尊互相問候,作了一些悅意的交談,然後坐在一邊;一些人向世尊合掌,然後坐在一邊;一些人在世尊跟前報上自己的名字和族姓,然後坐在一邊;一些人保持靜默,然後坐在一邊;他們對世尊說: “大德,有些沙門婆羅門來到羇舍子,他們演說自己的教義,讚揚自己的教義,但責難、看輕、藐視、摧毀其他的教義。大德,當後來另一些沙門婆羅門來到羇舍子時,他們同樣演說自己的教義,讚揚自己的教義,但責難、看輕、藐視、摧毀其他的教義。大德,這真使我們搖擺,這真使我們疑惑,不知道在他們之中誰說的是真理,誰說的是謊言!”
漢譯
(“藏經閣外的掃葉人”漢譯)010
 於是羈舍子村的葛拉瑪人往見世尊,有些人禮敬世尊、坐於一側﹔有些人與世尊互相問候、坐於一側﹔有些人雙手合十恭敬、坐於一側﹔有些人自道姓名家族、坐於一側﹔有些人一言不發、坐於一側。

 羈舍子村的葛拉瑪人問世尊:〔有一些沙門、婆羅門來到羈舍子村,他們只解說自己的教法,他們鄙視斥責別的教法。又有一些沙門、婆羅門來到羈舍子村,他們只解說自己的教法,他們鄙視、斥責別的教法。尊師,我們於此有疑惑,我們於此有猶豫,這些可敬的沙門、婆羅門的教法,那些是真實?那些是虛妄?〕 014

漢譯
(李紹裘 譯, 卡拉瑪經)016
 其時,克薩普塔卡拉瑪人詣訪世尊。其中有人致意禮敬世尊後坐於一面;其中有人與世尊互相問訊,友好寒暄已,坐於一面;其中有人向世尊恭敬作揖,坐於一面;其中有人則默然而坐於一面。 019 是時卡拉瑪人對世尊說:

 尊者!有些苦行沙門、婆羅門眾來到克薩普塔城,他們宣說其自宗之教義,而對於他宗之教義則予以詆譭、彈劾駁斥、糟蹋醜化。但另有一些苦行沙門、婆羅門眾來到克薩普塔城,他們亦宣說其自宗之教義,而對於他宗之教義則予以詆譭、彈劾駁斥、糟蹋醜化。尊者!我們對此等享譽之苦行沙門 020 所說,感到惶惑並生疑,他們誰為真實?誰為虛誑? 021

漢譯
(元亨寺版)004
 --其時,羈舍子伽藍眾即詣世尊之處。詣已,一類之人即問 訊世尊而坐於一面:一類人即與世尊互相慶慰,致歡迎,感銘之交談已,坐於一面。 一類人即向世尊伸手合掌後坐於一面:一類人即白出名姓後坐於一面:一類人即默 然坐於一面。坐於一面之羈舍子伽藍眾白世尊言:

二 「大德!有沙門、婆羅門眾來至羈舍子,彼等只述示自說,相反者,對於他說則 予駁斥、輕蔑、卑視、拋擲。大德!復有他類沙門、婆羅門來至羈舍子,彼等即皆
189 只述示自說,相反者,對他說則予駁斥、輕蔑、卑視、拋擲、大德!對彼等,我等 有惑,有疑--於此等沙門、婆羅門諸氏中,誰語真實?誰語虛偽?

巴利原典
(CSCD)001
‘‘Etha tumhe, kālāmā, mā anussavena, mā paramparāya, mā itikirāya, mā piṭakasampadānena, mā takkahetu, mā nayahetu, mā ākāraparivitakkena , mā diṭṭhinijjhānakkhantiyā, mā bhabbarūpatāya, mā samaṇo no garūti. Yadā tumhe, kālāmā, attanāva jāneyyātha – ‘ime dhammā akusalā, ime dhammā sāvajjā, ime dhammā viññugarahitā, ime dhammā samattā samādinnā [samādiṇṇā (ka.)] ahitāya dukkhāya saṃvattantī’’’ti, atha tumhe, kālāmā, pajaheyyātha.
英譯
(Translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu.)002
"Of course you are uncertain, Kalamas. Of course you are in doubt. When there are reasons for doubt, uncertainty is born. So in this case, Kalamas, don't go by reports, by legends, by traditions, by scripture, by logical conjecture, by inference, by analogies, by agreement through pondering views, by probability, or by the thought, 'This contemplative is our teacher.' When you know for yourselves that, 'These qualities are unskillful; these qualities are blameworthy; these qualities are criticized by the wise; these qualities, when adopted & carried out, lead to harm & to suffering' — then you should abandon them.
漢譯
(蕭式球 譯, 香港志蓮淨苑)003
 “迦藍磨人,你們的搖擺是應當的,你們的疑惑是應當的。面對使人搖擺的事情,疑惑便會在心中生起。

 “迦藍磨人,不要靠傳統、不要靠傳承、不要靠傳言、不要靠宗教典籍、不要靠邏輯、不要靠推斷、不要靠推想、不要靠所受持的見、不要靠表面外觀、不要靠沙門和老師。迦藍磨人,當你們親身知道什麼東西是不善的,什麼東西是錯誤的,什麼東西是受智者譴責的,什麼東西做了之後會帶來損害和苦惱的,便要捨棄那些東西。

漢譯
(“藏經閣外的掃葉人”漢譯)010

請參:長老菩提比丘於《BPS newsletter》1988, spring issue,在 "A Look at Kalama Sutta" 文章 摘譯012

 世尊說:「葛拉瑪人,對於心中的懷疑、猶豫提出質疑、猶豫是合適的。來,葛拉瑪人,不要相信口耳相傳的傳誦,不要相信傳統,不要相信謠言,不要因經典的權威而相信,不要因推測而相信,不要因定理而相信,不要因似是真實的推理而相信,不要因深思熟慮的見解而相信,不要因他人擁有的能力而相信,不要因認為『這位比丘是我們的老師』而相信。當你們自己知道:『這些事情是惡,這些事情是該斥責的,這些事情是智者譴責的,仔細感受與觀察,這些事情導致傷害與禍害』,捨斷它們。 015
(當你們自己知道:『這些事情是善,這些事情是無過失的,這些事情是智者讚揚的,仔細感受與觀察,這些事情導致受益與幸福』,著手與持續如此作。」)
漢譯
(李紹裘 譯, 卡拉瑪經)016
 你們覺得惶惑是理所當然的,卡拉瑪人,你們生疑亦是理所當然的。 022 此有惶惑之處,令你們生疑。 023 卡拉瑪人,注意! 024 你們勿盡信傳說、傳統所教 025 ;勿盡信代代世襲之傳宗法嗣 026 ;勿盡信流言吹噓、宣傳佈道 027 ;勿盡信臆測玄談、形而上之理論 028 ;勿盡信於經書聖典 029 ;勿盡信基於演譯邏輯之理論 030 ;勿盡信基於推理邏輯或譬喻之理論 031 ;勿盡信受你個人偏好影響之深思熟慮 032 ;勿盡信講者之權威名望 033 ;勿盡信你心目中以為,這宗教師是我歸依的師傅 034 。但當你們能自知自覺:此法不善,此是違法背理的,此法是智者所訶斥的,此法若依著去做、即能引來傷害與痛苦的。如是,你們應捨棄他! 035
漢譯
(元亨寺版)004
 三 伽藍眾!汝等所惑是當然,所疑是當然,有惑之處,定會起疑。

伽藍眾 008 !汝等勿信風說,勿信傳說,勿信臆說,勿信與藏[經]之教[相合] 之說勿信基於尋思者,勿信基於理趣者,勿信熟慮於因相者,雖說是與審慮、忍許 之見[相合]亦勿予信、[說者]雖堪能亦勿予信、雖說[此]沙門是我等之師,亦 勿予信之。伽藍眾!若汝等只自覺--此法是不善,此法是有罪,此法是智者之所 訶毀者。若將此法圓滿、執取之即能引來無與苦--則伽藍眾!汝等於時應斷[彼]。

巴利原典
(CSCD)001
‘‘Taṃ kiṃ maññatha, kālāmā, lobho purisassa ajjhattaṃ uppajjamāno uppajjati hitāya vā ahitāya vā’’ti?

‘‘Ahitāya, bhante’’.

‘‘Luddho panāyaṃ, kālāmā, purisapuggalo lobhena abhibhūto pariyādinnacitto pāṇampi hanati, adinnampi ādiyati, paradārampi gacchati, musāpi bhaṇati, parampi tathattāya [tadatthāya (ka.)] samādapeti, yaṃ sa [yaṃ tassa (ka.) anantarasutte pana ‘‘yaṃ’ sa’’ itveva sabbatthapi dissati] hoti dīgharattaṃ ahitāya dukkhāyā’’ti.

‘‘Evaṃ, bhante’’.

‘‘Taṃ kiṃ maññatha, kālāmā, doso purisassa ajjhattaṃ uppajjamāno uppajjati hitāya vā ahitāya vā’’ti?

‘‘Ahitāya, bhante’’.

英譯
(Translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu.)002
"What do you think, Kalamas? When greed arises in a person, does it arise for welfare or for harm?"

"For harm, lord."

"And this greedy person, overcome by greed, his mind possessed by greed, kills living beings, takes what is not given, goes after another person's wife, tells lies, and induces others to do likewise, all of which is for long-term harm & suffering."

"Yes, lord."

漢譯
(蕭式球 譯, 香港志蓮淨苑)003
 “迦藍磨人,你們認為怎樣,一個人內心若常常生起貪欲,這是有益還是有害的呢?”  “大德,是有害的。”  “迦藍磨人,一個貪欲的人,內心受貪欲所制伏、受貪欲所擺佈,作出殺生、偷盜、侵犯別人妻子、妄語的行為,或教別人作出這些行為,是否會為他長期帶來損害和苦惱呢?”  “大德,是的。”
漢譯
(“藏經閣外的掃葉人”漢譯)010

請參:長老菩提比丘於《BPS newsletter》1988, spring issue,在 "A Look at Kalama Sutta" 文章 摘譯012

 「葛拉瑪人,你們覺得如何?貪瞋癡生起時,對人有益或有害?」「有害,大德。」「葛拉瑪人,貪瞋癡的人為貪瞋癡所操控,思想也受制於貪瞋癡,他殺生、偷盜、邪淫、妄語,也教唆他人做同樣的行為,這樣的造作會使他長久受害、受苦嗎?」「是的,大德。」
漢譯
(李紹裘 譯, 卡拉瑪經)016
 卡拉瑪人,你們意下如何?當一個人有貪、嗔、癡生起於他之內心時,對他是有益的還是有害的? 尊者,對他是有害的。 --卡拉瑪人,此有貪、嗔、癡之人,他受貪、嗔、癡所克制,他的心念受其控制,因而殺害生命、不與而取,違法邪淫、妄語誑騙,他如是作為、亦勸誘他人如是作為。此人是否長期地招引他本身的損害與痛苦呢? 尊者,是的。
漢譯
(元亨寺版)004
 四 伽藍眾!汝等如何思惟耶?起於人內心之貪是為益耶?或為無益耶?」

「大德!為無益。」

「復次,伽藍眾!此有貪心之人是為貪所蔽、心為所捕、殺有命者、取不與者、 與他之妻通、語虛誑,亦勸他如是作,此是與彼長夜無益、苦耶?」

「大德!唯然!」
(增支部經典一‧三集‧第二 大品‧二六九 ~ 二七0)

巴利原典
(CSCD)001
‘‘Duṭṭho panāyaṃ, kālāmā, purisapuggalo dosena abhibhūto pariyādinnacitto pāṇampi hanati [hanti (sī. pī.)], adinnampi ādiyati, paradārampi gacchati, musāpi bhaṇati, parampi tathattāya samādapeti, yaṃ sa hoti dīgharattaṃ ahitāya dukkhāyā’’ti.

