Annexure Two

附文二

大藏經第十二冊 No. 377《大般涅槃經後分》

Vol. 12, No. 377

佛告阿難。我般涅槃。

Buddha told Ananda: After I pass away...
[cf. T12n0377_p0902a22(12)]

汝等大眾當依轉輪聖王茶毘方法。

You should burn my body properly just as one cremates the body of a noble Wheel-Turning-Monarch …
[cf. T12n0377_p0902a23(01)]

茶毘已訖收取舍利。

…After cremation, (you should) collect relics.

於都城內四衢道中起七寶塔。

In the main city, at the joint of streets to four directions (at the cross-section of major roads), build a stupa.
[cf. T12n0377_p0902b07(05)]

塔開四門安置舍利。

Stupa has four gates. The relics should be stored securely.
[cf. T12n0377_p0902b08(02)]

一切世間所共瞻仰。能令眾生得大功德。

(So that) many can pay respect. .... They will gain huge merits by this act.
[cf. T12n0377_p0902b08(02)…. T12n0377_p0902c21(05)]

 

在整個大乘文獻中,有很多關於佛陀和阿羅漢浮圖的參考資料。

There are many references to stupas for the Buddha and arahats throughout the entire Mahayana literature.


附註: 亦參見:

大正新脩大藏經 第一冊 No. 1《長阿含經》卷第三遊行經第二中

T01n0001_p0020b02(02)║厚衣其上而闍維之。訖收舍利。

T01n0001_p0020b03(06)║於四衢道起立塔廟。表剎懸繒。使國行人皆見法王塔。

T01n0001_p0020b04(01)║思慕正化。多所饒益。

T01n0001_p0020b09(03)║訖收舍利。於四衢道起立塔廟。表剎懸繒。

T01n0001_p0020b10(03)║使諸行人皆見佛塔。思慕如來法王道化。


大正新脩大藏經 第一冊 No. 1《長阿含經》卷第四遊行經第二後

T01n0001_p0028b01(02)阿難報曰。我親從佛聞。

T01n0001_p0028b02(01)║親受佛教。欲葬舍利者。

T01n0001_p0028b08(05)║厚衣其上而闍維之。收拾舍利。於四衢道起立塔廟。

T01n0001_p0028b09(00)║表剎懸繒。使國行人皆見王塔。思慕正化。

T01n0001_p0028b10(00)║多所饒益。


大正新脩大藏經 第一冊 No. 5《佛般泥洹經》卷下

T01n0005_p0169b08(00)║蛇維訖畢。[*]舍利。於四交道。起塔立剎。


大正新脩大藏經 第一冊 No. 7《大般涅槃經》卷中

T01n0007_p0200a13(00)║收取舍利。內金瓶中。即於彼處。而起兜婆。

T01n0007_p0200a14(00)║表剎莊嚴。懸繒幡蓋。諸人民等。

T01n0007_p0200a15(04)║恒應日日燒香散華種種供養。


大正新脩大藏經 第一冊 No. 7《大般涅槃經》卷下

T01n0007_p0207a20(07)║起大高樓而以舍利置於樓上。即嚴四兵。防衛守護。

T01n0007_p0207c04(03)║受諸金瓶。持以還歸。於高樓上而分舍利。

T01n0007_p0207c05(03)║以與八王。于時八王。既得舍利。踴躍頂戴。

T01n0007_p0207c06(04)║還於本國各起兜婆。


大正新脩大藏經 第一冊 No. 81《分別善惡報應經》卷下

T01n0081_p0900a24(01)║如是功德。以花供養佛舍利塔獲如斯果。

T01n0081_p0900a25(02)║若復有人以鬘布施如來之塔。獲十種功德。

…, …

T01n0081_p0900b01(10)。若復有人施燈供養佛舍利塔。

T01n0081_p0900b02(03)║獲十功德。云何十種。一肉眼清淨。二獲淨天眼。

…, …

T01n0081_p0900b07(12)║若復有人施塗香供養如來之塔。獲十功德。云何十種。

…, …

T01n0081_p0900b12(04)║若復有人以妙音樂供養佛塔。獲於十種勝妙功德。

…, …

T01n0081_p0900b17(00)║若復有人於如來塔歡喜讚歎。

T01n0081_p0900b18(05)║獲十八種勝妙功德。