‘‘Evaṃ, bhante’’.

‘‘Taṃ kiṃ maññatha, kālāmā, moho purisassa ajjhattaṃ uppajjamāno uppajjati hitāya vā ahitāya vā’’ti?

‘‘Ahitāya, bhante’’.

英譯
(Translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu.)002
"Now, what do you think, Kalamas? When aversion arises in a person, does it arise for welfare or for harm?"

"For harm, lord."

"And this aversive person, overcome by aversion, his mind possessed by aversion, kills living beings, takes what is not given, goes after another person's wife, tells lies, and induces others to do likewise, all of which is for long-term harm & suffering."

"Yes, lord."

漢譯
(蕭式球 譯, 香港志蓮淨苑)003
 “迦藍磨人,你們認為怎樣,一個人內心若常常生起瞋恚,這是有益還是有害的呢?”

 “大德,是有害的。”

 “迦藍磨人,一個瞋恚的人,內心受瞋恚所制伏、受瞋恚所擺佈,作出殺生、偷盜、侵犯別人妻子、妄語的行為,或教別人作出這些行為,是否會為他長期帶來損害和苦惱呢?”

 “大德,是的。”

漢譯
(“藏經閣外的掃葉人”漢譯)010
 (貪、瞋、癡合併譯出;參上一段)
漢譯
(李紹裘 譯, 卡拉瑪經)016
 (貪、瞋、癡合併譯出;參上一段)
漢譯
(元亨寺版)004

(增支部經典一‧三集‧第二 大品‧二六九 ~ 二七0)
 五 「伽藍眾!汝等如何思惟耶?起於人內心之瞋是為益耶?或為無益耶?」

「大德!為無益。」

「復次,伽藍眾!此有瞋心人是為瞋所蔽,心為所捕、殺有命者、取不與者、與 他之妻通、語虛誑,亦勸他如是作,此是與彼以長夜之無益與苦耶?」

「大德!唯然!」

巴利原典
(CSCD)001
‘‘Mūḷho panāyaṃ, kālāmā, purisapuggalo mohena abhibhūto pariyādinnacitto pāṇampi hanati, adinnampi ādiyati, paradārampi gacchati, musāpi bhaṇati, parampi tathattāya samādapeti, yaṃ sa hoti dīgharattaṃ ahitāya dukkhāyā’’ti.

‘‘Evaṃ, bhante’’.

英譯
(Translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu.)002
"Now, what do you think, Kalamas? When delusion arises in a person, does it arise for welfare or for harm?"

"For harm, lord."

"And this deluded person, overcome by delusion, his mind possessed by delusion, kills living beings, takes what is not given, goes after another person's wife, tells lies, and induces others to do likewise, all of which is for long-term harm & suffering."

"Yes, lord."

漢譯
(蕭式球 譯, 香港志蓮淨苑)003
 “迦藍磨人,你們認為怎樣,一個人內心若常常生起愚癡,這是有益還是有害的呢?”

 “大德,是有害的。”

 “迦藍磨人,一個愚癡的人,內心受愚癡所制伏、受愚癡所擺佈,作出殺生、偷盜、侵犯別人妻子、妄語的行為,或教別人作出這些行為,是否會為他長期帶來損害和苦惱呢?”

 “大德,是的。”

漢譯
(“藏經閣外的掃葉人”漢譯)010
 (貪、瞋、癡合併譯出;參上一段)
漢譯
(李紹裘 譯, 卡拉瑪經)016
 (貪、瞋、癡合併譯出;參上一段)
漢譯
(元亨寺版)004
 六 「伽藍眾!汝等如何思惟耶?起於人內心之愚癡是為益耶?或為無益耶?」

「大德!為無益。」

190 「復次,伽藍眾!此愚癡人是被愚癡所蔽、心為所捕、殺有命者、取不與者、與 他之妻通、語虛誑,亦勸他如是作,此是與彼長夜無益與苦耶?」

「大德!唯然!」

巴利原典
(CSCD)001
‘‘Taṃ kiṃ maññatha, kālāmā, ime dhammā kusalā vā akusalā vā’’ti?

‘‘Akusalā, bhante’’.

‘‘Sāvajjā vā anavajjā vā’’ti?

‘‘Sāvajjā, bhante’’.

‘‘Viññugarahitā vā viññuppasatthā vā’’ti?

‘‘Viññugarahitā, bhante’’.

‘‘Samattā samādinnā ahitāya dukkhāya saṃvattanti, no vā? Kathaṃ vā [kathaṃ vā vo (?)] ettha hotī’’ti ?

‘‘Samattā, bhante, samādinnā ahitāya dukkhāya saṃvattantīti. Evaṃ no ettha hotī’’ti.

英譯
(Translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu.)002
"So what do you think, Kalamas: Are these qualities skillful or unskillful?"

"Unskillful, lord."

"Blameworthy or blameless?"

"Blameworthy, lord."

"Criticized by the wise or praised by the wise?"

"Criticized by the wise, lord."

"When adopted & carried out, do they lead to harm & to suffering, or not?"

"When adopted & carried out, they lead to harm & to suffering. That is how it appears to us."

漢譯
(蕭式球 譯, 香港志蓮淨苑)003
 “迦藍磨人,你們認為怎樣,以上東西是善還是不善的呢?”

 “大德,是不善的。”

 “是錯誤還是正確的呢?”

 “大德,是錯誤的。”

 “是受智者譴責還是受智者讚揚的呢?”

 “大德,是受智者譴責的。”

 “作出這些行為是否會帶來損害和苦惱呢?”

 “大德,作出這些行為會帶來損害和苦惱。”

漢譯
(“藏經閣外的掃葉人”漢譯)010

請參:長老菩提比丘於《BPS newsletter》1988, spring issue,在 "A Look at Kalama Sutta" 文章 摘譯012

 「葛拉瑪人,你們覺得如何?這些行為是善或不善?」「不善,大德。」「會遭人責罵否?」「會,大德。」「造作之後,是否會導致受害與受苦?或在這種情形下會如何?」「造作之後,會招致受害與受苦,在這種情形下,它會如是顯現。」
漢譯
(李紹裘 譯, 卡拉瑪經)016
 卡拉瑪人,你們意下如何?這些起心動念與作為,有益抑或無益? 尊者,是無益的。 --違法背理抑或不違法背理?尊者,是違法背理的。--是智者所訶斥抑或稱讚的?尊者,是智者所訶斥的。--此法若依著去做、是否即能引來損害與痛苦呢,如何?依我等所見,此種種若依著去做,能引來損害與痛苦。
漢譯
(元亨寺版)004
 七 「伽藍眾!汝等何思惟耶?此等之法是善耶?或不善?」

「大德!是不善。」

「有罪耶?或無罪耶?」

「大德!是有罪。」

「是智者之所訶毀者耶?或智者之所稱讚者耶?」

「大德!是智者之所訶毀者。」

若圓滿執取為能引無益與苦耶?或不耶?」

「大德!圓滿之執取取即能引無益與苦,對,此我等之所說是如是。」

巴利原典
(CSCD)001
‘‘Iti kho, kālāmā, yaṃ taṃ avocumhā [avocumha (sī. syā. kaṃ. pī.) a. ni. 4.193] – ‘etha tumhe, kālāmā! Mā anussavena, mā paramparāya, mā itikirāya, mā piṭakasampadānena, mā takkahetu, mā nayahetu, mā ākāraparivitakkena, mā diṭṭhinijjhānakkhantiyā, mā bhabbarūpatāya, mā samaṇo no garūti. Yadā tumhe kālāmā attanāva jāneyyātha – ‘ime dhammā akusalā, ime dhammā sāvajjā, ime dhammā viññugarahitā, ime dhammā samattā samādinnā ahitāya dukkhāya saṃvattantīti, atha tumhe, kālāmā, pajaheyyāthā’ti, iti yaṃ taṃ vuttaṃ, idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
英譯
(Translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu.)002
"So, as I said, Kalamas: 'Don't go by reports, by legends, by traditions, by scripture, by logical conjecture, by inference, by analogies, by agreement through pondering views, by probability, or by the thought, "This contemplative is our teacher." When you know for yourselves that, "These qualities are unskillful; these qualities are blameworthy; these qualities are criticized by the wise; these qualities, when adopted & carried out, lead to harm & to suffering" — then you should abandon them.' Thus was it said. And in reference to this was it said.
漢譯
(蕭式球 譯, 香港志蓮淨苑)003
 “迦藍磨人,無論我怎樣說,你們不要靠傳統、不要靠傳承、不要靠傳言、不要靠宗教典籍、不要靠邏輯、不要靠推斷、不要靠推想、不要靠所受持的見、不要靠表面外觀、不要靠沙門和老師。迦藍磨人,我之所以這樣說,就是為了帶出這一點:當你們親身知道什麼東西是不善的,什麼東西是錯誤的,什麼東西是受智者譴責的,什麼東西做了之後會帶來損害和苦惱的,便要捨棄那些東西。
漢譯
(“藏經閣外的掃葉人”漢譯)010

請參:長老菩提比丘於《BPS newsletter》1988, spring issue,在 "A Look at Kalama Sutta" 文章 摘譯012

 「因此,葛拉瑪人,不要相信口耳相傳的傳說,不要相信傳統,不要相信謠言,不要因經典的權威而相信,不要因推測而相信,不要因定理而相信,不要因特別的推理而相信,不要因深思熟慮的見解而相信,不要因他人擁有的能力而相信,不要因認為考慮『這位比丘是我們的老師』而相信。葛拉瑪人,你自己知道,那些事情是惡,那些事情是該斥責的,那些事情是智者譴責的,仔細感受與觀察,這些事情導致傷害與受苦,捨斷它們。」
漢譯
(李紹裘 譯, 卡拉瑪經)016
 卡拉瑪人,正因如此,我等宣說:勿盡信傳說、傳統所教;… 036
漢譯
(元亨寺版)004
 八 「伽藍眾!是故,我語:「伽藍眾!汝等勿信風說,勿信傳說、勿信臆說、勿信 因其與藏[經]之教[相合]、勿信是基於尋思、勿信是基於理趣、勿信是熟慮因相、 勿信是與審思、忍許之見[相合],[說者]雖是堪能亦勿予信,雖說[此]沙門是 我等之師亦勿予信。」伽藍眾!若汝等惟自覺:「此法是不善,此法是有罪,此法 是智者之所訶毀者。若將此法圓滿執取,即能引無益與苦--則伽藍眾!汝等於時 應斷[彼]。」如是語者是緣此而說。

巴利原典
(CSCD)001
‘‘Etha tumhe, kālāmā, mā anussavena, mā paramparāya, mā itikirāya, mā piṭakasampadānena, mā takkahetu, mā nayahetu, mā ākāraparivitakkena, mā diṭṭhinijjhānakkhantiyā, mā bhabbarūpatāya, mā samaṇo no garūti. Yadā tumhe, kālāmā, attanāva jāneyyātha – ‘ime dhammā kusalā, ime dhammā anavajjā, ime dhammā viññuppasatthā, ime dhammā samattā samādinnā hitāya sukhāya saṃvattantī’ti, atha tumhe, kālāmā, upasampajja vihareyyātha.
英譯
(Translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu.)002
"Now, Kalamas, don't go by reports, by legends, by traditions, by scripture, by logical conjecture, by inference, by analogies, by agreement through pondering views, by probability, or by the thought, 'This contemplative is our teacher.' When you know for yourselves that, 'These qualities are skillful; these qualities are blameless; these qualities are praised by the wise; these qualities, when adopted & carried out, lead to welfare & to happiness' — then you should enter & remain in them.
漢譯
(蕭式球 譯, 香港志蓮淨苑)003
 “迦藍磨人,不要靠傳統、不要靠傳承、不要靠傳言、不要靠宗教典籍、不要靠邏輯、不要靠推斷、不要靠推想、不要靠所受持的見、不要靠表面外觀、不要靠沙門和老師。迦藍磨人,當你們親身知道什麼東西是善的,什麼東西是正確的,什麼東西是受智者讚揚的,什麼東西做了之後會帶來利益和快樂的,便要實行那些東西。
漢譯
(“藏經閣外的掃葉人”漢譯)010

請參:長老菩提比丘於《BPS newsletter》1988, spring issue,在 "A Look at Kalama Sutta" 文章 摘譯012

 「葛拉瑪人,對於心中的懷疑、猶豫提出質疑、猶豫是合適的。來,葛拉瑪人,不要相信口耳相傳的傳說,不要相信傳統,不要相信謠言,不要因經典的權威而相信,不要因推測而相信,不要因定理而相信,不要因特別的推理而相信,不要因深思熟慮的見解而相信,不要因他人擁有的能力而相信,不要因認為考慮『這位比丘是我們的老師』而相信。葛拉瑪人,你自己知道,那些事情是善,那些事情是不該斥責的,那些事情是智者讚揚的,仔細感受與觀察,這些事情導致利益與幸福,開始從事並且繼續從事它們。」
漢譯
(李紹裘 譯, 卡拉瑪經)016
 卡拉瑪人,注意!你們勿盡信傳說、傳統所教;勿盡信代代世襲之傳宗法嗣;勿盡信流言吹噓、宣傳佈道;勿盡信臆測玄談、形而上之理論;勿盡信於經書聖典;勿盡信基於演譯邏輯之理論;勿盡信基於推理邏輯或譬喻之理論;勿盡信受你個人偏好影響之深思熟慮;勿盡信講者之權威名望;勿盡信你心目中以為,這宗教師是我歸依的師傅。但當你們能自知自覺:此是善法,此是不違法背理的,此法是智者所稱讚的。此法若依著去做、即能引來幸福與快樂的。如是,你們應遵辦!
漢譯
(元亨寺版)004
 九 伽藍眾!汝等勿信風說……乃至……勿因是師即予信,伽藍眾!若汝等惟自 覺:「此法是善,此法是無罪,此法是借者之所稱讚者,若將此法圓滿執取,即能 引益與樂--即伽藍眾!其時應具足而住之。」

巴利原典
(CSCD)001
‘‘Etha tumhe, kālāmā, mā anussavena, mā paramparāya, mā itikirāya, mā piṭakasampadānena, mā takkahetu, mā nayahetu, mā ākāraparivitakkena, mā diṭṭhinijjhānakkhantiyā, mā bhabbarūpatāya, mā samaṇo no garūti. Yadā tumhe, kālāmā, attanāva jāneyyātha – ‘ime dhammā kusalā, ime dhammā anavajjā, ime dhammā viññuppasatthā, ime dhammā samattā samādinnā hitāya sukhāya saṃvattantī’ti, atha tumhe, kālāmā, upasampajja vihareyyātha.
英譯
(Translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu.)002
"What do you think, Kalamas? When lack of greed arises in a person, does it arise for welfare or for harm?"

"For welfare, lord."

"And this ungreedy person, not overcome by greed, his mind not possessed by greed, doesn't kill living beings, take what is not given, go after another person's wife, tell lies, or induce others to do likewise, all of which is for long-term welfare & happiness."

"Yes, lord."

漢譯
(蕭式球 譯, 香港志蓮淨苑)003
 “迦藍磨人,你們認為怎樣,一個人內心若常常生起不貪欲,這是有益還是有害的呢?”

 “大德,是有益的。”

 “迦藍磨人,一個不貪欲的人,內心不受貪欲所制伏、不受貪欲所擺佈,他不殺生、不偷盜、不侵犯別人妻子、不妄語,也不教別人作出這些行為,這是否會為他長期帶來利益和快樂呢?”

 “大德,是的。”

漢譯
(“藏經閣外的掃葉人”漢譯)010

請參:長老菩提比丘於《BPS newsletter》1988, spring issue,在 "A Look at Kalama Sutta" 文章 摘譯012

 「葛拉瑪人,你們覺得如何?貪瞋癡止息時,對人有益或有害?」「有益,大德。」「葛拉瑪人,貪瞋癡止息的人不為貪瞋癡所操控,思想也不受制於貪瞋癡,他不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語,也不教唆他人做彼等的行為,這樣的造作會使他長久受益、幸福嗎?」「是的,大德。」
漢譯
(李紹裘 譯, 卡拉瑪經)016
 卡拉瑪人,你們意下如何?當無貪、無嗔、無癡起於人之內心時,對他是有益的還是有害的? 尊者,對他是有益的。--卡拉瑪人,此無貪、無嗔、無癡之人,他不受貪、嗔、癡所克制、他的心念不受其控制,因而他戒殺害生命、戒不與而取,戒違法邪淫、戒妄語誑騙,他戒禁如是作為、亦如是勸戒他人。此人是否長期地招引他本身的幸福與快樂呢? 尊者,是的。
漢譯
(元亨寺版)004
 一0 伽藍眾!汝等如何思惟耶?起於人內心之無貪是為益耶?或為無益耶?」
(增支部經典一‧三集‧第二 大品‧二七一 ~ 二七二)
「大德!為益。」

191 「復次,伽藍眾!此無貪人是不為貪所蔽、心不為捕、不殺有命者、不取不與者、 不與他之妻通、不語虛誑,亦勸他如是作,此即與彼以長夜之益與樂。」

「大德!唯然!」

巴利原典
(CSCD)001
‘‘Taṃ kiṃ maññatha, kālāmā, adoso purisassa ajjhattaṃ uppajjamāno uppajjati…pe… amoho purisassa ajjhattaṃ uppajjamāno uppajjati…pe… hitāya sukhāyā’’ti.

‘‘Evaṃ bhante’’ .

英譯
(Translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu.)002
"What do you think, Kalamas? When lack of aversion arises in a person, does it arise for welfare or for harm?"

"For welfare, lord."

"And this unaversive person, not overcome by aversion, his mind not possessed by aversion, doesn't kill living beings, take what is not given, go after another person's wife, tell lies, or induce others to do likewise, all of which is for long-term welfare & happiness."

"Yes, lord."

"What do you think, Kalamas? When lack of delusion arises in a person, does it arise for welfare or for harm?"

"For welfare, lord."

"And this undeluded person, not overcome by delusion, his mind not possessed by delusion, doesn't kill living beings, take what is not given, go after another person's wife, tell lies, or induce others to do likewise, all of which is for long-term welfare & happiness."

"Yes, lord."

漢譯
(蕭式球 譯, 香港志蓮淨苑)003
 “迦藍磨人,你們認為怎樣,一個人內心若常常生起不瞋恚,這是有益還是有害的呢?”

 “大德,是有益的。”

 “迦藍磨人,一個不瞋恚的人,內心不受瞋恚所制伏、不受瞋恚所擺佈,他不殺生、不偷盜、不侵犯別人妻子、不妄語,也不教別人作出這些行為,這是否會為他長期帶來利益和快樂呢?”

 “大德,是的。”

 “迦藍磨人,你們認為怎樣,一個人內心若常常生起不愚癡,這是有益還是有害的呢?”

 “大德,是有益的。”

 “迦藍磨人,一個不愚癡的人,內心不受愚癡所制伏、不受愚癡所擺佈,他不殺生、不偷盜、不侵犯別人妻子、不妄語,也不教別人作出這些行為,這是否會為他長期帶來利益和快樂呢?”

 “大德,是的。”

漢譯
(“藏經閣外的掃葉人”漢譯)010
 (貪、瞋、癡止息合併譯出;參上一段)
漢譯
(李紹裘 譯, 卡拉瑪經)016
 (無貪、無瞋、無癡合併譯出;參上一段)
漢譯
(元亨寺版)004
 一一 「伽藍眾!汝等如何思惟耶?起於人內心之無是為益耶或為無益耶?」

「大德!為益。」

「復次,伽藍眾!此無瞋人是不為瞋所蔽、心不為捕、不殺有命者……乃至……、 不語虛誑、亦勸他如是作,此是與彼長夜之益與樂耶?」

「大德!唯然!」

一二 「伽藍眾!汝等如何思惟耶?起於人內心之無癡是為益耶?或為無益耶?」

「大德!為益。」

「復次,伽藍眾!此無癡人是不為愚癡所蔽、心不為捕、不殺有命者、不取不與 之物、不與他之妻通、不語虛誑,亦勸他如是作,此是與彼長夜之益與樂耶?

「大德!唯然!」

巴利原典
(CSCD)001
‘‘Taṃ kiṃ maññatha, kālāmā, ime dhammā kusalā vā akusalā vā’’ti?

‘‘Kusalā , bhante’’.

‘‘Sāvajjā vā anavajjā vā’’ti?

‘‘Anavajjā, bhante’’.

‘‘Viññugarahitā vā viññuppasatthā vā’’ti?

‘‘Viññuppasatthā, bhante’’.

‘‘Samattā samādinnā hitāya sukhāya saṃvattanti no vā? Kathaṃ vā ettha hotī’’ti?

‘‘Samattā, bhante, samādinnā hitāya sukhāya saṃvattanti. Evaṃ no ettha hotī’’ti.

英譯
(Translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu.)002
"So what do you think, Kalamas: Are these qualities skillful or unskillful?"

"Skillful, lord."

"Blameworthy or blameless?"

"Blameless, lord."

"Criticized by the wise or praised by the wise?"

"Praised by the wise, lord."

"When adopted & carried out, do they lead to welfare & to happiness, or not?"

"When adopted & carried out, they lead to welfare & to happiness. That is how it appears to us."

漢譯
(蕭式球 譯, 香港志蓮淨苑)003
 “迦藍磨人,你們認為怎樣,以上東西是善還是不善的呢?”

 “大德,是善的。”

 “是錯誤還是正確的呢?”

 “大德,是正確的。”

 “是受智者譴責還是受智者讚揚的呢?”

 “大德,是受智者讚揚的。”

 “作出這些行為是否會帶來利益和快樂呢?”

 “大德,作出這些行為會帶來利益和快樂。”

漢譯
(“藏經閣外的掃葉人”漢譯)010

請參:長老菩提比丘於《BPS newsletter》1988, spring issue,在 "A Look at Kalama Sutta" 文章 摘譯012

  「葛拉瑪人,你們覺得如何?這些行為是善或不善?」「善,大德。」「會遭人責罵否?」「不會,大德。」「造作之後,是否會導致受益與幸福?或在這種情形下會如何?」「造作之後,會導致受益與幸福,在這種情形下,它會如是顯現。」
漢譯
(李紹裘 譯, 卡拉瑪經)016
 卡拉瑪人,你們意下如何?這些起心動念與作為,有益抑或無益? 尊者,是有益的。 --違法背理抑或不違法背理?尊者,是不違法背理的。--是智者所訶斥或稱讚的?尊者,是智者所稱讚的。--此法若依著去做、是否即能引來幸福與快樂呢,如何?依我等所見,此種種若依著去做、能引來幸福與快樂。
漢譯
(元亨寺版)004
 一三 「伽藍眾!汝等如何思惟耶?此等之法是善耶?或是不善耶?」

「大德!是善。」

「有罪耶?或無罪耶?」

「大德!是無罪。」

「是智者之所訶毀者耶?或是智者之所稱讚者耶?」

「大德!是智者之所稱讚者。」

「若圓滿執取為能引益與樂耶?或不耶?」

「大德!圓滿執取,即能引益與樂。對此我等之所說是如是。」

巴利原典
(CSCD)001
‘‘Iti kho, kālāmā, yaṃ taṃ avocumhā – ‘etha tumhe, kālāmā! Mā anussavena, mā paramparāya, mā itikirāya, mā piṭakasampadānena, mā takkahetu, mā nayahetu, mā ākāraparivitakkena, mā diṭṭhinijjhānakkhantiyā, mā bhabbarūpatāya, mā samaṇo no garūti. Yadā tumhe, kālāmā, attanāva jāneyyātha – ime dhammā kusalā, ime dhammā anavajjā, ime dhammā viññuppasatthā, ime dhammā samattā samādinnā hitāya sukhāya saṃvattantīti, atha tumhe, kālāmā, upasampajja vihareyyāthā’ti, iti yaṃ taṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
英譯
(Translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu.)002
"So, as I said, Kalamas: 'Don't go by reports, by legends, by traditions, by scripture, by logical conjecture, by inference, by analogies, by agreement through pondering views, by probability, or by the thought, "This contemplative is our teacher." When you know for yourselves that, "These qualities are skillful; these qualities are blameless; these qualities are praised by the wise; these qualities, when adopted & carried out, lead to welfare & to happiness" — then you should enter & remain in them.' Thus was it said. And in reference to this was it said.
漢譯
(蕭式球 譯, 香港志蓮淨苑)003
 “迦藍磨人,無論我怎樣說,你們不要靠傳統、不要靠傳承、不要靠傳言、不要靠宗教典籍、不要靠邏輯、不要靠推斷、不要靠推想、不要靠所受持的見、不要靠表面外觀、不要靠沙門和老師。迦藍磨人,我之所以這樣說,就是為了帶出這一點:當你們親身知道什麼東西是善的,什麼東西是正確的,什麼東西是受智者讚揚的,什麼東西做了之後會帶來利益和快樂的,便要實行那些東西。
漢譯
(“藏經閣外的掃葉人”漢譯)010

請參:長老菩提比丘於《BPS newsletter》1988, spring issue,在 "A Look at Kalama Sutta" 文章 摘譯012

 「因此,葛拉瑪人,不要相信口耳相傳的傳說,不要相信傳統,不要相信謠言,不要因經典的權威而相信,不要因推測而相信,不要因定理而相信,不要因特別的推理而相信,不要因深思熟慮的見解而相信,不要因他人擁有的能力而相信,不要因認為考慮『這位比丘是我們的老師』而相信。葛拉瑪人,你自己知道,那些事情是善,那些事情是不該斥責的,那些事情是智者讚揚的,仔細感受與觀察,這些事情導致利益與幸福,開始從事並且繼續從事它們。」
漢譯
(李紹裘 譯, 卡拉瑪經)016
 卡拉瑪人,正因如此,我等宣說:勿盡信傳說、傳統所教;… 037
漢譯
(元亨寺版)004
 一四 「伽藍眾!是故,我語:「伽藍眾!汝等勿信風說,勿信傳說、勿信臆說、勿 信因與藏[經]之教[相合],勿信因基於尋思、勿信因基於理趣、勿信因熟慮因相、 勿信因與審慮、忍許之見[相合],勿信因[說者]是堪能,勿信因[此]沙門是我 等之師。」伽藍眾!若汝等共自覺--此法是善,此法是無罪,此法是智者之所稱
192 讚者,若將此法圓滿執取即可引益與樂--則伽藍眾!其時應具足而住,如是語者 是緣此而說。
(增支部經典一‧三集‧第二 大品‧二七三 ~ 二七四)

巴利原典
(CSCD)001
‘‘Sa kho so [yo kho (ka.)], kālāmā, ariyasāvako evaṃ vigatābhijjho vigatabyāpādo asammūḷho sampajāno patissato [sato (ka.)] mettāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharati, tathā dutiyaṃ, tathā tatiyaṃ, tathā catutthaṃ, iti uddhamadho tiriyaṃ sabbadhi sabbattatāya sabbāvantaṃ lokaṃ mettāsahagatena cetasā vipulena mahaggatena appamāṇena averena abyāpajjhena pharitvā viharati. Karuṇāsahagatena cetasā…pe… muditāsahagatena cetasā…pe… upekkhāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharati, tathā dutiyaṃ , tathā tatiyaṃ, tathā catutthaṃ, iti uddhamadho tiriyaṃ sabbadhi sabbattatāya sabbāvantaṃ lokaṃ upekkhāsahagatena cetasā vipulena mahaggatena appamāṇena averena abyāpajjhena pharitvā viharati.
英譯
(Translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu.)002
"Now, Kalamas, one who is a disciple of the noble ones — thus devoid of greed, devoid of ill will, undeluded, alert, & resolute — keeps pervading the first direction [the east] — as well as the second direction, the third, & the fourth — with an awareness imbued with good will. Thus he keeps pervading above, below, & all around, everywhere & in every respect the all-encompassing cosmos with an awareness imbued with good will: abundant, expansive, immeasurable, free from hostility, free from ill will.

"He keeps pervading the first direction — as well as the second direction, the third, & the fourth — with an awareness imbued with compassion. Thus he keeps pervading above, below, & all around, everywhere & in every respect the all-encompassing cosmos with an awareness imbued with compassion: abundant, expansive, immeasurable, free from hostility, free from ill will.

"He keeps pervading the first direction — as well as the second direction, the third, & the fourth — with an awareness imbued with appreciation. Thus he keeps pervading above, below, & all around, everywhere & in every respect the all-encompassing cosmos with an awareness imbued with appreciation: abundant, expansive, immeasurable, free from hostility, free from ill will.

"He keeps pervading the first direction — as well as the second direction, the third, & the fourth — with an awareness imbued with equanimity. Thus he keeps pervading above, below, & all around, everywhere & in every respect the all-encompassing cosmos with an awareness imbued with equanimity: abundant, expansive, immeasurable, free from hostility, free from ill will.

漢譯
(蕭式球 譯, 香港志蓮淨苑)003
 “迦藍磨人,一位聖弟子清除了貪欲,清除了瞋恚,沒有迷癡,有覺知,保持念;內心帶著慈心,向一個方向擴散開去,向四方擴散開去;向上方、下方、橫向擴散開去;向每個地方、所有地方、整個世間擴散開去。他的內心帶著慈心,心胸寬闊、廣大、不可限量,內心沒有怨恨、沒有瞋恚。

 “……悲心……
 “……喜心……
 “一位聖弟子清除了貪欲,清除了瞋恚,沒有迷癡,有覺知,保持念;內心帶著捨心,向一個方向擴散開去,向四方擴散開去;向上方、下方、橫向擴散開去;向每個地方、所有地方、整個世間擴散開去。他的內心帶著捨心,心胸寬闊、廣大、不可限量,內心沒有怨恨、沒有瞋恚。

漢譯
(“藏經閣外的掃葉人”漢譯)010
 「葛拉瑪人,多聞聖弟子斷離貪瞋癡,正知正念,遍滿住於慈,一方二方三方四方,四維上下,慈心遍滿諸有情,遍滿一切世間,住於廣大、崇高、無限量的慈心而無恨無怨。悲、喜、捨無量心亦復如是。
漢譯
(李紹裘 譯, 卡拉瑪經)016
 如是,卡拉瑪人,彼尊勝弟子 038 盡除貪欲、盡除害心、盡除迷癡。正知所作所為、常能提起正念。他以與樂之慈心冥想039 偏佈於第一方,同樣地偏佈於第二方、第三方、第四方。這樣,上下橫貫,無所不在,于己及人,他以與樂之慈心冥想偏佈於世間,廣大,高昇,無量,盡除惱憎及害心。

 如是,他以濟苦之悲心…
   他以無私隨喜之喜心…
   他以一視同仁、無分彼此之平等捨心…
 冥想偏佈於第一方,同樣地偏佈於第二方、第三方、第四方。…這樣,上下橫貫,無所不在,于己及人,他以一視同人、無分彼此之平等捨心冥想偏佈於世間,廣大,高昇,無量,盡除惱憎及害心。

漢譯
(元亨寺版)004
 一五 伽藍眾!彼聖弟子即如是離貪、離瞋,不愚癡。以正知、正念、與慈俱行之 心……與悲俱行之心……與喜俱行之心……與捨俱行之心……偏滿一方而住。第 二、第三、第四[方]亦同。如是橫偏於上下一切處,於一切世界,與捨俱行之廣、 大、無量、無怨、無惱害之心、偏滿而住。

巴利原典
(CSCD)001
‘‘Sa [sace (ka.)] kho so, kālāmā, ariyasāvako evaṃ averacitto evaṃ abyāpajjhacitto evaṃ asaṃkiliṭṭhacitto evaṃ visuddhacitto. Tassa diṭṭheva dhamme cattāro assāsā adhigatā honti. ‘Sace kho pana atthi paro loko, atthi sukatadukkaṭānaṃ [sukaṭadukkaṭānaṃ (sī. syā. kaṃ. pī.)] kammānaṃ phalaṃ vipāko, athāhaṃ [ṭhānamahaṃ (sī. pī.), ṭhānametaṃ yenāhaṃ (syā. kaṃ.)] kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjissāmī’ti, ayamassa paṭhamo assāso adhigato hoti.
英譯
(Translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu.)002
"Now, Kalamas, one who is a disciple of the noble ones — his mind thus free from hostility, free from ill will, undefiled, & pure — acquires four assurances in the here-&-now:

"'If there is a world after death, if there is the fruit of actions rightly & wrongly done, then this is the basis by which, with the break-up of the body, after death, I will reappear in a good destination, the heavenly world.' This is the first assurance he acquires.

漢譯
(蕭式球 譯, 香港志蓮淨苑)003
 “迦藍磨人,這位聖弟子的內心沒有憎恨,沒有瞋恚,沒有污染,內心清淨,能在現生之中,得到四種自信。他知道: ‘如果是有來生、有善惡業的果報的話,我會在身壞命終之後投生在善趣、天界之中。’ 這是他所得到的第一種自信。
漢譯
(“藏經閣外的掃葉人”漢譯)010

請參:長老菩提比丘於《BPS newsletter》1988, spring issue,在 "A Look at Kalama Sutta" 文章 摘譯012

 葛拉瑪人,多聞聖弟子無恨無怨、清淨無染,由於此人便尋得四安穩住處。相信由於善行或惡行有來世有業果,因此在死亡以後,身體毀滅以後,我將因此功德而生天,這是他所發現的第一安穩處。
漢譯
(李紹裘 譯, 卡拉瑪經)016
 卡拉瑪人,當這尊勝弟子之心意能毫無怨憎,盡除害心、不含雜染、純一清淨,他於現世已獲得四種保障。 040

 第一種保障是:若有輪迴,若有善惡業之果報,我身壞死後,則有可能得往生於善處天界。

漢譯
(元亨寺版)004
 伽藍眾!彼聖弟子如是心無怨憎,如是 心無貪欲,如是心無雜染,如是心淨,彼於現法得四慰安。

一六 若有後世,若有善作惡作業之異熟果,即有是處,我身壞、死後、當生於善 趣天世,此即彼所得之第一慰安。

巴利原典
(CSCD)001
‘‘‘Sace kho pana natthi paro loko, natthi sukatadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipāko, athāhaṃ [idhāhaṃ (sī. syā. kaṃ. pī.)] diṭṭheva dhamme averaṃ abyāpajjhaṃ anīghaṃ sukhiṃ [sukhaṃ (sī.), sukhī (syā. kaṃ.)] attānaṃ pariharāmī’ti, ayamassa dutiyo assāso adhigato hoti.

‘‘‘Sace kho pana karoto karīyati pāpaṃ, na kho panāhaṃ kassaci pāpaṃ cetemi. Akarontaṃ kho pana maṃ pāpakammaṃ kuto dukkhaṃ phusissatī’ti, ayamassa tatiyo assāso adhigato hoti.

‘‘‘Sace kho pana karoto na karīyati pāpaṃ, athāhaṃ ubhayeneva visuddhaṃ attānaṃ samanupassāmī’ti, ayamassa catuttho assāso adhigato hoti.

‘‘Sa kho so, kālāmā, ariyasāvako evaṃ averacitto evaṃ abyāpajjhacitto evaṃ asaṃkiliṭṭhacitto evaṃ visuddhacitto. Tassa diṭṭheva dhamme ime cattāro assāsā adhigatā hontī’’ti.

英譯
(Translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu.)002
"'But if there is no world after death, if there is no fruit of actions rightly & wrongly done, then here in the present life I look after myself with ease — free from hostility, free from ill will, free from trouble.' This is the second assurance he acquires.

"'If evil is done through acting, still I have willed no evil for anyone. Having done no evil action, from where will suffering touch me?' This is the third assurance he acquires.

"'But if no evil is done through acting, then I can assume myself pure in both respects.' This is the fourth assurance he acquires.

"One who is a disciple of the noble ones — his mind thus free from hostility, free from ill will, undefiled, & pure — acquires these four assurances in the here-&-now."

漢譯
(蕭式球 譯, 香港志蓮淨苑)003
 “ ‘如果是沒有來生、沒有善惡業的果報的話,我也能在現生之中沒有憎恨和瞋恚,保持平穩和快樂。’ 這是他所得到的第二種自信。

 “ ‘如果傷害別人是作惡的話,因我不會刻意對人做惡行,不會做惡業,我又怎會受惡業之苦呢!’這是他所得到的第三種自信。

 “ ‘如果傷害別人不是作惡的話,我看見自己的行為在這兩種觀點 007 之中都是清淨的。’ 這是他所得到的第四種自信。

 “迦藍磨人,這位聖弟子的內心沒有憎恨,沒有瞋恚,沒有污染,內心清淨,能在現生之中,得到這四種自信。”

漢譯
(“藏經閣外的掃葉人”漢譯)010

請參:長老菩提比丘於《BPS newsletter》1988, spring issue,在 "A Look at Kalama Sutta" 文章 摘譯012

 認為善行或惡行沒有來世沒有業果,但是在這世上,不管現在或未來,無恨無怨,我保持安全與幸福,這是他所發現的第二安穩處。認為惡果只會發生在造惡者,我甚至未想到對任何人作惡,惡果怎會發生在未曾作惡的我身上?這是他所發現的第三安穩處。認為惡果只會 發生在造惡者,我於一切清淨,這是他所發現的第四安穩處。葛拉瑪人,多聞聖弟子無恨無怨、清淨無染,此人便尋得四安穩住處。
漢譯
(李紹裘 譯, 卡拉瑪經)016
 第二種保障是:若無輪迴,若無善惡業之果報,則至少於此生中,我活得快樂,無怨憎及害心。

 第三種保障是:若惡人有惡報,如是,因為我對他人毫無惡意,不作惡業,我何來煩惱痛苦?

 第四種保障是:雖或許作惡者不受惡報,然而不論輪迴與業報屬實與否,當下我本身已獲得清淨。

 卡拉瑪人,當這尊勝弟子之心意能毫無怨憎,盡除害心、不含雜染、純一清淨,他於現世已獲得這四種保障。

漢譯
(元亨寺版)004
 若又無後世,若無善作惡作業之異熟果,即我將 於此現法,以無怨、無貪、無苦、有樂來護自己,此即彼所得之第二慰安。又若作 [惡]之人有惡報,則我將不對任何人懷惡意,不造惡業之人,何有苦之觸?即彼 等所得之第三慰安。若作[惡]之人,無有惡報,則現在,於二者 009 我已見己之清 淨,此即彼所得之第四慰安。

伽藍眾!彼聖弟子如是心無怨憎,如是心無貪欲,如是心無雜染,如是心淨, 彼於現法得此四種慰安。」

巴利原典
(CSCD)001
‘‘Evametaṃ, bhagavā, evametaṃ, sugata! Sa kho so, bhante, ariyasāvako evaṃ averacitto evaṃ abyāpajjhacitto evaṃ asaṃkiliṭṭhacitto evaṃ visuddhacitto. Tassa diṭṭheva dhamme cattāro assāsā adhigatā honti. ‘Sace kho pana atthi paro loko, atthi sukatadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipāko, athāhaṃ kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjissāmī’ti, ayamassa paṭhamo assāso adhigato hoti.

‘‘‘Sace kho pana natthi paro loko, natthi sukatadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipāko, athāhaṃ diṭṭheva dhamme averaṃ abyāpajjhaṃ anīghaṃ sukhiṃ attānaṃ pariharāmī’ti, ayamassa dutiyo assāso adhigato hoti.

‘‘Sace kho pana karoto karīyati pāpaṃ, na kho panāhaṃ – kassaci pāpaṃ cetemi, akarontaṃ kho pana maṃ pāpakammaṃ kuto dukkhaṃ phusissatī’ti, ayamassa tatiyo assāso adhigato hoti.

‘‘‘Sace kho pana karoto na karīyati pāpaṃ, athāhaṃ ubhayeneva visuddhaṃ attānaṃ samanupassāmī’ti, ayamassa catuttho assāso adhigato hoti.

‘‘Sa kho so, bhante, ariyasāvako evaṃ averacitto evaṃ abyāpajjhacitto evaṃ asaṃkiliṭṭhacitto evaṃ visuddhacitto. Tassa diṭṭheva dhamme ime cattāro assāsā adhigatā honti.

英譯
(Translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu.)002
"So it is, Blessed One. So it is, O One Well-gone. One who is a disciple of the noble ones — his mind thus free from hostility, free from ill will, undefiled, & pure — acquires four assurances in the here-&-now:

"'If there is a world after death, if there is the fruit of actions rightly & wrongly done, then this is the basis by which, with the break-up of the body, after death, I will reappear in a good destination, the heavenly world.' This is the first assurance he acquires.

"'But if there is no world after death, if there is no fruit of actions rightly & wrongly done, then here in the present life I look after myself with ease — free from hostility, free from ill will, free from trouble.' This is the second assurance he acquires.

"'If evil is done through acting, still I have willed no evil for anyone. Having done no evil action, from where will suffering touch me?' This is the third assurance he acquires.

"'But if no evil is done through acting, then I can assume myself pure in both ways.' This is the fourth assurance he acquires.

"One who is a disciple of the noble ones — his mind thus free from hostility, free from ill will, undefiled, & pure — acquires these four assurances in the here-&-now.

漢譯
(蕭式球 譯, 香港志蓮淨苑)003
 “世尊,正是這樣。善逝,正是這樣。大德,這位聖弟子的內心沒有憎恨,沒有瞋恚,沒有污染,內心清淨,能在現生之中,得到四種自信。他知道: ‘如果是有來生、有善惡業的果報的話,我會在身壞命終之後投生在善趣、天界之中。’ 這是他所得到的第一種自信。

 “ ‘如果是沒有來生、沒有善惡業的果報的話,我也能在現生之中沒有憎恨和瞋恚,保持平穩和快樂。’ 這是他所得到的第二種自信。

 “ ‘如果傷害別人是作惡的話,因我不會刻意對人做惡行,不會做惡業,我又怎會受惡業之苦呢!’這是他所得到的第三種自信。

 “ ‘如果傷害別人不是作惡的話,我看見自己的行為在這兩種觀點之中都是清淨的。’ 這是他所得到的第四種自信。

 “大德,這位聖弟子的內心沒有憎恨,沒有瞋恚,沒有污染,內心清淨,能在現生之中,得到這四種自信。

漢譯
(“藏經閣外的掃葉人”漢譯)010

請參:長老菩提比丘於《BPS newsletter》1988, spring issue,在 "A Look at Kalama Sutta" 文章 摘譯012

 如是,世尊﹔如是,如來。多聞聖弟子無恨無怨、清淨無染,此人便尋得四安穩住處。相信由於善行或惡行有來世有業果,因此在死亡以後,身體毀滅以後 ,我將因此功德而生天,這是他所發現的第一安穩處。 認為善行或惡行沒有來世沒有業果,但是在這世上,不管現在或未來,無恨無怨,我保持安全與幸福,這是他所發現的第二安穩處。認為惡果只會發生在造惡者, 我甚至未想到對任何人作惡,惡果怎會發生在未曾作惡的我身上?這是他所發現的第三安穩處。認為惡果只會發生在造惡者,我於一切清淨,這是他所發現的第四安穩處。多聞聖弟子無恨無怨、清淨無染,此人便尋得四安穩住處。
漢譯
(李紹裘 譯, 卡拉瑪經)016
 世尊!即如所說!善逝!即如所說!當這尊勝弟子之心意能毫無怨憎,盡除害心、不含雜染、純一清淨,他於現世已獲得這四種保障。
漢譯
(元亨寺版)004

193 一七 「世尊!此即如是,善逝!此即如是,大德!彼聖弟子如是心無怨憎,如是心 無貪欲,如是心無雜染,如是心淨,彼於現法得四種慰安。若有後世,若有善作惡 作業之異熟果,即有是處,我身壞、死後、生於善趣天世,此即彼所得之第一慰安, 又若無後世,若無善作惡作業之異熟果,則我將於此現世,以無怨、無貪、無苦、 有樂以我自己,此即彼所得之第二慰安。又若作[惡]之人有惡報,則我不對任何 人懷惡意,不造惡業之人,何有苦之觸?此即彼所得之第三慰安。若作[惡]之人 無有惡報,則現在,於二者我己見己之清淨,此即彼所得之第四慰安。大德!彼聖 弟子如是心無怨憎,如是心無貪欲,如是心無雜染,如是心淨,彼於現法得此四種 慰安。

巴利原典
(CSCD)001
‘‘Abhikkantaṃ, bhante…pe… ete mayaṃ, bhante, bhagavantaṃ saraṇaṃ gacchāma dhammañca bhikkhusaṅghañca. Upāsake no, bhante, bhagavā dhāretu ajjatagge pāṇupete saraṇaṃ gate’’ti. Pañcamaṃ.

(‘‘Abhikkantaṃ, bhante, abhikkantaṃ, bhante! Seyyathāpi, bhante, nikkujjitaṃ vā ukkujjeyya, paṭicchannaṃ vā vivareyya, mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya, andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya – cakkhumanto rūpāni dakkhantīti; evamevaṃ bhagavatā anekapariyāyena dhammo pakāsito. Ete mayaṃ, bhante, bhagavantaṃ saraṇaṃ gacchāma dhammañca bhikkhusaṅghañca. Upāsake no, bhante, bhagavā dhāretu ajjatagge pāṇupete saraṇaṃ gate’’ti.)

英譯
(Translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu.) 002

Translator's note: 005

See also: 006

Alternate translation: Soma

"Magnificent, lord! Magnificent! Just as if he were to place upright what was overturned, to reveal what was hidden, to show the way to one who was lost, or to carry a lamp into the dark so that those with eyes could see forms, in the same way has the Blessed One — through many lines of reasoning — made the Dhamma clear. We go to the Blessed One for refuge, to the Dhamma, and to the Sangha of monks. May the Blessed One remember us as lay followers who have gone to him for refuge, from this day forward, for life."
漢譯
(蕭式球 譯, 香港志蓮淨苑)003
 “大德,妙極了!大德,妙極了!世尊能以各種不同的方式來演說法義,就像把倒轉了的東西反正過來;像為受覆蓋的東西揭開遮掩;像為迷路者指示正道;像在黑暗中拿著油燈的人,使其他有眼睛的人可以看到東西。我們皈依大德世尊、皈依法、皈依比丘僧。願世尊接受我們為優婆塞,從現在起,直至命終,終生皈依!”
漢譯
(“藏經閣外的掃葉人”漢譯)010
 奇特,世尊﹔奇特,世尊。如同把翻倒的歸正,把覆蓋的開啟﹔給迷途者指路﹔給在暗者一盞燈讓有眼者能見物。世尊如是多方闡述法。我們從此歸依佛,歸依法,歸依僧眾﹔願世尊自今日起接受我們盡形壽為優婆塞。
漢譯
(李紹裘 譯, 卡拉瑪經)016
 善哉!尊者!恰如將倒翻者扶正起來,隱蔽者令之披露,迷途者為之指點出路,又如黑闇之中持來明燈,使有眼者能見諸形狀,如是喬達摩大師以種種法門開示諸佛法。我等今皈依喬達摩大師、佛法、及比丘眾僧伽。 041

 請世尊接受我等自今日起終生皈依為在家弟子。

漢譯
(元亨寺版)004
 大德!奇哉……乃至……

 (大德!奇哉!大德!奇哉!大德!譬如起伏者,如發覆者,或示道於迷者,於闇中持來明燈,使有眼者,得見諸色。如是如是,世尊以種種之方法開示法。)

 大德!我等歸依世尊、法、又[歸依]比丘僧伽,大德請世尊存念我等從今日 起終生歸依為優婆塞。」


備註:

〔註001〕 巴利原典乃參考【國際內觀中心】(Vipassana Meditation, As Taught By S.N. Goenka in the tradition of Sayagyi U Ba Khin)所發行之《第六次結集》(巴利大藏經) CSCD(Chattha Sangayana CD)。網路版請參考: http://www.tipitaka.org/ (請選 Roman→Web → Tipiṭaka (Mūla) → Suttapiṭaka → Aṅguttaranikāya → Tikanipātapāḷi → (7) 2. Mahāvaggo → 5. Kesamuttisuttaṃ )。

〔註002〕英譯為 坦尼沙羅尊者所譯(Translated from the Pali by Ven. Thanissaro Bhikkhu.);請參考: Access to Insight:Readings in Theravada Buddhism 網站-- Anguttara Nikaya(The Further-factored Discourses)之 AN 3.65: Kalama Sutta — The Instruction to the Kalamas/To the Kalamas {PTS: A i 188; Thai 3.66} [Thanissaro]
translated from the Pali by Soma Thera

〔註003〕 本譯文請參考:《迦藍磨經》;蕭式球譯;《巴利文翻譯組學報》(2011.09.17, 第?期);編輯:志蓮淨苑文化部;出版:志蓮淨苑;地址香港九龍鑽石山志蓮道五號;www.chilin.org;網路版請參考: 巴利文佛典選譯(香港 志蓮淨苑文化部--佛學園圃--5. 南傳佛教之 5.1.4.增支部-- 03-2 第三集 (部份經文) 蕭式球譯 -- 7 (迦藍磨經)

〔註004〕 本譯文請參考:《伽藍經》;葉慶春譯;《南傳大藏經》《增支部經典》一;三集.(第二之大五十)大品, Pp. 268;臺灣.高雄.“元亨寺”出版;

〔註005〕 Translator's note: Although this discourse is often cited as the Buddha's carte blanche for following one's own sense of right and wrong, it actually says something much more rigorous than that. Traditions are not to be followed simply because they are traditions. Reports (such as historical accounts or news) are not to be followed simply because the source seems reliable. One's own preferences are not to be followed simply because they seem logical or resonate with one's feelings. Instead, any view or belief must be tested by the results it yields when put into practice; and — to guard against the possibility of any bias or limitations in one's understanding of those results — they must further be checked against the experience of people who are wise. The ability to question and test one's beliefs in an appropriate way is called appropriate attention. The ability to recognize and choose wise people as mentors is called having admirable friends. According to Iti 16-17, these are, respectively, the most important internal and external factors for attaining the goal of the practice. For further thoughts on how to test a belief in practice, see MN 61, MN 95, AN 7.79, and AN 8.53. For thoughts on how to judge whether another person is wise, see MN 110, AN 4.192, and AN 8.54.

〔註006〕 See also:

〔註007〕 “兩種觀點” 一種是前者 “傷害別人是作惡” ,認為殺生、偷盜等行為是惡行,會帶來惡果;另一種是後者 “傷害別人不是作惡” ,認為殺生、偷盜等行為不是惡行,不會帶來惡果。佛陀是其中一位主張前一種觀點的宗教師,富蘭那.迦葉是其中一位主張後一種觀點的宗教師。然而,一個不作惡行的人,無論各種宗教師怎麼說,都清楚看見自己的行為是清淨的。

〔註008〕 參照 A. vol.2, P.190。

〔註009〕 兩者就是不造惡,與造而不報之兩者。

〔註010〕 本譯文請參考:中阿含 16 經,伽藍經(2008年3月30日星期日, 譯自Thera Soma 蘇瑪長老的英譯巴利經文)--“藏經閣外的掃葉人” 漢譯)〔“藏經閣外的掃葉人”網誌--【台語與佛典】, 探討漢譯四阿含與巴利五部尼柯耶的教導,也介紹古漢譯和台語的關聯

〔註011〕 序文:(譯自Thera Soma 蘇瑪長老的英譯巴利經文)〔取材自上一註(註010)〕

 葛拉瑪經的教導以自由疑問而著名,此經的精神強調免除狂熱的迷信、盲從、武斷的教條與偏執。

 佛法歡迎在覺悟前各種階段的小心檢驗,佛法的合理性也更顯著。的確,達到純淨高峰的阿羅漢道是與內觀緊密相鄰的,也就是對眼色、耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法的內觀。

 如此,因為所有現象都在〔法〕之下正確理解,內觀是不間斷的。在經中,積極地捨棄惡法、接受善法,說明因緣法與阿羅漢道。此處可能提到葛拉瑪經中的檢驗(真理的)方法源自如實直觀。智慧為如是思惟的結果所構成:如實直觀、洞察力與理解力,在建立正見所執行的批判檢驗與分析是明顯的。智慧與正見會突然在那裡發生而不受批判的思考影響呢?

 五十多年以前(此篇序文寫在1959之前),〔我的東方智者朝聖之旅〕的作者孟鳩康威拜訪可倫坡,他是錫蘭大法官羅摩那坦的朋友,他們兩位一起到維陀答亞(Vidyodaya Pirivena)向長老蘇曼加拉˙那亞卡(Hikkaduve Siri Sumangala Nayaka Thera)學習佛陀的教導,那卡亞長老告訴他們葛拉瑪經的教理,最後羅摩那坦輕聲向康威說:「你和我,來自不同的國度和宗教,一起聆聽佛陀關於鼓勵自由思考的教導,這個既傳統又時髦,卻仍然是人類文名發展的活力的準則﹔這不是很奇特嗎?」康威說:「是的,而且我們和葛拉瑪人都把這個教導把握得很好。」

〔註012〕 長老菩提比丘於《BPS newsletter》1988, spring issue,在 "A Look at Kalama Sutta" 文中,提到《葛拉瑪經》為最常被引用的佛經之一﹔經文中最著名的一段:(“藏經閣外的掃葉人”漢譯)〔取材自:“藏經閣外的掃葉人”網誌-- 【台語與佛典】, 探討漢譯四阿含與巴利五部尼柯耶的教導,也介紹古漢譯和台語的關聯〕)

 【世尊說:「葛拉瑪人,對於心中的懷疑、猶豫提出質疑、猶豫是合適的。來,葛拉瑪人,不要相信口耳相傳的傳誦,不要相信傳統,不要相信謠言,不要因經典的權威而相信,不要因推測而相信,不要因定理而相信,不要因似是真實的推理而相信,不要因深思熟慮的見解而相信,不要因他人擁有的能力而相信,不要因認為『這位比丘是我們的老師』而相信。當你們自己知道:『這些事情是惡,這些事情是該斥責的,這些事情是智者譴責的,仔細感受與觀察,這些事情導致傷害與禍害』,捨斷它們。當你們自己知道:『這些事情是善,這些事情是無過失的,這些事情是智者讚揚的,仔細感受與觀察,這些事情導致受益與幸福』,著手與持續如此作。」】

 當然,這部經顯然地反對教條主義與盲目信仰而強烈地要求自由思考。可是所謂「佛陀是一位經驗主義者,他摒除任何教條與信仰,他的教理是追隨真理的自由思考,鼓勵任何人依照自己的心意去接受或拒絕任何思想與教義」,這真的符合《葛拉瑪經》的本意嗎?

 長老菩提比丘指出,所有的經文都應該了解此經的背景情境,《葛拉瑪經》也是如此,很少有講說者注意到《葛拉瑪經》中造成葛拉瑪人困惑的正是善惡業所感的善惡報及來世。也因為如此,才有如此的講述:「你們自己知道:『這些事情是惡,這些事情是該斥責的,這些事情是智者譴責的,仔細感受與觀察,這些事情導致傷害與禍害』,捨斷它們。當你們自己知道:『這些事情是善,這些事情是無過失的,這些事情是智者讚揚的,仔細感受與觀察,這些事情導致受益與幸福』,著手與持續如此作。」

 而本經最後講述的四個安穩住處才有了呼應:「相信由於善行或惡行有來世有業果,因此在死亡以後,身體毀滅以後,我將因此功德而生天,這是他所發現的第一安穩處。認為善行或惡行沒有來世沒有業果,但是在這世上,不管現在或未來,無恨無怨,我保持安全與幸福,這是他所發現的第二安穩處。認為惡果只會發生在造惡者,我甚至未想到對任何人作惡,惡果怎會發生在未曾作惡的我身上?這是他所發現的第三安穩處。認為惡果只會發生在造惡者,我於一切清淨,這是他所發現的第四安穩處。葛拉瑪人,多聞聖弟子無恨無怨、清淨無染,此人便尋得四安穩住處。」

 因此不能將引述的段落毫無節制地涵蓋所有議題。

 長老菩提比丘於《BPS newsletter》1988, spring issue,在 " A Look at Kalama Sutta" 文中,提到《葛拉瑪經》為最常被引用的佛經之一。在此,為避免有任何遺漏,將文中的重要教導再重述一遍。

 一部分是對教條式宗教的反應,一部分是對「客觀的科學知識」的當權典範的順從﹔這種「佛陀的教導是略去信仰而制定教法,並且要求弟子與信眾只接受個人所能驗證的說法」的主張逐漸流行,並且宣稱這樣的主張可以在《葛拉瑪經》得到佐證。對《葛拉瑪經》作這樣的經典詮釋忽視了經典的背景,經文中的這一段教導是佛陀在葛拉瑪人尚未於佛、法中起正信,這樣的詮釋也忽略了《葛拉瑪經》並未提及正見和正見所展開的視野。取而代之的,反而是在不涉及何者是最佳信仰的前提之下給予安穩住處的合理建議。

 佛陀教導中,有些層面是在個人經驗範圍之內的,可以依個人的經驗予以確認驗證,有些層面是超越個人的理解與經驗,必需基於前面的確認驗證。作為信仰佛陀教導中超越層面的基礎。於世尊生起深信絶對不是終極的目的《葛拉瑪經》也不會保證究竟解脫,而是一個進展過程的起點以發展內觀內修。為了讓這樣的內觀修習能導致究竟解脫,必需對世尊所教導的真諦如實見、如實知。這些真諦都是世尊成等正覺所親見親證而教授我們的。在如理思惟後接受這些真諦,而起深信,而起深信而啟程進行將信仰轉為智慧、信心轉為確證、而究竟苦邊證得涅槃。

 《葛拉瑪經》中教誡的十項,前四項是不要相信傳統:

   
 1. (anussava)口誦傳承:指的是老師弟子口耳相傳的吠陀經典。  
 2. (paramparaa)代代相傳,指的是老師弟子不間斷的傳授。  
 3. (itikiraa)共同認定,指的是大家的共識,或共同的見解,大家的共同信仰。  
 4. (pi.taka-sampadaa)經典。

 接下來的四項指的是佛陀當代的思想家的四種類型。

 最後兩項指的是個人崇拜:為個人的能力、外表、財富、口才、學識、家世、事業與成就所影響,另一個是關係,他是我們的老師,他是我們的教宗,等等。

〔註013〕 《增支部尼柯耶》〈3.65 Kesaputtiya羈舍子村〉,相當於漢譯《中阿含16經,伽藍經》,伽藍Kalama 為拘薩羅國 Kosala之一族,拘薩羅國王為波斯匿王,首都為舍衛城,羈舍子村為伽藍族之村落。

〔註014〕 《羅馬興亡史》作者吉朋說:「羅馬有許多種信仰崇拜,對老百姓來說,每一種都是真的,對哲學家來說每一種都是假的,對政治家來說每一種都是可以利用的。」只要把第一句改成『現代有許多種不同的佛教派別』,仍然適用。

〔註015〕 細心的讀者一定已經發現在《增支部尼柯耶》〈3.65 羈舍子村Kesaputtiya〉的經文,世尊說:「葛拉瑪人,對於心中的懷疑、猶豫提出質疑、猶豫是合適的。」而在《中阿含16經,伽藍經》世尊說:「伽藍,汝等莫生疑惑。所以者何?因有疑惑,便生猶豫。」這兩部經文記載的話,是完全相反的。

 另外一整段珍貴的教誨「不要相信口耳相傳的傳說...不要因認為考慮『這位比丘是我們的老師』而相信。」未被(《中阿含16經,伽藍經》)流傳下來。

 當然也有好消息:《雜阿含351經》「有異信、異欲、異聞、異行覺想、異見審諦忍。」(CBETA, T02, no. 99, p. 98, c3-4)把這一段經文保留了下來,只不過讀者不見得認得這兩段經文指的是同一段巴利經文。

 《雜阿含351經》的解說,請參考本部落格(台語與佛典)的『雜阿含經讀書會』(2008年4月5日星期六):

 1. 雜阿含351經,『諦觀井水而不觸身』與『忍而不證』--1
 2. 雜阿含351經,『諦觀井水而不觸身』與『忍而不證』--2
 3. 雜阿含351經,『諦觀井水而不觸身』與『忍而不證』--3
 4. 雜阿含351經,『諦觀井水而不觸身』與『忍而不證』--4

〔註016〕 本譯文請參考:卡拉瑪經: 加拿大,李紹裘(宏昭),試譯自 菩提比丘 之英譯南傳巴利本 (Revised July 8, 2003, 美國印順導師基金會)

From: “Numerical Discourses of the Buddha – An anthology of Suttas from the Anguttara Nikaya. – (Translated and edited by Nyanapodika Thera & Bhikkhu Bodhi)

中譯參考本:
(1) http://www.jcedu.org/fxzd/ah/1/20.htm (中國,北京,戒幢佛學教育網,簡體,文言文)
(2) 伽藍經 (漢譯中阿含)

英譯南傳參考本:
(1) http://www.accesstoinsight.org/canon/anguttara/an03-065.html
(2) http://www.accesstoinsight.org/canon/anguttara/an03-065a.html
(3) http://www.accesstoinsight.org/lib/bps/news/essay09.html

〔註017〕 Ascetic 指苦行人,單單譯為沙門或會失去一部份意義。當佛陀尚未證果,六年修行中,是出名之苦行沙門,於當時恆河一帶是應有傳聞的。後世的佛弟子當然不會承認宣言中道之佛陀是苦行者。

〔註018〕 此樣板式之經文,應該採用標準固定的翻譯。(有待修訂)

〔註019〕 此樣板式之經文,應該採用標準固定的翻譯。(有待修訂)

〔註020〕 依上文,這可能包括婆羅門眾之見解。婆羅門當然不是修苦行的。在這裡,卡拉瑪人當作佛陀是一般之盛名苦行沙門而已,非婆羅門種姓,故此只問及苦行沙門之見解亦有理。

〔註021〕 本經反映出佛世時宗教之間的諍論。有必要了解其時之狀況。
參考印順導師之:

[如來藏之研究] --/第二章 如來藏思想探源--/第三節 如來與我 (Page 44)、
[以佛法研究佛法] --/二、佛教之興起與東方印度--/五 奧義書與東方王朝(Page 42-50)、
[華雨集] 第五冊 --/一0、印順導師訪問記(Page 140-141)、
[我之宗教觀] --/六、『上帝愛世人』的再討論--/四 清道夫的煩惱(Page 269)

〔註022〕 漢譯之中阿含 --伽藍經,在這一點上和南傳本完全相反!
[中阿含 --- 業相應品 --伽藍經]: 世尊告曰。伽藍。汝等莫生疑惑。所以者何。因有疑惑。便生猶豫。
參考下面引用印順導師對「信」的說明,那是較為全面性的。

〔註023〕 佛教對信仰的觀點,和其他宗教都不同。佛教反對迷信,但更反對迷而不信。不過佛陀並不會對未聞佛法而起疑惑的人,斥責他們為少信的人。佛陀絕不採取威逼利誘之手段來引人皈信,亦絕少以神通服人,大多以德以智弘化令信。
參考印順導師之:

[印度佛教思想史] --/第一章 「佛法」--/第三節 中道正法 (Page 18-19)、
[教制教典與教學] --/十二、談修學佛法--/三 初學者從三門入(Page 181-183)、
[華雨集] 第五冊 --/三、從復興佛教談研究佛學(Page 82)、
[華雨香雲] --/二、雜華雜記--/五 文殊 · 普賢 · 釋迦(Page 162)、
[我之宗教觀] --/二、中國的宗教興衰與儒家(Page 53)

〔註024〕 Come 直譯為來,失去原來之味道。試譯為注意!

〔註025〕 婆羅門教,為了維護祭司級之種姓地位,口傳密授。此風之下,其他新興沙門,恐不免亦有秘密傳法之風氣。譯為風說或傳說皆不能表達此義。佛陀本人常說,我的教授,無私無隱。
傳統的宗教,或謂宗教傳統,亦不免無常變易,未可盡信。迷信的宗教傳統,更是佛陀所反對的。
參考印順導師之:

[佛法概論] --/第十八章 戒定慧的考察--/第三節 慧--/聞思修與慧(Page 240)、
[華雨香雲] --/二、雜華雜記--/六 善知識 · 菩提心(Page 164)、
[印度佛教思想史] --/第一章 「佛法」--/第三節 中道正法(Page 20)、
[華雨集] 第二冊 --/中編 「大乘佛法」--/第二章 大乘「念法」法門—/第二節 書寫 ·供養與讀誦功德(Page 122)、
[華雨集] 第四冊 --/一、契理契機之人間佛教--/四 印度佛教嬗變的歷程(Page 28)

〔註026〕 世襲傳宗,是婆羅門傳統。其他沙門派系應也有法嗣之傳統。如佛陀之兩個禪定老師,皆有這傳統。禪者宗派,包括現今之佛教禪者,不論南傳北傳,往往極端重視法嗣傳承。傳承並不能擔保一代即如一代。它的後遺症,是爭名奪利,不是以德行操守悲智服眾。
參考印順導師之:

[印度之佛教] --/第二章 釋尊略傳--/第二節 出家(Page 17-18)、
[華雨集第四冊] --/二、中國佛教瑣談--/一一 付法與接法(Page 166-168)、
[中國禪宗史] --/中國禪宗史自序(Page a4-5)、
[中國禪宗史] --/第五章 曹溪慧能大師--/第二節 從誕生到黃梅得法--/付法(Page 194-)、
[華雨集第四冊] --/二、中國佛教瑣談--/一一 付法與接法(Page 166)

〔註027〕 一切宗教,都有它的一套傳說,神秘經驗,神蹟。種種吹噓,宣傳,有時不免誇張。但亦不能完全抹殺,故只可說未可盡信。
參考印順導師之:

[印度佛教思想史] --/第一章 「佛法」--/第三節 中道正法(Page 22)、
[佛法是救世之光] --/三七、新年的舊希望(Page 388)、
[華雨集第四冊]--/一、契理契機之人間佛教--/六 契理而又適應世間的佛法(Page 42)、
[佛法是救世之光] -- /三0、美麗而險惡的歧途(Page 326-328)

〔註028〕 佛世時的佛教,絕不是形而上的。佛陀主張如實觀,反對臆測,故一切非現實之哲學,皆不應盡信。
參考印順導師之:

[印度佛教思想史] --/第一章 「佛法」--/第三節 中道正法(Page 20-22)、
[華雨集第二冊] --/上編 「佛法」--/第一章 中道正法--/第二節 如實的解脫道(Page 28)、
[佛法概論] --/第三章 有情──人類為本的佛法--/第一節 佛法從有情說起--/有情為問題的根本(Page 48-49)、
[華雨集第三冊]--/六、修定──修心與唯心 · 秘密乘--/六 如來藏心與修定(Page 192-193)

〔註029〕 佛陀常以「筏諭」告誡弟子不應執著文句,應依義不依語。其他宗教,莫不以其供奉之聖典為不容置疑之金科玉律。甚至以為聖戰之根據。
參考印順導師之:

[以佛法研究佛法] --/五、大乘是佛說論--/二 從佛法的表現上說(Page 159-160)、
[佛法概論] --/第十八章 戒定慧的考察--/第三節 慧--/聞思修與慧(Page 240)、
[學佛三要] --/九、慧學概說--/五 慧之進修(Page 184)

〔註030〕 因明或演譯邏輯,從已接納之預定法則、模擬之定律,推論未知之數,本就存有不可克服之困難。用之以探求未知之人生真理,是有限制的方法。未可盡信。
參考印順導師之:

[印度佛教思想史] --/第九章 瑜伽 · 中觀之對抗與合流--/第二節 瑜伽學的發展(Page 350)、
[中觀今論] --/第四章 中道之方法論--/第二節 因明與中觀(Page 43-45)、
[印度佛教思想史] --/第九章 瑜伽 · 中觀之對抗與合流--/第二節 瑜伽學的發展(Page 350-351, 355-356)、
[中觀今論] --/第七章 有 · 時 · 空 · 動--/第二節 時間(Page 123-124)、
[佛法是救世之光]--/一七、色即是空 · 空即是色(Page 198)

〔註031〕 推理邏輯,以比較、譬喻及推想,希圖尋求先所未見之道理,也是有限的方法。
參考印順導師之:

[中觀今論] --/第七章 有 · 時 · 空 · 動--/第二節 時間(Page 118-119)、
[中觀今論] --/第七章 有 · 時 · 空 · 動--/第五節 無言之秘(Page 142)、
[無諍之辯] --/一、評熊十力的新唯識論--/五 空宗與有宗(Page 31)

〔註032〕 一般人無論如何深思熟慮,終不免受到個人主觀、先入為主等種種包袱的影響。故未可盡信。這一個問題,對自信心過強的「法行人」更易產生不良後果。但如能「如理思維」,又當別論。
參考印順導師之:

[佛在人間] --/七、佛法與人類和平--/二 不和(不平)的心因(Page 146-148, 321)、
[以佛法研究佛法] --/一、以佛法研究佛法(Page 9)

〔註033〕 一般人容易膺服於有權威名望之仕,或盲從於口若懸河,魅力過人的講者。世間知識,在宗教領域中,卻未必有用,不可盡信。佛教有依智不依識的指示。
參考印順導師之:

[我之宗教觀]--/六、『上帝愛世人』的再討論--/二 上帝所喜悅的人──盲目無知識(Page 242)、
[藥師經講記] --/正釋--/甲二 正宗分--/乙一 如來開示--/丙二 善巧方便—/丁一 聞名憶念益--/戊一 離惡益--/己二 離毀犯見慢惡(Page 92-93)、
[學佛三要] --/九、慧學概說--/五 慧之進修(Page 188)

〔註034〕 普通人對職業性的宗教師,都有另眼相看的心態。他們誤以為凡是以宗教師形態出現的人,皆為德行、操守、見識超過於一般者。凡夫為情意所牽制,對本人所皈信的宗教師更常有過份的擁戴信任。不良之後果,淺者養成依賴他力,或思想狹隘。深者甚至往往引起被剝削受侵害,或者與本師之對頭大動干戈。佛陀主張依法不依人,雖應尊敬禮遇皈依之宗教師,卻不可盡信之。未破我見無明之士,皆凡夫而已。這也是佛陀本身之經驗之談。、
參考印順導師之:

[學佛三要] --/九、慧學概說--/一 佛學之要在慧學(Page 156-157)、
[青年的佛教] --/初級佛學教科書--/七 · 二 釋尊成佛了(Page 162)、
[太虛大師年譜] --/年譜--/民國十五年(Page 215-216)

〔註035〕 這裡的翻譯,以清楚表達意義為主。採取多種譯本的意見。

〔註036〕 這段經文第二次重複。

〔註037〕 這段經文第三次重複。 間或有人讀了卡拉瑪經,不了解其宗旨,以為一切文字皆戲論而已,誤會佛陀列舉之十項求知方法,皆一無可取,這是大錯特錯的。尤其是一部份法行人,本已有「有智無信」之傾向,以為本經是佛陀反對「信仰」之最佳証明。而另外一部份之信行人,本已有「有信無智」之傾向,更變本加厲,以為本經是佛陀主張「無思無聞,一門專修」之無上指示。其實佛陀指出的「不可盡信」,與「不可信」是天壤之別。
參考印順導師之:

[無諍之辯] --/十一、談入世與佛學--/三 佛教思想──佛學與學佛(Page 226-227)、
[中觀今論] --/第四章 中道之方法論--/第三節 聞量 · 比量 · 現量(Page 53-57)

〔註038〕 聖弟子指已證入流果以上之弟子。此處之要求不是這樣高,譯為尊勝弟子較為正確。

〔註039〕 Dwell 如譯為住,是不夠清晰的。原意是冥想—即假想觀。假想觀是不能達到出世間的。只可以得定境及能生天。一般之慈悲喜捨無量心不能出世。無量心只有與三解脫門相應才能超越世間。

〔註040〕 業報輪迴,佛世時之宗教家皆有其一套理論。對根性相近於法行人之卡拉瑪人,應是相當困擾的問題。有很多以佛教為學問之佛學大家,著作等身,本人卻不能信受佛教中對生命最根本的見地,即是因果之三世流轉 --他們不信有業報、有輪迴。佛教對業報輪迴的見解,不同於其他宗教之觀點,但否定它即是否定緣起中道。不過,如本經所說明,佛陀之善巧,不強逼未能信解的人去接受這觀念,而提出暫且不信亦無傷大雅之周詳方便。
參考印順導師之:

[以佛法研究佛法] --/二、佛教之興起與東方印度--/五 奧義書與東方王朝(Page 42-) [學佛三要] --/二、生生不已之流--/四 前生與後世(Page 31)

〔註041〕 此樣板式之經文,應該採用標準固定的翻譯。(有待修訂)


資訊更新日期: 06.23, 佛曆 (BE) 2555;
(西元 AD 2012)

 • 回到府城佛教網 歡迎指教!